Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Na oznaczenie normalnych zludzen psychologowie-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na oznaczenie normalnych złudzeń psychologowie- używają określenia “świadome złudzenie”, utworzo- nego niezbyt szczęśliwie, gdyż termin “świadomy” bywa wieloznaczny. Znamy wszyscy obrazki dla dzieci, w których postacie zwierząt lub ludzi ukryte są wśród kształtów obrazka. W pierwszej chwili nie widać tych zamaskowanych figur, dopiero po wpatrzeniu się można dostrzec taki ukryty układ spoisty. Przyjrżyjmy się rysunkowi na ryc. 9. Figura ta wydaje nam się raz ostro- słupem wypukłym, kiedy indziej wklęsłym, zależnie od mniej lub więcej dowolnego wysilku naszej uwagi i wyobraźni. Porównaj też ryc. 7 i 8. Z punktu widzenia fizjologicznego, wrażenia odbierane przy czynności spostrze- gania trafiają przede wszystkim do sensorycznych pól pierwszego, stopnia. Stamtąd podrażnienia przechodzą do sensorycznych pól drugiego stopnia, w których powstaje spostrzeżenie przedmiotu sensowne. Różnice czynności pól tych dwóch stopni można badać eksperymentalnie drażniąc np. w czasie operacji te pola słabym prądem elek- trycznym. Przy podrażnieniu pól wzrokowych pierwszego stopnia chory podaje, że widzi przed oczyma barwne światło, jakby świecące kule, odblaski płomienia itd., nie widzi jednak określonych przedmiotów. Natomiast przy podrażnieniu pól wzrokowych dru- giego stopnia chory widzi jakby określone przedmioty: twarze, zwierzęta, figury na kształt motyla itd. Te same różnice widzimy przy uszkodzeniach poszczególnych pól płatów pot y- licznych. Gdy uszkodzone jest pole wzrokowe pierwszego stopnia, chory traci ostrość widzenia aż do ślepoty ośrodkowej. Natomiast przy uszkodzeniach pól wzrokowych drugiego stopnia zatraca się zdolność rozpoznawania przedmiotów, zresztą dobrze wiózianych, a więc traci się zdolność tworzenia sensownych spostrzeżeń. Czynności pól sensorycznych drugiego stopnia stanowią, jak z tego widać podstawę fizjolo- giczną wychwytywania z mnóstwa wrażeń układów spoistych, które się stają w świa- domości sensownym spostrzeżeniem, a więc rozpoznanym przedmiotem. [więcej w: , balsam do włosów, Stomatolog Kraków, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Na oznaczenie normalnych zludzen psychologowie-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zastosowanie w Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdań- sku pneumoencefalografii na olbrzymią skalę, w szczególności do badania osob- ników psychopatycznych (według dawnych sprawdzianów), zdeprecjonowało wartość ogromnego piśmiennictwa na ten temat, opartego wyłącznie na kryte- riach psychopatologicznych. W iluż to przypadkach wyłącznie tylko pneumo- encefalografia potrafiła wykryć w mózgu rzekomych psychopatów mniej lub bardziej wyraźne zmiany organiczne. W naj nowszym piśmiennictwie psychia- trycznym zachodnioeuropejskim tylko stopniowo i nieśmiało zaczyna się dok 0-. nywać tych samych odkryć (np. Rotach, 1961). Warto się w tym miejscu za-.• trzymać nad pojęciem Hirnlokaies Psychosyndrom.M. Bleulera, w którego za-. kres wchodzi w dużej mierze zespół charakteropatyczny. Przytoczone miano budzi pewne zastrzeżenia; spolszczyć by. je należało mniej więcej: zespół psy-. chiatryczny miejscowomózgowy. Jeżeli “miejscowy”, to należałoby go ściślej zlokalizować, czego nie dokonano. Ze swej strony moglibyśmy sugerować, że uszkodzenie płatów czołowych, zwłaszcza ich części nadoczodołowej, odgrywa najbardziej istotną rolę w ,powstawaniu organicznych zaburzeń charakteru. Rotach we wspomnianej wyżej pracy stara się powiązać różne zaburzenia psy-. chiczne, między innymi również odchylenia charakterologiczne, z wodogłowiem. wewnętrznym, tak jak gdyby kora mózgowa nie odgrywała większej roli. Wnio- ski Rotacha opierają się zresztą tylko na ośmiu własnych przypadkach, w któ- rych mógł stwierdzić “miejscowowodogłowiowe zaburzenia osobowości” (hirn- lokal-hydrocephale Personlichkeitsstorunge) w znaczeniu M. Bleulera. [hasła pokrewne: , balsam do włosów, olejek kokosowy, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

« Previous Entries