Posts Tagged ‘ból pleców’

W stanach zwezenia pola swiadomosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach zwężenia pola świadomości z zasady brzeżne percepcje nie docierają do świadomości, a więc nie ulegają spostrzeganiu. Pokrewnym stanem jest poczucie obcości świata spostrze- żeń. I osoby i przedmioty otaczające wydają się jakieś zmienione, inne jakby obce, czasem jakby przesunięte w dal lub obojętne, niezrozumiałe. W po- dobny sposób mogą być zmienione spostrzeżenia dotyczące własnej osobowości, która jakby się zatracała. Te trudne do opisania przeżycia noszą w psychopa- tologii nazwę depersonalizacji. Przeżycia takie zachodzą w histerii, ale zdarzają się i w stanach ekstatycznych, spowinowaconych z zamroczeniami epi- leptycznymi. Zmiany wielkości spostrzeżeń. Może tu chodzić o neurologiczne zjawiska makropsji i mikropsji. W psychopatologii zajmują nas jed- nak raczej zmiany spostrzeżeń tego typu zachodzące w stanach psychopatycz- nych. Z wypowiedzi chorych wnioskujemy, że wszystko wydaje im się niena- turalnie wielkie lub małe. Zarówno przedmioty i przestrzenie otaczające, jak i własne części ciała ulegają w ich poczuciu powiększeniu lub zmniejszeniu. Także uderzenia własnego serca wydają im się wzmocnione lub własny głos dziwnie doniosły, czy też cichy.
ZABURZENIA SCHEMATU CIAŁA (SCHEMA CORPORALE) U zwierząt niższych odcięty członek odrasta, u człowieka nigdy. Przyrodnicze te spostrzeżenia nasunęły Arystotelesowi koncepcję duszy jako formy ciała, kształtującej członki według jednolitego schematu. Im wyżej wspinamy się po szczeblach ewolucji, tym bardziej zatraca się zdolność regeneracji odciętych członków ciała, tak jak gdyby ulegało ono odduchowieniu; coraz bardziej utrwala się jednak centralny schemat wyobrażeniowy całości ustroju, Nie jest on zdolny dokonać regeneracji utraconej części ciała inaczej jak tylko wyobra- żeniowo. W ok. 95% przypadków nagłej amputacji – gdyż stopniowa nie pro- wadzi do tego zjawiska – pozostaje w poczuciu introspektywnym kaleki nie. istniejący członek jako fantom. [podobne: , ból pleców, rehabilitacja, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

W stanach zwezenia pola swiadomosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Typ histeroidny (psychopathia histeroidalis, hysteroidia seu skirtoidia). Typ ten opisany przez Brzezickiego, powstaje przez duże odchylenia od przecięt- nej histerotymii. Podstawowe cechy tej ostatniej są nasilone do tego stopnia, że pows,tają stąd starcia z otoczeniem i inne niepożądane społecznie zjawiska. Słomiany ogień uczuć, gra życiowa z cechami teatralnymi oraz wytrzymałość w czasach nie- powodzeń ze skłonnością do rozprzęgania się w okresach powodzenia – cechy te uwypuklone są do ogromnych rozmiarów. Wskutek zagęszczenia tych cech powstają sylwetki przesadnie nieszczere, udające przybraną pozersko osobowość, zakłamane i liczące na efekt zewnętrzny. Osobniki te wystawiają na pokaz zarówno swoje cnoty, jak i usterki, jeśli z ostentacji tych spodziewają się zaspokojenia swoich prag- nień egocentrycznych, żądz, roszczeń życiowych lub ambicji władczych. Lekkomyśl- ność, próżność, brawura, samowola, fantazje rozstrzygają o najważniejszych posta- nowieniach życiowych. Dla taniego efektu gotowi są na ostrzu noża postawić naj- świętsze sprawy narodowe. Odgrywając całe życie jakąś rolę, tak jak gdyby życie było teatrem, dochodzą do pysznego przeświadczenia o słuszności i rzeczywistości swojej sfingowanej osobowości. Praca ich bywa nietrwala, gdyż histeroid podejmuje ją w chwilowym uniesieniu, aby po jakimś czasie, w przystępie zniechęcenia prze- rzucić swój entuzjazm z tym samym słomianym ogniem na inny przedmiot. Pow- staje w ten sposób linia życiowa kapryśna, chwiejna, pełna błyskotliwych wzlotów i haniebnych załamań. Ci sami jednak• lekkomyślni i nieżyciowi fantaści potrafią, gdy ich bieda przyciśnie, wydobyć z siebie bardzo dużo hartu woli. W warunkach żelaznej dyscypliny i umiejętnego podejścia przywódców typy te potrafią przytłu- mić wyskoki swojego temperamentu. Ludzie ci mogą posiadać duże zdolności uriiy- słowe i często wybijają się per fas et per nejas. Dla osiągnięcia swoich pyszałko- watych celów często nie wahają się wejść na drogę pseudologicznych mistyfikacji, przez co popadają w zatarg z kodeksem karnym. Odśrodkowy indywidualizm tych typów w .ogóle narusza karność. społeczną. W życiu rodzinnym osoby te umieją wykorzystywać “uczucia najbliższych dla zdobycia przewagi. Drogą tzw. szantażu histerycznego, przez mechanizm ucieczki w chorobę, za pomocą teatralnie insceni- zowanych gróźb samobójstwa potrafią w ciągu wielu lat trzymać współmałżonka w szachu, wymuszać na nim ustępstwa i korzyści materialne, terroryzować otocze- nie i zapewnić sobie przywileje, jakie się należą osobie nerwowej, wrażliwej i obraź- liwej. Zaślepione otoczenie sprzyja wybujałościom histeroidnego temperamentu i ulega nieraz z zadziwiającą pokorą kaprysom i humorom histeroida. Typy te są szczegól- nie podatne na działanie czynników reaktywnych, pod których wpływem z łatwością dochodzi u nich do pojawiania się zespołów reaktywnych psychonerwicowych, a na- wet psychotycznych. u wagi ogólne w klasyfikowaniu psychopatii Powyższy po- dział psychopatii, który pod stare i ogólnie znane terminy podstawia nową treść, może budzić zastrzeżenia. Obecnie zdaje się przeważać pogląd, że wśzel- kie układy klasyfikacyjne muszą zawieść tam, gdzie chodzi o ujęcie czegoś tak różnorodnego jak typy psychopatyczne. [patrz też: , ból pleców, olejek kokosowy, korekcja wzroku ]

Comments Off