Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

W klasie psychopatów mieszcza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W klasie psychopatów mieszczą się następnie osobnicy, u których nie widać ani skutków demoralizacji środowiskowej, ani czynników chorobowych, które “od zewnątrz” skrzywiałyby w• znaczeniu homilopatii rozwój charakterolo- giczny, ani wreszcie nie wykazują śladów przebytego organicznego uszkodzenia mózgu. Opisy owych degeneres pochodzą spod pióra -autorów starej daty, któ- rzy wierzą w możliwość dziedziczenia się cech psychopatycznych analogicznie do dziedziczenia się cech prawidłowych. Podobieństwo charakterologiczne przodków i potomstwa jest ogólnie znane, ,Trzeba by sobie wyobrazić, że kon- stytucyjnie przekazują się potomstwu cechy w rodzaju porywczości, lekkomyśl- ności, ńiespołecznych skłonności, braków w zakresie uczuć niższych i wyższych, niedowładu hamulców rozumowo-udżuciowych itd. Tak jak dziedziczy się cechy fizyczne, np. budowę ciała, chód, wzrost, rysy twarzy, żywotność, długowiecz- ność, właściwości barwnikowe itd. tak samo miałoby się dziedziczyć cechy cha- rakterologiczńe, np. reaktywność, pobudliwość, temperament, stan uczuciowo- ści wyższej, właściwości życia popędowego, siłę lub słabość woli, zdolność samo- opanowania itd. Tak jak cechy somatyczne ulegają pod wpływem oddziaływań, środowiskowych pewnym przemianom, tak i cechy charakterologiczne prze- ciętne i nieprzeciętne modyfikują się w zetknięciu z dodatnimi lub ujemnymi wpływami wychowawczymi. Aktualna osobowość jest zawsze stopern-wrodzo- nych cech charakterologicznych i oddziaływań środowiskowych. Porównanie z dziedziczeniem somatycznych cech wymaga pewnych zastrzeżeń. Przede wszy- stkim trudno jest powiedzieć, które cechy psychiczne są jeszcze prawidłowe, a które patologiczne. Łatwiej trudność tę rozstrzygnąć w zakresie cech soma- tycznych. Trudno sobie wyobrazić, aby człowiek kulawy mógł przekazać tę swoją właściwość chodu potomstwu. Kulejący chód zawsze musi być poczyty- wany za cechę patologiczną, choćbyśmy nie zdołali, wykryć czasu i istoty pow- stania tej cechy. W zakresie czynności psychicznych nie zawsze potrafimy usta- lić, skąd się wzięły u osobnika psychopatycznego cechy, które zakłócają jego harmonię współżycia z otoczeniem. Tak jak kulawy chód, tak i wyraźnie pato- logiczne cechy budzą podejrzenie, że u ich podstaw musi leżeć organiczne uszko- dzenie mózgu. [patrz też: , olejki do włosów, implanty Warszawa, badania psychologiczne ]

Comments Off