Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Czesta przyczyna charakteropatii bywaja urazy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częstą przyczyną charakteropatii bywają urazy mechaniczne czaszki, zarówno. W czasie porodu, jak i w pierwszych latach życia. Stąd ludowe określenie . “w ciemię bity”. Zdaje się, że duże znaczenie przypisać trzeba zaburzeniom krążenia krwi noworodka w czasie porodu, gdy następuje niedotlenienie mózgu (zamartwica). M. Bleuler opisuje zaburzenia charakteru u dzieci i młodzieży, Odpowiadające pojęciu charakteropatii, w przypadkach zaburzeń wewnątrzwy- dzielniczych. Jak z powyższego widać, są to wszystko te same czynniki etiologiczne, które doprowadzają do niedorozwoju umysłowego. Obie te sprawy mogą też wystę- pować równolegle obok siebie (charakteropatia oligofreniczna). Zagadnrenie jest jednak rozpoznawczo trudniejsze, gdy charakteropatia istnieje bez wy- raźnego upośledzenia sprawności intelektualnej. Te właśnie przypadki chara- kteropatii były przedmiotem rozległych badań klinicznych przeprowadzonych przez Sulestrowską (1961). Wielu autorów, w Polsce Rydzyński (1963), badało kat amnestyczni e dzieci dotknięte urazem porodowym i stwierdzało jako późne następstwo w przeważającej liczbie przypadków cechy charakteropatyczne. Je- żeli w powierzchownym badaniu przypadku, bez dobrze zebranego wywiadu, ocenia się wyłącznie tylko stan psychiczny obecny, to taki właśnie przypadek określa się w sposób nieprzemyślany nazwą psychopatii. Charakteropatię uważać trzeba za odmianę zespołu psychoorganicznego, któ- rego niektóre cechy przeważnie można wykryć, np. euforię lub dysforię, szyb- kie męczenie się, trudności w ześrodkowywaniu uwagi (hyperprosexia), obni- żenie uczuciowości wyższej, drażliwość i wybuchowość, zaleganie afektu itd. Tak zwane dawniej głuptactwo moralne lub idiotyzm moralny, mające sta- nowić odosobniony niedorozwój uczuć etycznych, znane też pod nazwą maral insanity, maral agenesis, “degeneracja wyższego rzędu”• Magnana, anetopatia (termin ten powstał z trzech źródłosłowów: an – alpha privativum, ethos uczucie moralne, pathos – doznawanie) Karpmana – wszystko to są najczęściej stany charakteropatyczne, polegające na zagładzie uczuciowości wyższej (ryc. 75). Już Ricci w swej pracy o “Głuptactwie moralnym” wspomina, że w przy- padkach tych często występuje także niedorozwój umysłowy lub zmiany neuro- logiczne, co przemawia za organicznym tłem tych rzekomo psychopatycznych zaburzeń charakteru. Dodam tutaj, że pojęcie charakteropatii organicznej zdo- było sobie w piśmiennictwie polskim prawo obywatelstwa niemal wszech- władnie. Pojęcie psychopatii zaś pozostało tylko dla wariantów charakterolo- gicznych niepatologicznych. Pogląd ten reprezentuje również Dreszer w swym “Zarysie psychiatrii sądowej”. [przypisy: , przedłużanie rzęs, depilacja laserowa Łódź, Balsam Johnson ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Czesta przyczyna charakteropatii bywaja urazy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 30. Characteropathia senilis. G. W., ur. 13. 1. 1880 r., obcią- żenia dziedzicznego nie stwierdzono. Rozwój w latach dziecięcych i dojrzałych pra- widłowy. Uczył się w konserwatorium muzyki, potem pracował jako urzędnik. Oże- nił się w 36 r. Ż. Żona zginęła tragicznie w czasie Rewolucji Październikowej. Po- nieważ żonę kochał, śmierć jej wtrąciła go w “rozstrój nerwowy”, po czym prze- bywał w sanatorium przez około półtora roku. Przed II wojną światową leczył się również na nerwy. Pod względem płciowym nie wykazywał nigdy zaburzeń. Od wielu lat jest nauczycielem muzyki. Zauważył od 3 lat pociąg do nieletnich dziew- cząt. Do dorosłych kobiet pociągu nie stracił i chętniej byłby z nimi utrzymywał stosunki, gdyby nie jego podeszły wiek, utrudniający mu nawiązanie znajomości. Za- czął więc wykorzystywać naiwność i łatwowierność małych dzieci i uprawiać z nimi czyny nierządne. Z akt karnych wynika, że chodziło tu o dzieci w wieku 4-12 lat. Czyny te polegały na dotykaniu ręką i członkiem ich narządów płciowych, a także na uprawianiu samogwałtu na oczach tychże dzieci. W związku z tymi przestępst- wami przebywał na obserwacji w Klinice Chorób Psychicznych AMG w czasie od 12. XII. 1953 do 5. 1. 1954 r. Podał tutaj, że mimo znacznego osłabienia popędu płciowego, jego pociąg do nieletnich dziewcząt coraz bardziej się nasilał. Zdawał sobie sprawę z niemoralności tych czynów, po każdym takim wypadku czuł wstręt do siebie i postanawiał się poprawić, jednakże wszelkie próby opanowania tej skłon- ności zawsze zawodziły. Dla uwiedzenia dzieci wykorzystywał swój zawód nauczy- ciela muzyki. Nawiązywał z dziećmi bliższą znajomość, prowadząc z nimi rozmowy uświadamiające, Od kilku lat uprawia ponadto samogwałt. Nie robił tego od czasu, gdy się ożenił. [hasła pokrewne: , Balsam Johnson, olejowanie włosów, krem neutrogena ]

Comments Off