Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Oto przeglad najwazniejszych praktycznie obrazów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oto przegląd najważniejszych praktycznie obrazów klinicznych. CHARAKTEROPATIA PRZY NIEDOROZWOJU UMYSŁOWYM (CHARACTEROPATHIA OLIGOPHRENICA) Sprawy mózgowe, których zejściem bywa niedorozwój umyslowy, bardzo często doprowadzają równocześnie i do zmian charakterologicznych. W piśmien- nictwie używa się czasem na określenie tych stanów niesłusznie nazwy psy- chopatia. Trudno tu bowiem mówić o prawidłowym rozwoju struktury osobo- wości, gdy w mózgu rozegrał się ciężki proces, upośledzający rozwój całego mózgowia. Nikomu też na myśl nie przychodzi mówić o odchyleniach chara- kteru od przeciętności. Tutaj związek przyczynowy zaburzeń charakteru z przebytą sprawą mózgową nie ulega, wątpliwości. Nie wszyscy jednak oligofrenicy muszą być charakteropatami. Od czego to zależy, nie wiadomo, wiemy tylko z doświadczenia klinicznego, że o ile jedni z nich Sił dobroduszni, karni, przywiązani do najbliższych, wdzięczni, łatwi do prowadzenia i opano- wani, to inni byvvają złośliwi, posępni, drażliwi, pobudzeni psychoruchowo, przejawiają popędy niszczycielskie i przestępcze itd. Właściwości te mogą wy- stępować na wszystkich stopniach niedorozwoju umysłowego i tam też zostały opisane. Używa się tu określenia oligophrenia erethica. Idioci i głuptacy prze- jawiający cechy charakteropatyczne, zwykle już bardzo wcześnie zwracają uwagę swoim zachowaniem i czy zdążą popełnić jakieś przestępstwo, czy nie, zostają umieszczeni w odpowiednim zakładzie. Sam poziom inteligencji jest tu tak niski, że ani rozpoznanie, ani ocena sądowo-psychiatryczna ich poczytalno- ści nie nastręczają najmniej szych trudności. Natomiast ograniczenie umysłowe z równoczesnymi objawami charakteropatycznymi może nie od razu rzucać się w oczy. Ludzie ci w ciągu wielu lat mogą podlegać karom, i to – jako recy- dywiści – coraz surowszym, dopóki niepoprawność ich nie nasunie myśli, że chodzić może o stan patologiczny, wymagający – zbadania psychiatrycznego. Te właśnie lekkie stany niedorozwoju umysłowego z towarzyszącymi cechami cha- rakteropatycznymi mają największe znaczenie lekarsko-społeczne. Zagadnienie to odgrywa szczególnie doniosłą rolę w psychiatrii dziecięcej, zwłaszcza gdy chodzi o stronę społeczno-wychowawczą i o sądownictwo dla nieletnich. Sprawy te domagają się opracowania zarówno ze stanowiska klinicznego, jak i lekar- sko-społecznego. [podobne: , rehabilitacja, olejek makadamia, bielizna nocna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Oto przeglad najwazniejszych praktycznie obrazów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Inna kategoria charakterologicznych odchyleń od stanu prawidłowego, któ- rych nawykowo zwyklo się zaliczać do psychopatów, to tzw. homilopaci. Miano “to nie pochodzi od łacińskiego homo, lecz od greckiego homilejn – obcować. Kraepelin użył nazwy homilopatia na oznaczenie zaburzeń psychotycznych wy- nikających z zakłóconego stosunku osobnika z otoczeniem wskutek wady zmy- słowej, kalectwa, znalezienia się w obcojęzycznym środowisku itd. Wynikające z takiej sytuacji homilopatie nie muszą być jednak ostrym odczynem psycho- tycznym. Może tu chodzić również o przewlekłe następstwa charakterologiczne spowodowane niedosłuchem, ślepotą, trwałym kalectwem zmuszającym osobnika do stałego przebywania w łóżku, chorobą, która wytrąca go ze współżycia z właściwym środowiskiem. U głuchoniemych może powstać ostra reakcja psy- chotyczna o cechach paranoi, ale z upływem lat powstaje też przewlekły zespół cech charakterologicznych wyrażający się nastawieniem nieufnym, prześladow- czym, również poczuciem niższości, niewiary we własne możliwości, niepewnoś- cią, czasem przeciwnie – skłonnością do hiperkompensacji. To samo dotyczy dzieci przykutych do łóżka, unieruchomionych, kalekich, ułomnych, jąkających się. Ich rozwój charakterologiczny przebiega inaczej niż rozwój dzieci, które mogą swobodnie przestawać ze swoim środowiskiem i żyć pełną piersią. Jedne typy reagują na taką sytuację życiową odczynem smutku, rezygnacji, postawą cierpiętnictwa, męczeńskiego godzenia się z losem, inne natomiast żyją zawiścią, buntem, nienawidzą zdrowych i szczęśliwych, życzą im źle lub czynnie starają się drugim szkodzić. Czy taka postawa czy inna, z upływem lat prowadzi ona zawsze do skrzywienia rozwoju charakterologicznego, do “psychopatyzacji”. Mówi się czasem, że moczenie nocne występuje u psychopatów; tymczasem rzecz się ma odwrotnie: gdy dziecko w ciągu wielu lat się moczy, a otoczenie stwarza mu atmosferę winy, wstydu i kary, wówczas rozwój charakteru. ulega skrzywie- niu. Z doświadczeń nad wytwarzaniem nerwic doświadczalnych wiadomo, że zwierzęta poddawane w Ciągu dłuższego czasu działaniu bodźców konfliktowych zmieniają swój charakter. Osobnicy, ,którzy lata dziecięce lub młodzieńcze spę- dzili w piekle hitlerowskich obozów koncentracyjnych w atmosferze zbrodni, strachu i nędzy, rozwinęli w sobie cechy charakteru, odpowiadające w wysokim .stopniu pojęciu psychopatii. [więcej w: , integracja sensoryczna, wózki dziecięce, bielizna nocna ]

Comments Off