Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Zmiana wrazliwosci pod wplywem innych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zmiana wrażliwości pod wpływem innych jednoczesnych wrażeń Mianowicie podniety słabe zwiększają wrażliwość na inne jednocześnie działające podniety, podczas gdy silne podniety tę wrażliwość zmniejszają, np. w ciemności łatwiej widzimy słabo świecący punkt, jeżeli w polu widzenia znajdą się “inne słabo świecące punkty. W dzień nie widzimy gwiazd, ale ujrzymy je z głębi studni. Tutaj należy też kontrast wrażeń. Po słodkim ciastku jabłko wydaje się nam kwaśniejsze, niż gdyby bylo zjedzone przed ciastkiem. Na skutek kontrastu wraże- nie zmienia się w kierunku przeciwnym do sąsiadujących lub poprzednich wrażeń. Na ciemnym tle barwy jaśnieją, na jasnym ciemnieją. Dzięki kontrastowi zwiększa się różnica między sąsiadującymi lub następującymi po sobie wrażeniami. lIlIa to znaczenie dla procesu spostrzegania. 3. Zmiany wrażliwości pod wpływem konieczności życiowych działalności. W języku ojczystym wrażliwi jesteśmy na subtelności dźwiękowe, które są niedostrzegalne dla cudzoziemców. U muzyków wyrabia się słuch muzyczny. Doświadczeni lotnicy słyszą w pracy silnika subtelne odcienie dźwię- kowe, niesłyszalne dla osób postronnych. Ślepi posiadają niezwykłą wrażliwość słu- chową, dotykową i węchową. Doświadczeni interniści mają niekiedy podziwu godną wrażliwość słuchową i dotykową przy osłuchiwaniu i obmacywaniu narządów wewnętrznych. Znawcy herbaty odróżniają odcienie zapachów niedostrzegalne dla profanów. Niektórzy robotnicy przemysłu tkackiego rozróżniają ok 40 odcieni czar- nego koloru, podczas gdy większość ludzi widzi ich najwyżej 3. Wrażliwość czuć podlega więc rozwojowi w miarę specjalnych ćwiczeń. Prawo psychofizyczne Webera-Fechnera poddawano niejednokrotnie surowej krytyce. Okazało się przede wszystkim, że ma ono zastosowanie tylko przy umiarko- wanym natężeniu bodźca. Tak np. próg różnicy dla oceny ciężarów pomiędzy 75 a 100 g określany bywa w wysokości 1/18-1/17. Wskaźnik ten wyraźnie się zmienia przy ciężarach poniżej 200 i powyżej 1000 g. Dla ciężarów np. poniżej 50 g wynosi on juŻ 11110. Dla bardzo silnych podniet traci on całkowicie wartość, gdyż narząd staje się fizjologicznie niezdatny, silny blask nas oślepia, zbyt silny hałas ogłusza, a zbyt wielki ucisk staje się bolesny. Nie rozstrzygnięto też sporu, czy istotnie chodzi tu c prawo psychofizyczne, czy też może jakieś inne tłumaczenie, np. czysto fizyczne lub chemiczne, mogłoby lepiej tłumaczyć spostrzeżone zjawiska. [hasła pokrewne: , infekcje intymne, olejek arganowy, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Zmiana wrazliwosci pod wplywem innych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W lecznictwie psychiatrycznym otwartym wciąż jeszcze nie docenia się w pewnych środowiskach znaczenia metod psychiatrii klinicznej w badaniu tzw. trudności wychowawczych u dzieci. Wciąż jeszcze górują tu i ówdzie me- tody psychologiczno-pedologiczne, które usiłują wyjaśnić nieprawidłowości cha- rakterologiczne u dzieci wyłącznie szkodliwymi wpływami wychowawczo-śro- dowiskowymi, podczas gdy u ich podłoża mogą leżeć organiczne zmiany mózgu jak w przytoczonych powyżej przykładach. W dotychczasowym piśmiennictwie światowym nie rozgranicza się należycie ani terminologicznie, ani pojęciowo psychopatii “nieorganicznej” od charakte- ropatii. Autorzy anglosascy mówią o behaviour disorders lub character disorders na oznaczenie obydwu kategorii zjawisk klinicznych. To samo dotyczy fran- cuskich określeń troubles du comportement et du caractere. Zresztą terminu “psychopatia” francuscy autorzy prawie nigdy nie używają albo też stosują je w innym od naszego znaczeniu, mianowicie jako nazwę chorób psychicznych w ogóle. Wielu autorów francuskich mówi np. o “psychopatiach przewlekłych” na oznaczenie takich chorób, jak schizofrenia, parafrenia, otępienie starcze itd. Tramer znowu w swoim podręczniku psychiatrii dziecięcej używa miana “cha- rakteropatia” jako synonimu psychopatii. To zamieszanie w mianownictwie doprowadziło do zupełnego zamętu pojęciowego. Dlatego poniżej rozgraniczamy ostro charakteropatie jako uwarunkowane organicznie zaburzenia charakteru od psychopatii, w których nie da się stwierdzić zmian organicznych mózgu. Od- rzucamy więc konsekwentnie jako niejasne lub sprzeczne w sobie określenia takie, jak “psychopatia organiczna” (Gurewicz), “psychopatia wtórna” (Tra- mer), “stany psychopatopodobńe”, “pseudopsychopatte”, “psychopatyzacja oso- bowości” itd. [hasła pokrewne: , infekcje intymne, przydomowe oczyszczalnie, olejki do włosów ]

Comments Off