Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Czesta przyczyna charakteropatii bywaja urazy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częstą przyczyną charakteropatii bywają urazy mechaniczne czaszki, zarówno. W czasie porodu, jak i w pierwszych latach życia. Stąd ludowe określenie . “w ciemię bity”. Zdaje się, że duże znaczenie przypisać trzeba zaburzeniom krążenia krwi noworodka w czasie porodu, gdy następuje niedotlenienie mózgu (zamartwica). M. Bleuler opisuje zaburzenia charakteru u dzieci i młodzieży, Odpowiadające pojęciu charakteropatii, w przypadkach zaburzeń wewnątrzwy- dzielniczych. Jak z powyższego widać, są to wszystko te same czynniki etiologiczne, które doprowadzają do niedorozwoju umysłowego. Obie te sprawy mogą też wystę- pować równolegle obok siebie (charakteropatia oligofreniczna). Zagadnrenie jest jednak rozpoznawczo trudniejsze, gdy charakteropatia istnieje bez wy- raźnego upośledzenia sprawności intelektualnej. Te właśnie przypadki chara- kteropatii były przedmiotem rozległych badań klinicznych przeprowadzonych przez Sulestrowską (1961). Wielu autorów, w Polsce Rydzyński (1963), badało kat amnestyczni e dzieci dotknięte urazem porodowym i stwierdzało jako późne następstwo w przeważającej liczbie przypadków cechy charakteropatyczne. Je- żeli w powierzchownym badaniu przypadku, bez dobrze zebranego wywiadu, ocenia się wyłącznie tylko stan psychiczny obecny, to taki właśnie przypadek określa się w sposób nieprzemyślany nazwą psychopatii. Charakteropatię uważać trzeba za odmianę zespołu psychoorganicznego, któ- rego niektóre cechy przeważnie można wykryć, np. euforię lub dysforię, szyb- kie męczenie się, trudności w ześrodkowywaniu uwagi (hyperprosexia), obni- żenie uczuciowości wyższej, drażliwość i wybuchowość, zaleganie afektu itd. Tak zwane dawniej głuptactwo moralne lub idiotyzm moralny, mające sta- nowić odosobniony niedorozwój uczuć etycznych, znane też pod nazwą maral insanity, maral agenesis, “degeneracja wyższego rzędu”• Magnana, anetopatia (termin ten powstał z trzech źródłosłowów: an – alpha privativum, ethos uczucie moralne, pathos – doznawanie) Karpmana – wszystko to są najczęściej stany charakteropatyczne, polegające na zagładzie uczuciowości wyższej (ryc. 75). Już Ricci w swej pracy o “Głuptactwie moralnym” wspomina, że w przy- padkach tych często występuje także niedorozwój umysłowy lub zmiany neuro- logiczne, co przemawia za organicznym tłem tych rzekomo psychopatycznych zaburzeń charakteru. Dodam tutaj, że pojęcie charakteropatii organicznej zdo- było sobie w piśmiennictwie polskim prawo obywatelstwa niemal wszech- władnie. Pojęcie psychopatii zaś pozostało tylko dla wariantów charakterolo- gicznych niepatologicznych. Pogląd ten reprezentuje również Dreszer w swym “Zarysie psychiatrii sądowej”. [przypisy: , przedłużanie rzęs, depilacja laserowa Łódź, Balsam Johnson ]

Comments Off

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Czesta przyczyna charakteropatii bywaja urazy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Cechy charakteropatyczne w powyższym przypadku guza mózgu są podobne jak w innych schorzeniach organicznych mózgu: drażliwość, wybucho- wość, zanik uczuciowości wyższej, ogólne spłycenie osobowości wskutek zaniku szerszych zainteresowań i egotyzmu, euforia posunięta tutaj aż do klasycznej morii, znamiennej szczególnie dla uszkodzeń płatów czołowych, upośledzenie zdolnośćł myślenia abstrakcyjnego. Z wywiadów wynika, że cechy te wystąpiły bardzo wcześnie w latach dziecięcych, chociaż rozpoznanie stało się jasne dopiero po ,pojawieniu się wyraźnych objawów neurologicznych. Cechy charakteropatyczne doznały po operacji ilościowego spotęgowania. Natorruast nie widać wyraźniejszego otępienia umysłowego,
CHARAKTEROPIA LEUKOTOMIZOWANYCH Jest to odrębne zagadnienie kliniczne, które ma swoje oblicze lekarsko- etyczne. Zmiany osobowości spostrzegane po operacjach psychochirurgicznych stoją najbliżej charakteropatii pourazowych. Na temat pooperacyjnych za- burzeń osobowości powstało już duże piśmiennictwo. Wnioski są najbardziej przekonywające w przypadkach osób zdrowych psychicznie, a poddanych leu- kotomii np. z powodu nieuleczalnych bólów. Penfield zauważyłu chorej, która odznaczała się dawniej silną indywidualnością i znaczną pobudliwością afek-• tywną, zmianę osobowości wprost uderzającą: chora stała się istotą bezwolną, potulną, bezpretensjonalną, pozbawioną indywidualnego wyrazu i nie przej- mującą się sprawami zewnętrznego świata. Horanyi ujmuje te zmiany osobo- wości jako wzmożenie prostoty życia wzruszeniowego, zwiększoną adaptywność, zmniejszenie roszczeń życiowych; zwężenie kręgu zainteresowań, monotonię uczuciową, zanik inicjatywy i dążeń wzwyż. Zauważono, że wskutek przytłu- mienia indywidualnych cech psychicznych operowani stawali się jakby prze- ciętni, jednorodni, pozbawieni osobistych cech reaktywnych. Chorzy przesta- wali przejmować się przyszłością. Nawet u chorych na raka, świadomych gro- żącej śmierci, zatracała się troska o tragiczną przyszłość. Mówi się czasem o przemianie podstawowej konstytucji emocjonalnej, o zinfantylizowaniu psy- chiki. Zauważono ponadto jakby zmianę fizycznej konstytucji: osoby leptoso- miczne wskutek przyrostu tkanki tłuszczowej i pewnych przemian wegetatyw- nych jak gdyby przeistaczały się w pykników. Najtragiczniejsze skutki leuko- tomizacji powstają w dziedzinie uczuć etycznych, które wygasają. Niektórzy uczciwi ludzie,. zażywający nieskazitelnej opinii, stawali się po operacji szu- jami, a nawet wchodzili na drogę przestępstwa. Leukotomizowani stają się Iudźmi “bez charakteru”. Poza tym mają wszystkie inne cechy charaktero- patów pourazowych. [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, depilacja laserowa Łódź, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries