Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Zagadnienie zboczeń płciowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tradycyjnie zwykło się zaliczać zaburzenia te po prostu do psychopatii. Bliższa analiza kliniczna tych przypadków wykazuje, że chodzić  tu może o sprawy różnego pochodzenia. Zboczenia płciowe mogą być zjawiskiem zastępczym, gdy zachodzą przeszkody w prawidłowym zaspokojeniu popędu płciowego. Na przykład znane jest zjawisko homoseksualnych wybryków u osobników nie mających dostępu do płci przeciwnej. Charakter nadużyć zastępczych mają również przypadki samogwałtu, sodomii, pedofilii, gerontofilii itd., jeżeli dany osobnik nie ma możliwości z powodu brzydoty, ułomności lub z powodu technicznych przeszkód zaspokoić swego popędu   w sposób prawidłowy. Nie ma powodu ludzi tych nazywać psychopatami. b. Zboczone wybryki płciowe mogą być ekstrawagancjami u ludzi szukających szczególnie silnych, wyrafinowanych sposobów podniecenia płciowego. Wyuzdane sposoby zaspokajania popędu płciowego mogą wynikać z na- śladowania zepsutego otoczenia. Euforyzacja napojami wyskokowymi lub narkotykami może stwarzać nastrój sprzyjający uleganiu takim podszeptom.   Ta grupa przypadków nie ma nic wspólnego             z pojęciem psychopatii, chociaż prawdą jest, że psychopaci wykazują szczególną skłonność do poszukiwania mocnych wrażeń za pomocą wybryków in Venere. Powtarzające się   w ciągu dłuższego czasu wybryki, opisane w poprzednich dwóch grupach, mogą prowadzić do nawyku. Pod działaniem wielokrotnie powtarzanych zboczonych podniet dochodzi do wytworzenia się  warunkowych spaczonych, przy czym podniety warunkowe prawidłowe I odpowiednie reakcje albo ulegają wygaszeniu, albo w ogóle nie zdążyły wytworzyć odpowiednich związków czasowych. Utrwalenie się takich spaczonych odruchów warunkowych prowadzi do stanu, który klinicysta po wielu latach zmuszony jest określić jako zboczenie płciowe (aoerratio sexualis). W praktyce trudno jest częstokroć dociec konkretnie genezy takiego zboczenia płciowego. Może tu np. chodzić o uwiedzenie we wczesnych latach dziecięcych przez inne osobniki zboczone, po czym okres ten może ulec zapomnieniu. Widać skutki,   lecz nie widać przyczyny. Ponieważ chodzi tu o sprawę nabytą pod wpływem oddziaływań środowiskowych w znaczeniu spaczonych odruchów warunkowych, więc znowu brak tu jest podstaw do zaliczenia danego przypadku do psychopatii, tym bardziej że osobnik taki, poza zboczeniem popędu płciowego, z zasady nie wykazuje charakterologicznych odchyleń od stanu prawidłowego. [więcej w: autyzm terapia, integracja sensoryczna, osrodek leczenia uzaleznien ]

Comments Off

Zwierzęta doświadczalne Pawłowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spośród wszystkich teoretycznych możliwości Pawłow uznaje cztery typy układu nerwowego u zwierząt doświadczalnych, różniące się między sobą przystosowaniem do warunków otaczającego środowiska i wytrzymałością na czynniki chorobotwórcze. Typ zwierząt słabych, które nigdy nie są całkowicie przystosowane do życia. Życie łatwo je łamie, prędko i często chorują, pod wpływem trudnych warunków życiowych, tj. trudnych zadań stawianych układowi nerwowemu, stają się chore i nerwowe. W myśl prawidła ogólnego typ ten nie może być w znacznym stopniu ulepszony ani wychowaniem, ani odpowiednim zdyscyplinowaniem, może się stać zdatny tylko                          w  pomyślnych, specjalnie dlań stworzonych warunkach, jak zwykliśmy mówić, w warunkach cieplarnianych. Znamionuje go słabość procesów pobudzenia i hamowania,       z przewagą. hamowania. Odpowiada on typowi melancholicznemu starożytnych i schizotymicznemu Kretschmera.  Typ zwierząt silny, lecz niezrównoważony, z silnym procesem pobudzeniowym przy słabym procesie hamowania. Podlega on łatwo schorzeniom wówczas, gdy wymagane jest hamowanie. Nie Jest on przystosowany do życia codziennego, lecz jako typ bojowy zdolny jest w dużym stopniu do zdyscyplinowania i wyrównania swego niedostatecznego hamowania. U człowieka odpowiada typowi choleryka i cyklotymika. Typ silny, zrównoważony, niepobudliwy odpowiada temperamentowi flegmatycznemu. Jest to typ najrzadszy u zwierząt. Pawłow nie zdążył przeprowadzić jego analogii z odpowiednim typem ludzkim, zwłaszcza gdyby chodziło o jego skłonność do zapadania na psychozy odpowiedniego kręgu. Typ silny, zrównoważony, pobudliwy odpowiada temperamentowi sangwinicznemu. Występuje on równie często jak typ słaby. Mógłby on może pokrywać się z pojęciem histerotymii. [podobne: autyzm terapia, integracja sensoryczna, osrodek leczenia uzaleznien ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »