Czesta przyczyna charakteropatii bywaja urazy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częstą przyczyną charakteropatii bywają urazy mechaniczne czaszki, zarówno. W czasie porodu, jak i w pierwszych latach życia. Stąd ludowe określenie . “w ciemię bity”. Zdaje się, że duże znaczenie przypisać trzeba zaburzeniom krążenia krwi noworodka w czasie porodu, gdy następuje niedotlenienie mózgu (zamartwica). M. Bleuler opisuje zaburzenia charakteru u dzieci i młodzieży, Odpowiadające pojęciu charakteropatii, w przypadkach zaburzeń wewnątrzwy- dzielniczych. Jak z powyższego widać, są to wszystko te same czynniki etiologiczne, które doprowadzają do niedorozwoju umysłowego. Obie te sprawy mogą też wystę- pować równolegle obok siebie (charakteropatia oligofreniczna). Zagadnrenie jest jednak rozpoznawczo trudniejsze, gdy charakteropatia istnieje bez wy- raźnego upośledzenia sprawności intelektualnej. Te właśnie przypadki chara- kteropatii były przedmiotem rozległych badań klinicznych przeprowadzonych przez Sulestrowską (1961). Wielu autorów, w Polsce Rydzyński (1963), badało kat amnestyczni e dzieci dotknięte urazem porodowym i stwierdzało jako późne następstwo w przeważającej liczbie przypadków cechy charakteropatyczne. Je- żeli w powierzchownym badaniu przypadku, bez dobrze zebranego wywiadu, ocenia się wyłącznie tylko stan psychiczny obecny, to taki właśnie przypadek określa się w sposób nieprzemyślany nazwą psychopatii. Charakteropatię uważać trzeba za odmianę zespołu psychoorganicznego, któ- rego niektóre cechy przeważnie można wykryć, np. euforię lub dysforię, szyb- kie męczenie się, trudności w ześrodkowywaniu uwagi (hyperprosexia), obni- żenie uczuciowości wyższej, drażliwość i wybuchowość, zaleganie afektu itd. Tak zwane dawniej głuptactwo moralne lub idiotyzm moralny, mające sta- nowić odosobniony niedorozwój uczuć etycznych, znane też pod nazwą maral insanity, maral agenesis, “degeneracja wyższego rzędu”• Magnana, anetopatia (termin ten powstał z trzech źródłosłowów: an – alpha privativum, ethos uczucie moralne, pathos – doznawanie) Karpmana – wszystko to są najczęściej stany charakteropatyczne, polegające na zagładzie uczuciowości wyższej (ryc. 75). Już Ricci w swej pracy o “Głuptactwie moralnym” wspomina, że w przy- padkach tych często występuje także niedorozwój umysłowy lub zmiany neuro- logiczne, co przemawia za organicznym tłem tych rzekomo psychopatycznych zaburzeń charakteru. Dodam tutaj, że pojęcie charakteropatii organicznej zdo- było sobie w piśmiennictwie polskim prawo obywatelstwa niemal wszech- władnie. Pojęcie psychopatii zaś pozostało tylko dla wariantów charakterolo- gicznych niepatologicznych. Pogląd ten reprezentuje również Dreszer w swym “Zarysie psychiatrii sądowej”. [przypisy: , przedłużanie rzęs, depilacja laserowa Łódź, Balsam Johnson ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)