Posts Tagged ‘rehabilitacja’

W stanach zwezenia pola swiadomosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach zwężenia pola świadomości z zasady brzeżne percepcje nie docierają do świadomości, a więc nie ulegają spostrzeganiu. Pokrewnym stanem jest poczucie obcości świata spostrze- żeń. I osoby i przedmioty otaczające wydają się jakieś zmienione, inne jakby obce, czasem jakby przesunięte w dal lub obojętne, niezrozumiałe. W po- dobny sposób mogą być zmienione spostrzeżenia dotyczące własnej osobowości, która jakby się zatracała. Te trudne do opisania przeżycia noszą w psychopa- tologii nazwę depersonalizacji. Przeżycia takie zachodzą w histerii, ale zdarzają się i w stanach ekstatycznych, spowinowaconych z zamroczeniami epi- leptycznymi. Zmiany wielkości spostrzeżeń. Może tu chodzić o neurologiczne zjawiska makropsji i mikropsji. W psychopatologii zajmują nas jed- nak raczej zmiany spostrzeżeń tego typu zachodzące w stanach psychopatycz- nych. Z wypowiedzi chorych wnioskujemy, że wszystko wydaje im się niena- turalnie wielkie lub małe. Zarówno przedmioty i przestrzenie otaczające, jak i własne części ciała ulegają w ich poczuciu powiększeniu lub zmniejszeniu. Także uderzenia własnego serca wydają im się wzmocnione lub własny głos dziwnie doniosły, czy też cichy.
ZABURZENIA SCHEMATU CIAŁA (SCHEMA CORPORALE) U zwierząt niższych odcięty członek odrasta, u człowieka nigdy. Przyrodnicze te spostrzeżenia nasunęły Arystotelesowi koncepcję duszy jako formy ciała, kształtującej członki według jednolitego schematu. Im wyżej wspinamy się po szczeblach ewolucji, tym bardziej zatraca się zdolność regeneracji odciętych członków ciała, tak jak gdyby ulegało ono odduchowieniu; coraz bardziej utrwala się jednak centralny schemat wyobrażeniowy całości ustroju, Nie jest on zdolny dokonać regeneracji utraconej części ciała inaczej jak tylko wyobra- żeniowo. W ok. 95% przypadków nagłej amputacji – gdyż stopniowa nie pro- wadzi do tego zjawiska – pozostaje w poczuciu introspektywnym kaleki nie. istniejący członek jako fantom. [podobne: , ból pleców, rehabilitacja, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

W stanach zwezenia pola swiadomosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oto przegląd najważniejszych praktycznie obrazów klinicznych. CHARAKTEROPATIA PRZY NIEDOROZWOJU UMYSŁOWYM (CHARACTEROPATHIA OLIGOPHRENICA) Sprawy mózgowe, których zejściem bywa niedorozwój umyslowy, bardzo często doprowadzają równocześnie i do zmian charakterologicznych. W piśmien- nictwie używa się czasem na określenie tych stanów niesłusznie nazwy psy- chopatia. Trudno tu bowiem mówić o prawidłowym rozwoju struktury osobo- wości, gdy w mózgu rozegrał się ciężki proces, upośledzający rozwój całego mózgowia. Nikomu też na myśl nie przychodzi mówić o odchyleniach chara- kteru od przeciętności. Tutaj związek przyczynowy zaburzeń charakteru z przebytą sprawą mózgową nie ulega, wątpliwości. Nie wszyscy jednak oligofrenicy muszą być charakteropatami. Od czego to zależy, nie wiadomo, wiemy tylko z doświadczenia klinicznego, że o ile jedni z nich Sił dobroduszni, karni, przywiązani do najbliższych, wdzięczni, łatwi do prowadzenia i opano- wani, to inni byvvają złośliwi, posępni, drażliwi, pobudzeni psychoruchowo, przejawiają popędy niszczycielskie i przestępcze itd. Właściwości te mogą wy- stępować na wszystkich stopniach niedorozwoju umysłowego i tam też zostały opisane. Używa się tu określenia oligophrenia erethica. Idioci i głuptacy prze- jawiający cechy charakteropatyczne, zwykle już bardzo wcześnie zwracają uwagę swoim zachowaniem i czy zdążą popełnić jakieś przestępstwo, czy nie, zostają umieszczeni w odpowiednim zakładzie. Sam poziom inteligencji jest tu tak niski, że ani rozpoznanie, ani ocena sądowo-psychiatryczna ich poczytalno- ści nie nastręczają najmniej szych trudności. Natomiast ograniczenie umysłowe z równoczesnymi objawami charakteropatycznymi może nie od razu rzucać się w oczy. Ludzie ci w ciągu wielu lat mogą podlegać karom, i to – jako recy- dywiści – coraz surowszym, dopóki niepoprawność ich nie nasunie myśli, że chodzić może o stan patologiczny, wymagający – zbadania psychiatrycznego. Te właśnie lekkie stany niedorozwoju umysłowego z towarzyszącymi cechami cha- rakteropatycznymi mają największe znaczenie lekarsko-społeczne. Zagadnienie to odgrywa szczególnie doniosłą rolę w psychiatrii dziecięcej, zwłaszcza gdy chodzi o stronę społeczno-wychowawczą i o sądownictwo dla nieletnich. Sprawy te domagają się opracowania zarówno ze stanowiska klinicznego, jak i lekar- sko-społecznego. [podobne: , rehabilitacja, olejek makadamia, bielizna nocna ]

Comments Off

« Previous Entries