Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Dyskusja nad ejdetyzmem postawiona zostala

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dyskusja nad ejdetyzmem postawiona została prawdopodobnie w tlej płaszczyź- nie, Pominąć tu nie można technicznych trudności badań nad dziećmi, zwłaszcza małymi, których słownik jest tak ubogi, że nie można się po nich spodziewać opisu zjawisk psychicznych, różnic między nimi i pojęciowych rozróżnień, na których ba- dacze opierają później daleko idące wnioski. Powyżej zwracałem uwagę na zasadnicze, jakościowe różnice, jakie zachodzą mię- dzy wyobrażeniem spostrzegawczym a pochodnym. Nie wiadomo, dlaczego miałoby być u pewnej części normalnych dzieci zupełnie inaczej. Natomiast prawdą jest, że między plastycznością wyobrażeń pochodnych u rozmaitych ludzi zachodzą duże indy- widualne różnice. Są malarze, którym wystarczy przyjrzeć się raz lub kilka razy jakiejś twarzy, aby uzyskać tak plastyczne wyobrażenie pochodne. że zdolni są potem portret lub obraz malować z pamięci. Malarze ci porównują swoją pamięć wzro- kową – gdyż do niej ostatecznie sprowadza się sprawa plastyczności wyobrażeń po- chodnych – z wyrazistością ejdetyzmu. Podobnie rzecz się ma z osobami obdarzonymi wyjątkowo dobrą pamięcią, zwłaszcza typu wzrokowego. Osoby te przy czynnościach, przypominania jak gdyby czytały w swojej wyobraźni, która okazuje się niekiedy zdumiewająco pojemna, niby jakiś nie kończący się zwój paplrusa. Osoby te jednak nie mają najmniejszej iwątpliwości, że chodzi tu o wyobrażenia odtwórcze i dla od- różnienia ich od rzeczywistości nie potrzebują nigdy uciekać się do próbnego poru- szenia gałkami ocznymi. Zresztą zjawiska te nie poruszają się w dosłownym znacze- niu wraz z ruchami gałek ocznych, wiodąc byt zupełnie taki sam, jak wszelkie inne wyobrażenia pochodne. Skłonność do pseudologii u dzieci i zjawisko niezbyt wyraźnego odgraniczania rzeczywistości od tworów wyobraźni – to są sprawy zdaje się nie mające nic wspól- nego z ejdetyzmem, a raczej wchodzące w zakres pojęcia psychiki prelogicznej, czyli archaicznej. [przypisy: , gabinety stomatologiczne, domowe sposoby na trądzik, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Dyskusja nad ejdetyzmem postawiona zostala

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Heboidzi Psychopaci tego typu mają w sobie coś infantylnego. Nie ma dla nich poważnych zagadnień życiowych. Ich natura kpiarska, niepoważna, wesoł- kowata naraża ich na trudności życiowe. Chociaż otoczenie bawi się ich kosztem, nie są lubiani, gdyż ich łączność afektywna z otoczeniem jest powierzchowna. Od- znaczają się oni samolubstwem i skłonnością do hipochondrii. Dla cierpień drugich ludzi, nawet najbliższych, nie okazują jednak głębszego współczucia. Typy te nie są zjawiskiem społecznie pożądanym, gdyż w stosunku do środowiska ckazują da- leko posuniętą przekorę, lubiąc robić na złość. Negatywizm ten narusza dyscyplinę społeczną. Mimo tych cech mogą wykazywać skłonność do dociekań abstrakcyjnych, II. Typ cykloidny (psychopathia cycloidalis, cycloidia). Nazwa ta jest niesłuszna, jak wspominaliśmy powyżej, gdyż nie widuje się tu okresowości, znamiennej dla cyklofrenii. Zaznaczona w niektórych przypadkach okre- sowość może wskazywać na poronną postać cyklofrenii. Cechą znamienną tych oso- bowości jest syntonia. To są właśnie owe typy silne, pobudliwe, niepohamowane Pawłowa, cholerycy Hipokratesa. Ich wzmożona pobudliwość może przejawiać się nadwrażliwością i przesadną subtelnością odczuwania. Pawłow mówi, że cykloty- micy, jako niezrównowaźeni, są szczególnie podatni na uszkodzenia nerwowe, co wcale nie przeczy ich sile; “co się tyczy wielkich ludzi, to i tu naturalnie mogą być załamania, ponieważ ich skala życiowa jest olbrzymia, a wszelka siła ma gra- nice”. Cykloidzi nie są zdolni do fanatyzmu, postawy życiowej zasadniczej i ruty- nizmu. Ich uczuciowość jest żywa, wylewna i dla otoczenia zrozumiała. Energię życiową cykloidów charakteryzuje Pawłow w słowach: “Są to ludzie o wielkim napięciu i jednocześnie jednostronności swojego świata wewnętrznego, u których od wczesnych lat panuje określona skłonność do ześrodkowania się na jednym zada- niu życiowym, opanowani, porwani przez jedną ideę. Im inni ludzie nie tylko nie są potrzebni, oni im przeszkadzają, stając na drodze. do ich głównego celu wżyciu”. Powyższe układy klasyfikacyjne podajemy przykładowo, chociaż tworzono ich wiele. Trzeba pamiętać, że opisy typów psychopatycznych zawarte w pismach daw- . nych autorów straciły z upływem czasu wszelką wartość, opierały się bowiem wy- łącznie na danych psychopatologicznych i nie uwzględniały nowoczesnych kryteriów rozpoznawczych. Mimo to opisy te pokutują ustawicznie nawet u poważnych auto- rów. Stoimy dzisiaj na stanowisku, że opis psychopatii nie poparty ujemnymi wy- nikami badań anamnestycznych, neurologicznych, pneumo- i elektroencefalograficz- nych jest. nieprzekonywający. Takie same bowiem obrazy kliniczne spotykamy w po- ronnych postaciach psychoz endogennych i encefalopatii. Nawet gdy dokładnie ze- brane wywiady, wszystkie badania somą.tyczne i szczegółowa analiza obrazu kli- nicznego pozwolą wyłączyć tło endogenne lub organiczne, zawsze pozostaje wątpli- wość, czy nie przeoczyliśmy jakiegoś czynnika etiologicznego, który wymyka się spod dzisiejszych niedoskonałych metod badania. [więcej w: , domowe sposoby na trądzik, foteliki dla dzieci, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

« Previous Entries