Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Inna kategoria charakterologicznych odchylen od

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Inna kategoria charakterologicznych odchyleń od stanu prawidłowego, któ- rych nawykowo zwyklo się zaliczać do psychopatów, to tzw. homilopaci. Miano “to nie pochodzi od łacińskiego homo, lecz od greckiego homilejn – obcować. Kraepelin użył nazwy homilopatia na oznaczenie zaburzeń psychotycznych wy- nikających z zakłóconego stosunku osobnika z otoczeniem wskutek wady zmy- słowej, kalectwa, znalezienia się w obcojęzycznym środowisku itd. Wynikające z takiej sytuacji homilopatie nie muszą być jednak ostrym odczynem psycho- tycznym. Może tu chodzić również o przewlekłe następstwa charakterologiczne spowodowane niedosłuchem, ślepotą, trwałym kalectwem zmuszającym osobnika do stałego przebywania w łóżku, chorobą, która wytrąca go ze współżycia z właściwym środowiskiem. U głuchoniemych może powstać ostra reakcja psy- chotyczna o cechach paranoi, ale z upływem lat powstaje też przewlekły zespół cech charakterologicznych wyrażający się nastawieniem nieufnym, prześladow- czym, również poczuciem niższości, niewiary we własne możliwości, niepewnoś- cią, czasem przeciwnie – skłonnością do hiperkompensacji. To samo dotyczy dzieci przykutych do łóżka, unieruchomionych, kalekich, ułomnych, jąkających się. Ich rozwój charakterologiczny przebiega inaczej niż rozwój dzieci, które mogą swobodnie przestawać ze swoim środowiskiem i żyć pełną piersią. Jedne typy reagują na taką sytuację życiową odczynem smutku, rezygnacji, postawą cierpiętnictwa, męczeńskiego godzenia się z losem, inne natomiast żyją zawiścią, buntem, nienawidzą zdrowych i szczęśliwych, życzą im źle lub czynnie starają się drugim szkodzić. Czy taka postawa czy inna, z upływem lat prowadzi ona zawsze do skrzywienia rozwoju charakterologicznego, do “psychopatyzacji”. Mówi się czasem, że moczenie nocne występuje u psychopatów; tymczasem rzecz się ma odwrotnie: gdy dziecko w ciągu wielu lat się moczy, a otoczenie stwarza mu atmosferę winy, wstydu i kary, wówczas rozwój charakteru. ulega skrzywie- niu. Z doświadczeń nad wytwarzaniem nerwic doświadczalnych wiadomo, że zwierzęta poddawane w Ciągu dłuższego czasu działaniu bodźców konfliktowych zmieniają swój charakter. Osobnicy, ,którzy lata dziecięce lub młodzieńcze spę- dzili w piekle hitlerowskich obozów koncentracyjnych w atmosferze zbrodni, strachu i nędzy, rozwinęli w sobie cechy charakteru, odpowiadające w wysokim .stopniu pojęciu psychopatii. [więcej w: , integracja sensoryczna, wózki dziecięce, bielizna nocna ]

Comments Off