Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Przy dzialaniu pod- niety na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy działaniu pod- niety na narząd marny bowiem do czynienia z pewnym oporem fizycznym i chemicz- nym samej tkanki. Pomijamy tu już szereg innych zarzutów stawianych prawu We- bera-Fechnera. Wszystkie te zarzuty świadczą w każdym razie o jednym, miano- wicie, że prawo to ma charakter czysto empiryczny i przybliżony, tak że nie zdołało spełnić tych nadziei, jakie z nim początkowo wiązano. Znaczenie praktyczne badań psychofizycznych w psychologii i w psychopatologii jest nikłe. Pewien wyjątek sta- nowią badania nad czuciem dotyku, które mogą mieć znaczenie dla określenia na- pięcia. i wahań uwagi oraz dla badań nad zjawiskiem” zmęczenia .
WYOBRAŻENIA W potocznej mowie, nawet wśród naukowców, przeciwstawia się często wrażenia wyobrażeniom. Teoretycznie biorąc, nie jest to słuszne, gdyż wrażenie, które odzwier- ciedla pewną część rzeczywistości, a więc “obrazuje” ją, jest również wyobrażeniem, tylko że prostym. Różnica jest więc natury ilościowej. Wrażenia są produktem abstrakcji; naprawdę tylko wyjątkowo, mianowicie w eksperymencie, można przeżyć wrażenie czyste. W życiu wiążą się one grupami. Takie jednolite zespoły wrażeń jednorodnych lub różnorodnych nazywamy właśnie wyobrażeniami spostrzegaw- czymi. Są to np. melodie, krajobrazy, widoki osób lub budynków itd. Z wrażeń lub prostszych wyobrażeń można tworzyć tzw. układy spoiste. Silą wyobraźni możemy z nich wyosabniać dowolne struktury. Na przykład wpatrując się w 9 gwiazdek, ustawionych trójkami w trzech szeregach, mogę dojrzeć w tej strukturze albo tylko krzyż, albo kwadrat, albo trzy szeregi pionowe czy po- ziome, albo tez inne figury. Same elementy mogę pozamieniać na krzyżyki, gwiazdki, kółka, zmienić ich barwy, a mimo to wyosobnione w wyobraźni struktury pozostaną niezmienione. Elementy tego układu spoistego dane są przedmiotówo, lecz stosunki między nimi, owe figury czy struktury, są wyrazem podmiotowej aktywności, którą wnosi nasz umysł w ten układ spoisty. Układów spoistych w życiu jest bez liku. [podobne: , Depilacja laserowa, odzież dla dzieci, implanty zębów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Przy dzialaniu pod- niety na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyobrażenie pochodne znika, gdy tylko odwróci się od niego u wag a. Na trwanie wyobrażenia spostrzegawczego odwrócenie uwagi może nie wywrzeć więk- szego wpływu. 4. Przedmiot w wyobrażeniu spostrzegawczym istnieje naprawdę według naszego przekonania, przynajmniej w większości prawidłowych przypadków. Natomiast przedmiot w wyobrażeniu pochodnym, według naszego przeświadczenia, jest tylko kopią przedmiotu rzeczywistego. Przedmiot nie jest więc “ten sam”. 5. Wyobrażenia pochodne są w pewnym znaczeniu “przeźroczyste i bezcielesne”, jak to mówi Witwicki, nie mają mianowicie tej solidności bytu co wyobrażenia spostrzegawcze, są wyrazme tylko przeżyciem, zbudowanym nie z własnej i właściwej materii jak przedmiot rzeczywisty, działający na nasze zmysły, lecz jak gdyby z jakiegoś innego, wewnętrznego, “mglistego” tworzywa. lMimo tego swojego odmiennego charakteru wyobrażenia pochodne nie kłócą się ze spostrze- gawczymi, tak jak dwa spostrzegawcze między sobą, nie zlewają się też z nimi, nie przeszkadzają im. Są bowiem jakby z innej substancji. Określenia te są wzięte z języka podmiotowego. Wyobraźmy sobie np. bliski grzmot i porównajmy go z praw- dziwym grzmotem, tzn. z wyobrażeniem spostrzegawczym. Wyobrażenie odtwórcze nie dorówna natężeniem obiektywnym nawet bzykaniu komara. “Żywo wyobrażone fortissimo nie jest wcale słyszanym pianissimo” (Witwicki), Z tego wynika, że wyo- brażenia pochodne nie są wyobrażeniami spostrzegawczymi o małej sile, lecz zu- pelnie innym rodzajem przeżyć. Mamy tu do czynienia z różnicą jakościową a nie różnicą stopnia. Mylna okazała się teoria Klilpego, który za pomocą licznych eksperymentów usiłował udowodnić, że między wyobrażeniami spostrzegawczymi a pochodnymi zachodzi tylko różnica ilościowa. W rozstrzygnięciu tego sporu dużo trudności bywa ze zjawiskiem tzw. obrazów ejdetycznych. Urbantschitsch, Jaensch i ich zwolennicy utrzymują na podstawie licznych badań, przeprowadzonych głównie na młodzieży szkolnej, że u – jednej trzeciej części młodzieży poniżej lat trzynastu, a nawet jeszcze częściej, obrazy odtwórcze mają rzekomo plastyczność wprost halucynacyjną. Obraz odtwór- czy miałby być przez te dzieci widziany tak żywo jaK przedmiot dany w wyobra- żeniu spostrzegawczym. Niektóre z badanych dzieci mogą podobno wprost cyrklem mierzyć i porównywać odległości składowych obrazu odtwórczego, a nawet niektóre osoby twierdzą, że obrazy te mają żywsze kolory i blaski niż rzeczywistość. Zja- wiska te nazwano ejdetyzmem, a osoby w ten sposób jakby halucynujące ejdetykami. [więcej w: , Depilacja laserowa, olejek cbd, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off