Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Czas trwania jest trzecim atrybutem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czas trwania jest trzecim atrybutem wrażenia. Trwanie jego jest nie- kiedy wyraźnie czasowo odgraniczone, czasem nie jest to możliwe. Dla wrażeń wzro- kowych da się dość dokładnie określić początek i koniec doznawanego wrażenia. To samo dotyczy słuchu i dotyku. Natomiast jeśli chodzi o węch i smak to zwłaszcza ich czasowy koniec jest trudno uchwytny. 4. Cechy przestrzenne wrażenia bywają mniej lub więcej wyraźne. Nie wszystkie wrażenia posiadają cechy tzw. rozciągłości. Czucia dotykowe, wzrokowe- i głębokie posiadają tę cechę, dającą możność określenia rozciągłości przestrzennej przedmiotu. Atoli czucia słuchu i węchu, a także smaku nie posiadają tego atrybutu. Jeżeli przy posmarowaniu języka na pewnej przestrzeni postrzegamy rozciągłość: posmarowanej powierzchni, to raczej chodzi tu o dotyk, a nie o smak. Mimo to i wra- żenia słuchowe, i węchowe, i smakowe posiadają pewne cechy, przestrzenne, miano- wicie dźwięk dolatuje z określonej strony, ciepło i zimno bywają punktowe lub, rozległe, a woń i smak miewa swoje umiejscowienie w przestrzeni. Niektórzy dopatrują się we wrażeniach zmysłowych jeszcze innych cech, np. za- barwienia wzruszeniowego. Jest to, zdaje się, niesłuszne, gdyż chodzi tu raczej o to- warzyszące czuciom uczucia. Pomijam tu zagadnienie genetyczno-ewolucyjne, które z dużym prawdopodobieństwem pozwala czucia i uczucia wyprowadzić ze wspólnego korzenia rozwojowego. Także za cechę wrażenia nie można uważać chcenia, chociaż. uczuciom towarzyszą pewne objawy woli w postaci dążenia do przedmiotu lub uni-• kania go. Podniety fizjologiczne wywołujące wrażenia mogą być natury mechanicznej Iub chemicznej. Smak, węch i wzrok zwykło się nazywać zmysłami chemicznymi, a dotyk i słuch mechanicznymi. Dotyczy to oczywiście tylko natury bodźców, a nie pobudzeń. Te ostatnie są bowiem dla wszystkich zmysłów w ostateczności natury chemicznej . [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, stomatologia Kraków, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Czas trwania jest trzecim atrybutem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie przedmiotu miewa rozmaite stopnie. Jeżeli z tłumu przechodniów ktoś mi się ukl:oni, a ja nie poznam, że to był znajomy, to nie wynika z tego żeby nie było żadnego rozpoznania. Było to rozpoznanie nieswoiste, gdyż poznałem: że to był mężczyzna, że to zapewne ktoś, kto mnie zna. Na to, aby nastąpiło rozpoznanie sWoiste, muszę poznać indywidualne cechy znajomego. W rozpoznaniu nieswoistym zahczamy poznawany przedmiot do zbyt obszernej, nie skonkretyzowanej klasy przedmiotów. W rozpoznaniu swoistym zacieśniamy zakres tej klasy, konkretyzujemy go, aż do utożsamienia obrazu z indywidualnym przedmiotem, który był kiedyś przedmiotem wyobrażenia spostrzegawczego. Z mnogości różnorodnych wrażeń wychwytujemy poznawczo pewne układy spoiste -dzięki temu, że wybijają się one ponad tło: a) jakością elementów strukturalnych, b) szczególniejszą silą, c) niezmiennością lub pow- tarzaniem się, gdy tło jest zmienne, albo d) zmien- nością czy ruchliwością na niezmiennym lub nieru- chornym tle. Spostrzeżenia można podżielić w związku z tkwią- cymi w nich sądami na przwdziwe i mylne (fałszywe). Jeżeli który z sądów klasyfikujących w spostrzeżeniu jest mylny, wówczas spostrzeżenie takie nazywamy złudzeniem (iluzją). Rzecz to jest ważna w psychologii prawidłowej, ale jeszcze ważniejsza w psychopatologii. Jeżeli mylny jest sąd realizujący, chociaż chory ma wyobrażenie spostrze- gawcze i wierzy w realne istnienie przedmiotu, wówczas spostrzeżenie takie nazywamy omamem (halucynacją). O ile omamy na jawie występują prawdopodob- nie zawsze w warunkach patologicznych, o tyle złu- dzenia powstają z łatwością u ludzi zdrowych psy- chicznie. Wystarczy zwrócić tutaj uwagę chociażby na znane ogólnie złudzenia optyczne lub na zja- wiska perspektywy plastycznej, gdzie -obraz dwu- wymiarowy daje złudzenie trójwymiarowego. Na tych zasadach zbudowany jest kinematograć. Złu- dzenie w psychologii prawidłowej odznacza się tym. że za pomocą nowych spostrzeżeń zdolni jesteśmy skorygować swój mylny sąd klasyfikacyjny lub w ogóle od początku nie mamy wątpltwośct co do prawdziwej natury spostrzeganego przedmiotu. Złu- dzenia (illusionesY w psychopatologii albo wcale nie podlegają perswazji i korekcie, albo tylko częś- ciowo, niekonsekwentnie, nietrwale, bezkrytycznie. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, fizjoterapia, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries