Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Przypadek nr 29. Zmiany charakteropatyczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 29. Zmiany charakteropatyczne przy guziemózgu i po operacji., ur. dnia 8. III. 1932. Podobno dziadek ze strony matki mial melancholię, a dziadek ze strony ojca był alkoholikiem, miał naświetlaną głowę promieniami X z powodu grzybicy. W 2 r. ż. raz jeden wystąpiły konwulsję z utratą przytomności i pianą na ustach. Od 4 r. ż. jąka się. Z usposobie- nia był nerwowy, uparty, dość energiczny, obowiązkowy, uczył się dobrze. W 12 r. ż. wystąpiło podwójne widzenie oraz pełny napad drgawkowy, przed utratą przytom- ności czul rozkoszne omdlewanie i upajającą, przyjemną woń. Taka sama aura wy- stępowała przed następnymi napadami, które miewał średnio raz w roku. W 13 r. ż. rodzina spostrzegła zmianę charakteru: stal się drażliwy, wybuchowy, przygnębiony, lubił ciszę i spokój, często rysował trupie czaszki z piszczelami, następnie dała się zauważyć skłonność do mówienia ciętych dowcipów (moria). W 15 r. ż. w Klinice Chorób Oczu AMG stwierdzono niedowład lewego, nieznaczny wytrzeszcz lewej gałki ocznej, lekkie zblednięcie tarczy n. wzrokowego lewego i wyrażono po- dejrzenie guza mózgu. W klinice chorób nerwowych rozpozńanie to, potwierdzono. Chory przebywał w Klinice Neurochirurgicznej w Warszawie, skąd wkrótce został wypisany, gdyż matka odmówiła zgody na wentrikulograftę. Chory wrócił de nauki i ukończył liceum humanistyczne. Od 16 r. ż. pozostawał w opiece Poradni Zdrowia Psychicznego z powodu “trud- ności wychowawczych”. Zdradzał wówczas popędy samobójcze, zachowywał się nie- powazne, wobec starszych bez dystansu i miał wyraźnie obniżoną uczuciowość wyższą. Chory pisał wówczas pamiętnik, w którym uderza nienaturalny, wiłosny sposób wyrażania się, pełen niezrozumiałych symboli, przenośni i dziwactw, jed- nakże bez objawów otępienia. Równolegle do zmian charakteropatycznych nasilały się objawy neurologiczne. Od 17 – 18 r. ż. napady drgawkowe stawały się coraz częstsze, wreszcie występowały co kilka dni. Dopiero w 19 r. Ż. skierowano chorego do Kliniki Neurochirurgicznej w Łodzi, gdzie usunięto guz okolicy czołowo-skro- niowej prawej, wielkości pięści (gwiaździak). Po zabiegu wystąpił niedowład po- łowiczy lewostronny i ostre zaburzenia psychiczne, trwające ok. 2 tyg. Brak niestety przedmiotowego opisu tych zaburzeń. Chory przypomina sobie, że po operacji, chcąc upewnić się czy to co go otacza jest rzeczywiste, rzucał naokoło kałem. Był też bar- dzo gadatliwy i mówił tak wesołe rzeczy, że wywoływał salwy śmiechu wśród współ- chorych i pielęgniarek (moria). Po pewnym czasie ubytek kostny pokryto protezą akrylitową i zaczęto podawać barbiturany. Napady drgawkowe występowały nadal, ale bez aury powonieniowej, Po powrocie do domu początkowo był przygnębiony, zniechęcony do życia, pisał pesymistyczne pamiętniki, wypowiadał zamiary samo- bójcze. Wkrótce jednak wrócił beztroski nastrój (euforia) ze skłonnością do dowcip- kowania. Napady drgawkowe występowały coraz rzadziej, co kilka tygodni, a na- wet miesięcy. Zauważono, że zaburzenia charakteru pogłębiły się: chory nie znosił sprzeciwu, z błahych powodów wybuchał, nie uznawał cudzych poglądów; miewał z otoczeniem częste sprzeczki, w rozdrażnieniu rozbijał lustra, rzucał kałamarzem o ścianę lub butem w brata. W stosunku do matki był niegrzeczny, pomimo że ota- czała go czułą opieką. Nie dostosowywał się do trybu życia rodziny; był samolubny, obojętny w stosunku do rodziców, a nadmiernie czuły dla swego psa. Zatracił wstyd- liwość, używał nieprzyzwoitych wyrażeń w obecności bliskich, chociaż przy obcych potrafił być grzeczny. Przestał dbać o swój wygląd zewnętrzny, nie chciał używać mydła ani myć zębów. Pewnego razu zgolił brwi. Przebywał w Klinice Chorób Psychicznych AMG od dnia 28. IV. do 9. V. 1953 r. [podobne: , dezynsekcja warszawa, olej kokosowy, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Przypadek nr 29. Zmiany charakteropatyczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Istnieją stany kliniczne niekiedy do złudzenia podobne do psychopatii, będące jednak wynikiem przebytych organicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. Nada- jemy tym stanom nazwę charakteropatii. Rozpoznanie opiera się na do- wodzie, że osobnik przebył istotnie sprawę chorobową mózgu, że przed tą cho- robą nie zdradzał zaburzeń charakterologicznych i że stwierdzalne w chwili obecnej cechy osobowości pozostają w związku przyczynowym z przebytym cierpieniem. Nie zawsze udaje się dowód ten przeprowadzić, Często jest on tylko prawdopodobny lub przypuszczalny. Zależy to od naszej umiejętności diagno- stycznej, od poziomu naszych dzisiejszych sposobów rozpoznawczych. Ogromne znaczenie praktyczne omawianego rozróżnienia leży głównie w dzie- dzinie orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego. O ile w stosunku do psychopatów nie ma wątpliwości, że są oni zasadniczo poczytalni, o tyle w stosunku do cha- rakteropatów muszą powstać poważne zastrzeżenia, gdyż ma się tu do czynienia ze stanem chorobowym, a w każdym razie ze stanem ubytkowym po przebytej chorobie. Nawet jeśli nie wpływa on upośledzająco na zdolność rozumienia zna- czenia czynu, to zazwyczaj ma on ujemny wpływ na zdolność kierowania po- stępowaniem. Znaczenia teoretycznego omawianemu rozróżnieniu również .nie można odmówić. Badania charakteropatii rzucają już dzisiaj światło na powsta- wanie odchyleń struktury osobowości od stanu prawidłowego. Gdy udoskona- limy metody rozpoznawcze, może w wielu przypadkach uważanych dzisiaj tylko za psychopatię, uda się wykryć czynnik etiologiczny, który we wczesnym okre- sie rozwoju osobniczego stał się sprawcą zaburzeń- charakterologicznych. Interes życia i interes nauki domagają się prowadzenia dokładniejszych badań, które by zmierzały do wyświetlenia genezy nieprawidłowości rozwojowych charakteru. Przy omawianiu poszczególnych postaci charakteropatii zwrócimy uwagę na pewne możliwości pod tym względem. WRODZONE, ORGANICZNE WADY CHARAKTERU Wady te naśladujące ciężką psychopatię pozostaną aż do dnia sekcji nieroz- wiązalną zagadką, jeżeli się nie dąży do wyjaśnienia- sprawy drogą biopsji za pomocą pneumoencefalografii. Jest to metoda w psychiatrii dziecięcej podsta- wowa. W ogóle wszystkie przypadki podejrzane o charakter organiczny po- winny być badane pneumoencefalograficznie, zwłaszcza u dzieci. Jako przykład jeden z wielu przytoczę dwa przypadki ciężkich zaburzeń charakterologicznych od naj wcześniejszych lat dziecięcych, obserwowane na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej AM w Gdańsku. Dzięki pneumoencefalografii wyjaśniła się przyczyna tych zaburzeń. Chodziło o wrodzony brak spoidła wielkiego – agenesia corporzs całosi (ryc. 76, 77). [podobne: , Zdrowa żywność, catering dietetyczny, masło shea ]

Comments Off