Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Heboidzi Psychopaci tego typu maja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Heboidzi Psychopaci tego typu mają w sobie coś infantylnego. Nie ma dla nich poważnych zagadnień życiowych. Ich natura kpiarska, niepoważna, wesoł- kowata naraża ich na trudności życiowe. Chociaż otoczenie bawi się ich kosztem, nie są lubiani, gdyż ich łączność afektywna z otoczeniem jest powierzchowna. Od- znaczają się oni samolubstwem i skłonnością do hipochondrii. Dla cierpień drugich ludzi, nawet najbliższych, nie okazują jednak głębszego współczucia. Typy te nie są zjawiskiem społecznie pożądanym, gdyż w stosunku do środowiska ckazują da- leko posuniętą przekorę, lubiąc robić na złość. Negatywizm ten narusza dyscyplinę społeczną. Mimo tych cech mogą wykazywać skłonność do dociekań abstrakcyjnych, II. Typ cykloidny (psychopathia cycloidalis, cycloidia). Nazwa ta jest niesłuszna, jak wspominaliśmy powyżej, gdyż nie widuje się tu okresowości, znamiennej dla cyklofrenii. Zaznaczona w niektórych przypadkach okre- sowość może wskazywać na poronną postać cyklofrenii. Cechą znamienną tych oso- bowości jest syntonia. To są właśnie owe typy silne, pobudliwe, niepohamowane Pawłowa, cholerycy Hipokratesa. Ich wzmożona pobudliwość może przejawiać się nadwrażliwością i przesadną subtelnością odczuwania. Pawłow mówi, że cykloty- micy, jako niezrównowaźeni, są szczególnie podatni na uszkodzenia nerwowe, co wcale nie przeczy ich sile; “co się tyczy wielkich ludzi, to i tu naturalnie mogą być załamania, ponieważ ich skala życiowa jest olbrzymia, a wszelka siła ma gra- nice”. Cykloidzi nie są zdolni do fanatyzmu, postawy życiowej zasadniczej i ruty- nizmu. Ich uczuciowość jest żywa, wylewna i dla otoczenia zrozumiała. Energię życiową cykloidów charakteryzuje Pawłow w słowach: “Są to ludzie o wielkim napięciu i jednocześnie jednostronności swojego świata wewnętrznego, u których od wczesnych lat panuje określona skłonność do ześrodkowania się na jednym zada- niu życiowym, opanowani, porwani przez jedną ideę. Im inni ludzie nie tylko nie są potrzebni, oni im przeszkadzają, stając na drodze. do ich głównego celu wżyciu”. Powyższe układy klasyfikacyjne podajemy przykładowo, chociaż tworzono ich wiele. Trzeba pamiętać, że opisy typów psychopatycznych zawarte w pismach daw- . nych autorów straciły z upływem czasu wszelką wartość, opierały się bowiem wy- łącznie na danych psychopatologicznych i nie uwzględniały nowoczesnych kryteriów rozpoznawczych. Mimo to opisy te pokutują ustawicznie nawet u poważnych auto- rów. Stoimy dzisiaj na stanowisku, że opis psychopatii nie poparty ujemnymi wy- nikami badań anamnestycznych, neurologicznych, pneumo- i elektroencefalograficz- nych jest. nieprzekonywający. Takie same bowiem obrazy kliniczne spotykamy w po- ronnych postaciach psychoz endogennych i encefalopatii. Nawet gdy dokładnie ze- brane wywiady, wszystkie badania somą.tyczne i szczegółowa analiza obrazu kli- nicznego pozwolą wyłączyć tło endogenne lub organiczne, zawsze pozostaje wątpli- wość, czy nie przeoczyliśmy jakiegoś czynnika etiologicznego, który wymyka się spod dzisiejszych niedoskonałych metod badania. [więcej w: , domowe sposoby na trądzik, foteliki dla dzieci, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Heboidzi Psychopaci tego typu maja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Cechy charakteropatyczne w powyższym przypadku guza mózgu są podobne jak w innych schorzeniach organicznych mózgu: drażliwość, wybucho- wość, zanik uczuciowości wyższej, ogólne spłycenie osobowości wskutek zaniku szerszych zainteresowań i egotyzmu, euforia posunięta tutaj aż do klasycznej morii, znamiennej szczególnie dla uszkodzeń płatów czołowych, upośledzenie zdolnośćł myślenia abstrakcyjnego. Z wywiadów wynika, że cechy te wystąpiły bardzo wcześnie w latach dziecięcych, chociaż rozpoznanie stało się jasne dopiero po ,pojawieniu się wyraźnych objawów neurologicznych. Cechy charakteropatyczne doznały po operacji ilościowego spotęgowania. Natorruast nie widać wyraźniejszego otępienia umysłowego,
CHARAKTEROPIA LEUKOTOMIZOWANYCH Jest to odrębne zagadnienie kliniczne, które ma swoje oblicze lekarsko- etyczne. Zmiany osobowości spostrzegane po operacjach psychochirurgicznych stoją najbliżej charakteropatii pourazowych. Na temat pooperacyjnych za- burzeń osobowości powstało już duże piśmiennictwo. Wnioski są najbardziej przekonywające w przypadkach osób zdrowych psychicznie, a poddanych leu- kotomii np. z powodu nieuleczalnych bólów. Penfield zauważyłu chorej, która odznaczała się dawniej silną indywidualnością i znaczną pobudliwością afek-• tywną, zmianę osobowości wprost uderzającą: chora stała się istotą bezwolną, potulną, bezpretensjonalną, pozbawioną indywidualnego wyrazu i nie przej- mującą się sprawami zewnętrznego świata. Horanyi ujmuje te zmiany osobo- wości jako wzmożenie prostoty życia wzruszeniowego, zwiększoną adaptywność, zmniejszenie roszczeń życiowych; zwężenie kręgu zainteresowań, monotonię uczuciową, zanik inicjatywy i dążeń wzwyż. Zauważono, że wskutek przytłu- mienia indywidualnych cech psychicznych operowani stawali się jakby prze- ciętni, jednorodni, pozbawieni osobistych cech reaktywnych. Chorzy przesta- wali przejmować się przyszłością. Nawet u chorych na raka, świadomych gro- żącej śmierci, zatracała się troska o tragiczną przyszłość. Mówi się czasem o przemianie podstawowej konstytucji emocjonalnej, o zinfantylizowaniu psy- chiki. Zauważono ponadto jakby zmianę fizycznej konstytucji: osoby leptoso- miczne wskutek przyrostu tkanki tłuszczowej i pewnych przemian wegetatyw- nych jak gdyby przeistaczały się w pykników. Najtragiczniejsze skutki leuko- tomizacji powstają w dziedzinie uczuć etycznych, które wygasają. Niektórzy uczciwi ludzie,. zażywający nieskazitelnej opinii, stawali się po operacji szu- jami, a nawet wchodzili na drogę przestępstwa. Leukotomizowani stają się Iudźmi “bez charakteru”. Poza tym mają wszystkie inne cechy charaktero- patów pourazowych. [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, depilacja laserowa Łódź, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries