Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Liefmann, opierajac sie na naj

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Liefmann, opierając się na naj nowszym piśmiennictwie i własnych badaniach, potwierdził istnienie tych zjawisk. Właściwości te bardzo rzadko wpływają korzyst- nie na postępy szkolne uczniów, chyba że się ich specjalnie w tym szkoli. Zdolności ejdetyczne z biegiem lat zanikają, tak że po dojrzewaniu można je spotkać tylko- wyjątkowo. Obrazy ejdetyczne u jednych bywają nieruchome, u drugich natomiast bywają chwiejne, zdolne do ruchu, nawet czasem zależne od woli dziecka. Jednakże z licznych innych badań, które przeprowadzono masowo w rozmaitych krajach, również w Polsce, zdaje się wynikać, że przy tych zjawiskach chodzi raczej o nieporozumienie lub może o nieszczere opisy przeżywanych przez dzieci wyobra- żeń pochodnych. Pomijając już sam absurd zawarty w przypuszczeniu, że co trzecie dziecko miałoby halucynować, podnieść trzeba zasadniczą różnicę między obrazami ejdetycznymi a omamami wzrokowymi. Obrazy ejdetyczne mianowicie mają się po- ruszać wraz z gałkami ocznymi. Gdyby nie ta cecha, ejdetycy łatwo mogliby podobno- paść ofiarą pomyłki i widziane obrazy wziąć za rzeczywistość. Zjawiska ejdetyzmu niektórzy stwierdzali zresztą również w zakresie słuchu. Dla poparcia tezy, że ejdetyzm istnieje, powoływano się na twierdzenie, iż małe dzieci nie doznają w zakresie wrażeń wzrokowych obrazów, czyli kontrastów następ- czych (tzw. powidoków) podobno właśnie dlatego, że w to miejsce przeżywać mają obrazy ejdetyczne. Zachodzi tu obawa, że badane dzieci poddawano sugestiom tak, że zeznawały to, co badacze pragnęli od nich usłyszeć. Jednym z argumentów rzekorno- przemawiającym za istnieniem ejdetyzmu ma być nawet częstość pseudologii fan- tastycznej u dzieci, opierającej się jakoby na nieodróżnianiu wyobrażeń spostrzegaw- czych od pochodnych. Psychiatrzy amerykańscy zwracają uwagę na trudności, na jakie natrafia się przy badaniu Murzynów, których wyobrażenia odznaczają się po- dobno wybitną plaśtycznością; łatwo wówczas o pomyłkę. gdyż takie plastyczne wyobrażenia można wziąć mylnie za omamy. V6lkel (1963), opierając się na nowszym piśmiennictwie psychologiczno-psychiatrycznym, uważa, że zjawisk ejdetycznych w dawnym rozumieniu w ogóle nie ma i że należałoby miano to skreślić ze słow- nika psychiatrycznego. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, implanty Warszawa, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Liefmann, opierajac sie na naj

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kliniczny układa klasyfikacyjny psychopatii nawiązuje do przedstawionego powyżej podziału typologicznego. Nie spotykamy .tu żadnych no- wych cech jakościowych. Obraz kliniczny polega na spotęgowaniu – w pewnych kierunkach więcej, w innych mniej – prawidłowych cech, znamionujących poszcze- gólne klasy ludzi przeciętnie zdrowych. I. Typ schizoidny (psychopathia schizoidalis, schizoidia). Odznacza się on zamknięciem w sobie, nietowarzyskością, chłodem uczuciowym, bra- kiem syntonii z otoczeniem, znacznym przewrażliwieniem pod pewnymi względami z wyraźną niedowrażliwością pod innymi. Rozróżniamy tutaj pewne podtypy. I tak: a. Schizoidziminozowaci są raczej myślicielami, marzycielami, teore- tykami, dość wyraźnie oderwanymi od rzeczywistości. Wykazują mały stopień uspo- łecznienia, jak w ogóle nie potrafią być czynnymi działaczami. Ich I skłonność do samotności i skrytość idą :w parze z brakiem potrzeby wywnętrzania się. Wskutek tego nie mają serdecznych przyjaciół. W obcowaniu z ludżmi są chłodni uczuciowo. Drudzy ich nie rozumieją. Psychikę, ich znamionuje przewrażliwienie, przeczulenie, uraźliwość i obraźliwość. Zdają się być opanowanymi na zewnątrz, choć wewnątrz cierpią i drżą. Bojąc się urazy, zachowują wobec obcych przesadną ostrożność i wolą raczej usunąć się z życia. W towarzystwie czują się niepewni. Cechuje ich nieśmia- łość i nieumiejętność brania udziału w życiu uczuciowym zbiorowym. Nie umieją też sprzedać efektownie swojej wiedzy i swoich zdolności. Tylko w marzeniach wyżywają się ich ambicje i plany. Ich twórczość bywa utopijna, abstrakcyjna, nie- realna lub fantastyczna. b. Schizoidzi psychasteniczni są przed każdym postanowieniem pełni skrupułów, obaw i wątpliwości, a po dokonanym postanowieniu zadręczają się roz- ważaniami, czy słusznie postąpili. Ich sumienie jest do tego stopnia przeczulone, że utrudnia im to działania oraz twórczość. Właściwości te nie potęgują się jednak do rozmiarów natręctw myślowych lub ruchowych. Przejawy myślenia magicznego mogą tI tych typów odgrywać ogromną rolę, mimo ich często nieprzeciętnej inteli- gencji. Wyrazem ich dereizmu bywa silnie zaznaczona skłonność do katatymicznego przeistaczania rzeczywistości, do mistycyzmu, okultyzmu i abstrakcjonizmu. c. Schizoidzi paranoidalni i paranoiczni powinni by być może zróżnicowani. Na razie jednak brak ściślejszych sprawdzianów. W rozróżnieniu ich psychotycznych odpowiedników pomocne nam są takie objawy, jak rozpad osobo- wości, naruszenie . życia afektywnego, obecność omamów itd. Cech tych u psycho- patów z natury rzeczy nie ma. Paratymiczne cechy, takie jak podejrzliwość, nieuf- ność, drażliwość, obraźliwość, skłonność do samowoli, despotyzm i egoizm są tu do tego stopnia spotęgowane, że ulega naruszeniu harmonijny stosunek do otoczenia. -Ich zatargi spowodowane są przeświadczeniem, że się ich nie rozumie, pomija, krzywdzi, nie docenia, szykanuje. Powstające stąd urazy ludzie ci długo pamiętają i okazują dużą mściwość. Mają mocne przekonanie o słuszności swoich zapatrywań. Często wyładowują się w fanatyzmie i dążnościach reformatorskich, okazując zimną bezwzględność w urzeczywistnianiu swoich idei i celów. Rysy prześladowcze ich osobowości nie są urojeniami, podlegają więc perswazji, mimo siły ich przekona- nia i zarozumiałości. Tutaj zaliczyć trzeba również typy zazdrosne, skłonne nawet pod wpływem tego afektu do działań gwałtownych. [więcej w: , olejek makadamia, domowe sposoby na trądzik, implanty Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries