Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Zjawisko to opisal.po raz pierwszy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zjawisko to opisał.po raz pierwszy Ambroise Parć w XVI wieku. W sto lat później Descartes próbował je wyjaśnić pobu- dzeniem nerwów dośrodkowych w miejscu ich odcięcia, wskutek czego podniety dochodzą do centrali, tak jak gdyby pochodziły od rzeczywiście istniejącej koń- czyny. Proste to wyjaśnienie miewa do dzisiaj zwolenników: chociaż nie wy- jaśnia ono, dlaczego nie ma przeżyć fantomowych w przypadkach powolnej utraty członka lub w przypadkach przecięcia plexus nervosus (Mikorey 1959). Dlatego teorię obwodową porzucono na rzecz ośrodkowej, w myśl której sche- mat ciała tworzy się i utrwala stopniowo przed amputacją i zdolny jest prze- trwać po okaleczeniu; trwa on również w marzeniu sennym Jako tworzywo dawnych przeżyć. Przeżycie fantomowe nie powstaje w przypadku przecięcia splotów, ponieważ nawet w stanach zupełnego znieczulenia pewne percepcje: istniejącej kończyny docierają do świadomości, np. ze strony nerwów około- tętniczych. Zdaniem Mikoreya fantom zdaje się być “antycypacją metaneurologiczną”; przemawiają za tym przypadki istnienia fantomu u ludzi, którzy urodzili się bez jednej kończyny; widocznie schemat ciała tworzy się już w życiu płodo- wym. Powraca się więc do koncepcji entelechialnej genezy schematu ciała w znaczeniu Arystotelesa. Rzecz ciekawa również, że utrata palca lub ucha nie prowadzi tak często do powstania fantomu tych małych części ciała, Nasuwa się analogia ze światem roślinnym: przedziurawienie liścia nie prowadzi do regeneracji; daleko łatwiej o regenerację całego liścia lub całej gałęzi. Schemat ciała również nie obejmuje małych części, jakby w myśl starorzymskiej zasady minima non curat praetor. Z upływem lat fantom więdnie zbliżając się coraz bardziej do kształtu i rozmiarów kikuta. Niewytwarzanie się fantomu w przy- padkach powolnej utraty członka tłumaczy się dążnością do samorzutnej ampu- tacji, zjawiska często spotykanego w świecie zwierząt niższych. Dążność ta jest zaś przeciwstawna regeneracji, której wyrazem jest entelechialny schemat ciała i wynikająca z niego dążność do tworzenia “regeneratu wyimaginowanego”. Jest więc antagonizm między autotomią i regeneracją. Istnieje poza tym auto- tomia imaginaria hysterica: porażona kończyna znika z pola świadomości, ana- logicznie do znieczulenia histerycznego. [przypisy: , olejek kokosowy, olejek arganowy do włosów, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Zjawisko to opisal.po raz pierwszy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spośród wszystkich teoretycznych możliwości Pawłow uznaje cztery typy układu nerwowego u zwierząt doświadczalnych, różniące się między sobą przystosowaniem do warunków otaczającego środowiska i wytrzymałością na czynniki chorobotwórcze: a. Typ zwierząt słabych, które nigdy nie są calkowicie przystosowane do życia. Życie łatwo je łamie, prędko i często chorują, pod wpływem trudnych wa- runków życiowych, tj. trudnych zadań stawianych układowi nerwowemu, stają się chore i nerwowe. W myśl prawidła ogólnego typ ten nie może być w znacznym stopniu ulepszony ani wychowaniem, ani odpowiednim zdyscyplinowaniem, j może się stać zdatny tylko w wyjątko pomyślnych, specjalnie dlań stworzonych warun- kach, jak zwykliśmy mówić, w warunkach cieplarnianych. Znamionuje go słabość procesów pobudzenia i hamowania, z przewagą. hamowania. Odpowiada on typowi melancholicznemu starożytnych i schizotymicznemu Kretschmera. b. Typ zwierząt silny, lecz niezrównoważony, z silnym procesem po- budzeniowym przy słabym procesie hamowania. Podlega on łatwo schorzeniom wów- czas, gdy wymagane jest hamowanie. Nie Jest on przystosowany do życia codzien- nego, lecz jako typ bojowy zdolny jest w dużym stopniu do zdyscyplinowania i wy- równania swego niedostatecznego hamowania. U człowieka odpowiada typowi cho- leryka i cyklotymika. c. Typ silny, zrównoważony, niepobudliwy odpowiada tempera- mentowi flegmatycznemu. Jest to typ naj rzadszy u zwierząt. Pawłow nie zdążył prze- prowadzić jego analogii z odpowiednim typem ludzkim, zwłaszcza gdyby chodziło o jego- skłonność do zapadania na psychozy odpowiedniego kręgu. d. Typ silny, zrównoważony, pobudliwy odpowiada temperamentowi sangwinicznemu. Występuje on równie często jak typ słaby. Mógłby on może pokry- wać się z pojęciem histerotymii. [podobne: , sklep kolagen, artykuły fryzjerskie, Stomatolog Kraków ]

Comments Off