Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Liefmann, opierajac sie na naj

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Liefmann, opierając się na naj nowszym piśmiennictwie i własnych badaniach, potwierdził istnienie tych zjawisk. Właściwości te bardzo rzadko wpływają korzyst- nie na postępy szkolne uczniów, chyba że się ich specjalnie w tym szkoli. Zdolności ejdetyczne z biegiem lat zanikają, tak że po dojrzewaniu można je spotkać tylko- wyjątkowo. Obrazy ejdetyczne u jednych bywają nieruchome, u drugich natomiast bywają chwiejne, zdolne do ruchu, nawet czasem zależne od woli dziecka. Jednakże z licznych innych badań, które przeprowadzono masowo w rozmaitych krajach, również w Polsce, zdaje się wynikać, że przy tych zjawiskach chodzi raczej o nieporozumienie lub może o nieszczere opisy przeżywanych przez dzieci wyobra- żeń pochodnych. Pomijając już sam absurd zawarty w przypuszczeniu, że co trzecie dziecko miałoby halucynować, podnieść trzeba zasadniczą różnicę między obrazami ejdetycznymi a omamami wzrokowymi. Obrazy ejdetyczne mianowicie mają się po- ruszać wraz z gałkami ocznymi. Gdyby nie ta cecha, ejdetycy łatwo mogliby podobno- paść ofiarą pomyłki i widziane obrazy wziąć za rzeczywistość. Zjawiska ejdetyzmu niektórzy stwierdzali zresztą również w zakresie słuchu. Dla poparcia tezy, że ejdetyzm istnieje, powoływano się na twierdzenie, iż małe dzieci nie doznają w zakresie wrażeń wzrokowych obrazów, czyli kontrastów następ- czych (tzw. powidoków) podobno właśnie dlatego, że w to miejsce przeżywać mają obrazy ejdetyczne. Zachodzi tu obawa, że badane dzieci poddawano sugestiom tak, że zeznawały to, co badacze pragnęli od nich usłyszeć. Jednym z argumentów rzekorno- przemawiającym za istnieniem ejdetyzmu ma być nawet częstość pseudologii fan- tastycznej u dzieci, opierającej się jakoby na nieodróżnianiu wyobrażeń spostrzegaw- czych od pochodnych. Psychiatrzy amerykańscy zwracają uwagę na trudności, na jakie natrafia się przy badaniu Murzynów, których wyobrażenia odznaczają się po- dobno wybitną plaśtycznością; łatwo wówczas o pomyłkę. gdyż takie plastyczne wyobrażenia można wziąć mylnie za omamy. V6lkel (1963), opierając się na nowszym piśmiennictwie psychologiczno-psychiatrycznym, uważa, że zjawisk ejdetycznych w dawnym rozumieniu w ogóle nie ma i że należałoby miano to skreślić ze słow- nika psychiatrycznego. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, implanty Warszawa, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Liefmann, opierajac sie na naj

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcia epileptoidii staramy się obecnie w klinice unikać, nawet jeżeli wszystkie badania kliniczne wypadną ujemnie. Wybuchowość występuje często niezależnie od padaczki, np. na tle po razowym. W piśmiennictwie połączono tę cechę z innymi, polegającymi na znacznej porywczości i wybuchowości, niekiedy aż do wybuchów wściekłości ze zwężeniem pola świadomości. Afekt ma u nich silną skłonność do zalegania. W szczególności noszą niesłychanie długo w sercu niechęć lub nienawiść do tych, którzy im się narazili. Zresztą afekty dodatnie odznaczają się również dlu- getrwałością. Lepkość uczuciowa czasem wprost rzuca się w oczy, stąd pewne na- rzucanie się swoją osobą, słodycz i ostentacyjność w przejawianiu uczuć, czasem uniżoność przy gruboskórności i niezdolności wyczucia sytuacji. Ich zachowawczy stosunek do rzeczywistości, do tradycji, do religii osiąga czasem duże rozmiary. Wy- razem tego konserwatyzmu bywa skłonność do przesadnej religijności, do bigoterii. Dewocja tych ludzi niekoniecznie musi iść, w parze z uczynkami. Ludzie ci lubują się w atmosferze podniosłości, mistycyzmu, namaszczenia i ceremonialności. Zacho- wanie ich może też być uroczyste, a działalność fanatyczna. Umysłowo często by- wają ciaśni. Tok ich myślenia bywa wolny, lecz dokładny. Cechuje ich pedantyzm. Ich wypowiedzi słowne i pisemne znamionuje zamiłowanie do analizy, gubienie się w mniej istotnych szczegółach, nieumiejętność streszczania się, I utrzymywania ja- snego wątku, odrzucania tego co nieistotne, a podkreślanta osnowy tematu. Brak zdolności syntetycznych i uwypuklenia myśli przewodniej nadrabiają pilnością i pe- dantyzmem. Są wytrwali zarówno w wierności, jak i w nienawiści, zarówno w dob- rym, jak i w złym. Na zmianę poglądów lub kierunku życiowego nie stać ich. Z uporem i fanatyzmem zwykli dążyć do urzeczywistnienia wytkniętych celów. Przestępstwa popełniane przez epileptoidów najczęściej wynikają z ich porywczości, gdyż w uniesieniu tylko z największym trudem zdolni są pohamować się. [podobne: , olejek makadamia, protetyka, Bielizna nocna damska ]

Comments Off