Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Spostrzegawczosc wychodzi na jaw nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spostrzegawczość wychodzi na jaw nie tylko w obserwacji, lecz i w naj- rozmaitszych sytuacjach życiowych; dzięki niej ważne fakty mogą być odkryte “na gorąco”. Pawłow kazał wyryć na gmachu jednej ze swych pracowni napis: “Spo- strzegawczość i spostrzegawczość”. ZABURZENIA SPOSTRZEGANIA Zaburzenia czynności spostrzegania bywają różnorakie. Za najważniejsze praktycznie uchodzą przypadki, w których stwierdza się wzmożenie natężenia tych czynności. Zarówno doznawane wra- żenia, jak i spostrzeżenia stają się w pewnych stanach intensywniejsze, żywiej odczuwane, przesadne. Barwy stają się bardziej wysycone i jaskrawsze, najlżej- sze szmery doznawane są jako przykre hałasy. Nadwrażliwość spostrzegania doprowadza do niemożności uśnięcia lub do wzmożonej czujności snu, z którego chorzy budzą się z lada powodu. Nadwraż- liwość tego typu występuje szczególnie w neurastenii i w niektórych innych stanach nerwicowych. W niektórych psychozach wzmożona bystrość spostrze- gania dotyczy tych wszystkich okoliczności, które w oczach chorego stanowią potwierdzenie ich urojeń lub na które ich uwaga jest wyostrzona z chorobli- wych powodów. Na przykład chorzy z tzw. urojeniami ksobnymi zwracają uwagę i spostrzegają niewidoczne dla drugich dr.obiazgi, które dla nich samych mają znaczenie przytyków do ich życia osobistego. Tak samo bacznie obser- wuje i zauważa drobne okoliczności chory z urojeniami prześladowczymi. Widzi on w takich nic nie znaczących drobiazgach dowody knowań skierowanych przeciwko jego osobie. Spostrzegawczość tych chorych bywa zadziwiająco zao- strzona. Obniżenie natężenia jest odwrotnością opisanych powyżej stanów; Szczególnie chorzy przygnębieni (depresja, czyli melancholia) podają z zasady; że spostrzeżenia ich stały się jakby matowe; barwy tracą na natężeniu, wszy- stko staje się jakby szare, słońce traci swój blask, rozmowy jakby ich docho- dziły z oddali, były zamazane. Wiąże się to w tych stanach z obniżeniem napię- cia uczuciowości. W pewnych cierpieniach może wystąpić stępienie odczuwania bólu, oczywiście niezależne od jakichkolwiek zaburzeń neurologicznych, -wywo- łane tylko zaburzeniami psychicznymi. Zaburzenia czucia tego typu mogą wy- stąpić w histerii, jako miejsca znieczulenia paradoksalna pod względem neuro- logicznym. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, protetyka, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Spostrzegawczosc wychodzi na jaw nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHARAKTEROPATIA PO PRZEBYTEJ GRUŹLICY MOZGU Jest to zagadnienie o tyle nowe, że przed wprowadzeniem leczenia streptomy- cynowego wszystkie dzieci z gruźliczym zapaleniem mózgu i opon mózgowych umierały. Obecnie mamy coraz więcej chorych, którzy przebyli w latach dzie- cięcych gruźlicę ośrodkowego układu nerwowego. Tylko tam, gdzie rozpoznano sprawę wcześnie i gdzie niezwłocznie przeprowadzono leczenie, dzieci wychodzą bez ubytków umysłowych i charakterologicznych. Niestety, w naszych warun- kach postulat ten rzadko się spełnia. Przeważnie leczenie zaczyna się zbyt późno. Następstwem tego są organiczne ubytki różnych rozmiarów. Mogą one dotyczyć tylko sprawności intelektualnej, przy czym osobnik pod względem charaktero- logicznym może nie wykazywać większych odchyleń od stanu prawidłowego. Często stwierdza się zarówno obniżenie sprawności umysłowej, jak i cechy charakteropatyczne. Czasem jednak sprawność umysłowa pozostaje na prawi- dłowym poziomie, natomiast na pierwszy plan wysuwają się mniej lub bardziej ciężkie zaburzenia charakteru: obniżenie uczuciowości wyższej, incontiTlentici affectiva, drażliwość, wybuchowość, dementia affectiva, euforia albo dysforia itd. Zaburzenia te nie zawsze idą równolegle z ubytkami dającymi się stwier- dzić za pomocą pneumoencefalografii. Czasem nieznacznym stosunkowo ubyt- kom tkanki mózgowej towarzyszą ciężkie zmiany charakteropatyczne. Na ogól jednak w ,przypadkach ciężkiej charakteropatii stwierdza się rozległe spusto- szenia w mózgu. [hasła pokrewne: , logopeda warszawa, gabinet kosmetyczny, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

« Previous Entries