Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

KOJARZENIE WYOBRAZEN Duze znaczenie, zwlaszcza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

KOJARZENIE WYOBRAŻEN Duże znaczenie, zwłaszcza w psychologii klinicznej, posiada zjawisko kojarzenia wyobrażeń. Jedno wyobrażenie posiada mianowicie właściwość pocią- gania za sobą drugiego. Zjawisko to od dawna zajmowało. psychologów; starali się orii wykryć prawa, na mocy których odbywa się kojarzenie wyobrażeń. Wyodręb- niono cztery takie prawa: 1. Prawo współczesności polega na kojarzeniu i wzajemnym wywoły- waniu wyobrażeń, które kiedyś współcześnie uległy percepcji. Nazwisko Bleuler kojarzy mi się z kliniką Burgholzli w Zurychu, z podręcznikiem psychiatrii tego autora i ze stworzonym przez niego pojęciem schizofrenii. Na zasadzie tego prawa unikamy miejsc czy przedmiotów, którym towarzyszyły kiedyś przykre przeżycia. Kojarzenie oparte jest na procesach pamięciowych. Uczenie się słówek obcego języka polega właśnie na zastosowaniu prawa współczesności. 2. Prawo następstwa, czyli kolejności, mówi o łatwości kojarzenia się wyobrażeń odtwórczych, które stanowią odbicie zapamiętany;ch kiedyś wydarzeń lub rzeczy występujących po sobie. Rozpoznanie gruźlicy opon mózgowych kojarzyło się do niedawna z przekonaniem o grożącej choremu śmierci. Wyobrażenia odtwór- cze kojarzą się w tym samym porządku, w jakim występowały wyobrażenia spostrze- gawcze. Na przykład łatwe jest wyliczenie miesięcy wprost, znacznie trudniejsze wstecz. Na tym przykładzie widać najlepiej, że kojarzenie odbywa się dzięki me- chanizmom automatycznym pod progiem świadomości. Wysiłek uwagi jest tu nie- potrzebny, a nawet czasem przeszkadza przypomnieniu sobie następnych ogniw łań- cucha skojarzonych wyobrażeń. 3. Prawdopodobieństwa leży u podstaw kojarzenia -się wyobrażeń wyka- zujących pewną analogię, podobieństwo powierzchowne lub głębsze. Podobieństwami chętnie operują poeci, niekiedy aż do przesady. Skojarzenia oparte na prawie podo- , bieństwa odgrywały w dziejach odkryć naukowych doniosłą rolę, np. Newton dopa- trzył się podobieństwa między spadaniem jabłka a ruchem księżyca, a Goethe w bu- dowie czaszki dojrzał analogię z budową kręgów. [patrz też: , dentysta Kraków, olejek kokosowy, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

KOJARZENIE WYOBRAZEN Duze znaczenie, zwlaszcza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pawłow za jedno z naj pilniejszych zadań uważał opracowanie klinicznych spo- sobów klasyfikowania typów konstytucyjnych. Przestrzegał przed bezkrytycznym sto- sowaniem omówionego układu do człowieka. Istotnie zróżnicowanie osobowości ludz- kiej jest niewymiernie zawilsze. Trudno np. u zwierzęcia mówić o psychopatii, którą mierzymy stosunkiem do- środowiska społecznego, Pociąga to bowiem za sobą wa- runek istnienia świadomości w znaczeniu historyczno-społecznym, która jest ja- kością czysto człowieczą. Niemniej jednak i u człowieka Pawłow rozróżniał cztery zasadnicze typy. W nich muszą się zmieścić zarówno ludzie przeciętnie zdrowi, jak i odchylenia osobowości rzędu psychopatycznego. Wskazywaliśmy powyżej, że przemianowanie typów kretschmerowskich, kraepe- linowskich lub jakichkolwiek innych nie rozwiązuje trudności. W dobrze opisane , typy, należycie zwarte, wlać trzeba nową treść: życiową kliniczną i neurofizjolo- giczną. Układ ten spełni postawione przez Pawłowa zadanie tylko pod następują- cymi warunkami: a. Z pojęć tych usunąć trzeba wszelkie ślady preformizmu i fatalizmu. Podo- bieństwo terminologiczne schizotymia – schizoidia – schizofrenia, w myśl uwag kry- tycznych Pawłowa, oznacza tylko jednakowość struktury danego typu i jego spo- sobu reagowania na bodźce środowiskowe, które są naj istotniejszym czynnikiem kształtującym charakter i wpływającym na powstanie psychozy. Schizoidia bynaj- mniej nie musi prowadzić do schizofrenii, chociaż jest niewątpliwie podobieństwo fenomenologiczne w obrazie klinicznym. Podobieństwo to da się wytłumaczyć w duchu nauki Pawłowa tożsamością typu układu nerwowego, który wchodzi w grę w jednym i w drugim przypadku. b. Schizotymicy i schizoidzi; podobnie jak i wszelkie inne typy tych samych rzędów, są ludźmi zdrowymi, pierwsi w izakreste przeciętności, drudzy w obrębie normy chociaż z odchyleniem. Nie popełni się w ten sposób błędu, który Pawłow wytknął Kretschmerowi, jakoby cała zdrowa ludzkość musiała się zmieścić w kla- sach utworzonych dla chorych kliniki psychiatrycznej. [podobne: , rwa kulszowa, dentysta Kraków, implanty zębów ]

Comments Off