Posts Tagged ‘implanty zębów’

Przy dzialaniu pod- niety na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy działaniu pod- niety na narząd marny bowiem do czynienia z pewnym oporem fizycznym i chemicz- nym samej tkanki. Pomijamy tu już szereg innych zarzutów stawianych prawu We- bera-Fechnera. Wszystkie te zarzuty świadczą w każdym razie o jednym, miano- wicie, że prawo to ma charakter czysto empiryczny i przybliżony, tak że nie zdołało spełnić tych nadziei, jakie z nim początkowo wiązano. Znaczenie praktyczne badań psychofizycznych w psychologii i w psychopatologii jest nikłe. Pewien wyjątek sta- nowią badania nad czuciem dotyku, które mogą mieć znaczenie dla określenia na- pięcia. i wahań uwagi oraz dla badań nad zjawiskiem” zmęczenia .
WYOBRAŻENIA W potocznej mowie, nawet wśród naukowców, przeciwstawia się często wrażenia wyobrażeniom. Teoretycznie biorąc, nie jest to słuszne, gdyż wrażenie, które odzwier- ciedla pewną część rzeczywistości, a więc “obrazuje” ją, jest również wyobrażeniem, tylko że prostym. Różnica jest więc natury ilościowej. Wrażenia są produktem abstrakcji; naprawdę tylko wyjątkowo, mianowicie w eksperymencie, można przeżyć wrażenie czyste. W życiu wiążą się one grupami. Takie jednolite zespoły wrażeń jednorodnych lub różnorodnych nazywamy właśnie wyobrażeniami spostrzegaw- czymi. Są to np. melodie, krajobrazy, widoki osób lub budynków itd. Z wrażeń lub prostszych wyobrażeń można tworzyć tzw. układy spoiste. Silą wyobraźni możemy z nich wyosabniać dowolne struktury. Na przykład wpatrując się w 9 gwiazdek, ustawionych trójkami w trzech szeregach, mogę dojrzeć w tej strukturze albo tylko krzyż, albo kwadrat, albo trzy szeregi pionowe czy po- ziome, albo tez inne figury. Same elementy mogę pozamieniać na krzyżyki, gwiazdki, kółka, zmienić ich barwy, a mimo to wyosobnione w wyobraźni struktury pozostaną niezmienione. Elementy tego układu spoistego dane są przedmiotówo, lecz stosunki między nimi, owe figury czy struktury, są wyrazem podmiotowej aktywności, którą wnosi nasz umysł w ten układ spoisty. Układów spoistych w życiu jest bez liku. [podobne: , Depilacja laserowa, odzież dla dzieci, implanty zębów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Przy dzialaniu pod- niety na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U bardzo starych ludzi, np. w otępieniu starczym, takie dawne wspom- nienia, które prawidłowo mają charakter wyobrażeń odtwórczych, nabierają niekiedy takiej wyrazistości, że stają się wyobrażeniami spostrzegawczymi o typie zbliżonym do omamów. Jak z tego widać, wyobrażenia spostrzegawcze mogą powstawać także wówczas, gdy aktualnie żadna podnieta zewnętrzna nie działa na narządy zmysłowe. W takich samych warunkach powstają wyobrażenia odtwórcze, możliwe są one jednak tylko wówczas, gdy podniety fizyczne uprzednio na zmysły działały. To samo dotyczy wyobrażeń wytwórczych, tu jednak chodzi nie o odtwarzanie dawnych wyobraźni spostrzegawczych, lecz o sklecenie z nich nowych, nigdy w tej postaci nie doświad- czonych tworów. Obecność lub nieobecność podniety zewnętrznej nie Jest cechą zna- mienną wyobrażeń spostrzegawczych. “Dzwoni mi w uchu”, “pociemnialo mi w oczach”, “widzę po zamknięciu oczu obraz następczy okna” – to są też wyobra- żenia spostrzegawcze. Czymże więc różnią się właściwe wyobrażenia spostrzegawcze od pochodnych? Cechy znamienne wyobrażeń pochodnych przedstawiają się, jak następuje: 1. Wyobrażenie odtwórcze przedmiotu choćby bardzo żywe i wyraźne, wykazuje luki, miejsca w obrazie puste. Można się o tym przekonać, gdy pró- bujemy odtworzony w wyobraźni przedmiot narysować. Rozmaite szczegóły tego obrazu pozostaną niewidoczne. W wyobrażeniu spostrzegawczym również może się to zdarzyć, np. przy mroczkach, jednakże przez poruszenia gałkarni ocznymi można lukę taką nadrobić. W wyobrażeniu. odtwórczym, nawet przy najlepszej pamięci, luki takiej nie da się zapełnić tak, aby calość była wiernym odzwierciedleniem przed- miotu rzeczywistego. 2. Wyobrażenie odtwórcze nie trwa tak nieruchomo i nie posiada tej stałości co spostrzegawcze. Zjawia się ono dość wyraziście, potem znika, potem znowu może się pojawić. Nie da się go utrzymać dłuższy czas bez zmiany. Przeciwnie, wy- obrażenie spostrzegawcze trwa, jak długo czynny jest narząd zmysłowy. W wyobra- żeniu odtwórczym nie ma też zjawisk adaptacji, ani nie ma mowy o obrazach na- stępczych. [patrz też: , pieczenie w miejscach intymnych, implanty zębów, logopeda warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries