Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Heboidzi Psychopaci tego typu maja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Heboidzi Psychopaci tego typu mają w sobie coś infantylnego. Nie ma dla nich poważnych zagadnień życiowych. Ich natura kpiarska, niepoważna, wesoł- kowata naraża ich na trudności życiowe. Chociaż otoczenie bawi się ich kosztem, nie są lubiani, gdyż ich łączność afektywna z otoczeniem jest powierzchowna. Od- znaczają się oni samolubstwem i skłonnością do hipochondrii. Dla cierpień drugich ludzi, nawet najbliższych, nie okazują jednak głębszego współczucia. Typy te nie są zjawiskiem społecznie pożądanym, gdyż w stosunku do środowiska ckazują da- leko posuniętą przekorę, lubiąc robić na złość. Negatywizm ten narusza dyscyplinę społeczną. Mimo tych cech mogą wykazywać skłonność do dociekań abstrakcyjnych, II. Typ cykloidny (psychopathia cycloidalis, cycloidia). Nazwa ta jest niesłuszna, jak wspominaliśmy powyżej, gdyż nie widuje się tu okresowości, znamiennej dla cyklofrenii. Zaznaczona w niektórych przypadkach okre- sowość może wskazywać na poronną postać cyklofrenii. Cechą znamienną tych oso- bowości jest syntonia. To są właśnie owe typy silne, pobudliwe, niepohamowane Pawłowa, cholerycy Hipokratesa. Ich wzmożona pobudliwość może przejawiać się nadwrażliwością i przesadną subtelnością odczuwania. Pawłow mówi, że cykloty- micy, jako niezrównowaźeni, są szczególnie podatni na uszkodzenia nerwowe, co wcale nie przeczy ich sile; “co się tyczy wielkich ludzi, to i tu naturalnie mogą być załamania, ponieważ ich skala życiowa jest olbrzymia, a wszelka siła ma gra- nice”. Cykloidzi nie są zdolni do fanatyzmu, postawy życiowej zasadniczej i ruty- nizmu. Ich uczuciowość jest żywa, wylewna i dla otoczenia zrozumiała. Energię życiową cykloidów charakteryzuje Pawłow w słowach: “Są to ludzie o wielkim napięciu i jednocześnie jednostronności swojego świata wewnętrznego, u których od wczesnych lat panuje określona skłonność do ześrodkowania się na jednym zada- niu życiowym, opanowani, porwani przez jedną ideę. Im inni ludzie nie tylko nie są potrzebni, oni im przeszkadzają, stając na drodze. do ich głównego celu wżyciu”. Powyższe układy klasyfikacyjne podajemy przykładowo, chociaż tworzono ich wiele. Trzeba pamiętać, że opisy typów psychopatycznych zawarte w pismach daw- . nych autorów straciły z upływem czasu wszelką wartość, opierały się bowiem wy- łącznie na danych psychopatologicznych i nie uwzględniały nowoczesnych kryteriów rozpoznawczych. Mimo to opisy te pokutują ustawicznie nawet u poważnych auto- rów. Stoimy dzisiaj na stanowisku, że opis psychopatii nie poparty ujemnymi wy- nikami badań anamnestycznych, neurologicznych, pneumo- i elektroencefalograficz- nych jest. nieprzekonywający. Takie same bowiem obrazy kliniczne spotykamy w po- ronnych postaciach psychoz endogennych i encefalopatii. Nawet gdy dokładnie ze- brane wywiady, wszystkie badania somą.tyczne i szczegółowa analiza obrazu kli- nicznego pozwolą wyłączyć tło endogenne lub organiczne, zawsze pozostaje wątpli- wość, czy nie przeoczyliśmy jakiegoś czynnika etiologicznego, który wymyka się spod dzisiejszych niedoskonałych metod badania. [więcej w: , domowe sposoby na trądzik, foteliki dla dzieci, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Heboidzi Psychopaci tego typu maja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do najbardziej typowych, wprost specyficznie organicznych objawów chara- kteropatii należą: drażliwość, .wybuchowość, skłonność do czynów impulsyw- nych i wyładowań afektywnych w postaci wybuchów wściekłości, przebiegają- cych nierzadko ze zwężeniem pola świadomości. Inne cechy charakteropatyczne naśladują do zrudzenia tzw. psychopatie, może więc chodzić o skłonność do kra- dzieży, kłamstwa, ucieczek z domu, włóczęgostwa, lenistwa, brak poczucia dy- stansu wobec starszych, nieposłuszeństwo, brak karności, nieumiejętność zgod- nego współżycia z otoczeniem, okrucieństwo, skłonność do nałogów, niechluj- stwo, lekceważący stosunek do zadań życiowych i społecznych, skłonność do wybryków płciowych, zaburzenia napędu psychoruchowego, polegające albo na jego wzmożeniu (eretyzm), albo na obniżeniu (torpiditas). Wszystkie te cechy mogą się ujawniać już w latach dziecięcych. Dzieci te sprawiają od początku ogromne trudności wychowawcze. Ani prośbą, ani groźbą nie można sobie z nimi dać rady. W lżejszych przypadkach, pod wpływem umiejętnego oddziaływania wychowawczego możliwe jest częściowe lub nawet niemal całkowite wyrów- nanie złych właściwości charakteru. Natomiast w niepomyślnych warunkach środowiskowych utajone cechy charakteropatyczne mogą się wyzwolić i wtórnie rozbudować. Czas bywa tutaj dobrym lekarzem. Pod wpływem przykrych do- świadczeń życiowych cechy charakteropatyczne mogą doznać złagodzenia, zwła-. szcza u osobników inteligentnych. Poprawę organicznych ubytków charakteru widuje się często w okresie pokwitania, czasem jednak odwrotnie, właśnie w tym okresie cechy charakteropatyczne ulegają rozbujaniu, zazwyczaj pod wpływem rozwijającego się popędu płciowego. Fakt, że z biegiem czasu, zwła- szcza w korzystnych warunkach środowiskowych, np. dzięki wdrożeniu się w zajmującą i pasjonującą pracę, ubytki charakteropatyczne ulegają wyrówna- niu, skłonił niektórych autorów do przypuszczenia, że w przypadkach psycho- patii (włącznie z charakteropatią) chodzić może o proces chorobowy, mający swój początek i koniec. Stany te byłyby czymś w rodzaju nerwicy, która utrzy- muje się przez pewien okres życia, po czym “większość psychopatów przestaje nimi być” (Kerbikow, 1952). W ożywionych dyskusjach pogląd ten obalono, gdyż zanikanie cech psychopatycznych (a to samo dotyczy charakteropatów) nie jest dowodem wyleczenia, lecz wyrazem kompensacji. [patrz też: , foteliki dla dzieci, odwrócona osmoza, powiększanie piersi ]

Comments Off

« Previous Entries