Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

W poszukiwaniu miary natezenia czuc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W poszukiwaniu miary natężenia czuć postawiono pytanie, czy jest ono proporcjonalne do podniety. Większość podniet da się zmierzyć, np. światło świecami, podniety dotykowe miarami wagi. Większość ludzi do dzisiaj sądzi, że jeżeli w sali oświetlonej np. tysiącem świec, zapalimy jeszcze jedną świecę, to natę- żenie naszego czucia świetlnego proporcjonalnie wzrośnie. Tak jednak nie jest. Doświadczenie wykazało, że na to, aby zauważyć przyrost swiatla przy 1000 świec, trzeba ich dodać 10. Przy 100 świecach wystarczy dodać jedną świecę, aby zauważyć zmianę natężenia czucia świetlnego. Przy 10 świecach wystarczy dla tego celu dodać 1/10 świecy. Jak z tego widać, aby natężenie czucia świetlnego wzrosło o wielkość ledwie dostrzegalną, trzeba podnietę świetlną spotęgować co najmniej o 1/100. Dla czucia dotyku (ucisku) wartość tego minimalnego przyrostu wynosi więcej, trzeba mianowicie bodziec zwiększyć o (1/17, .aby wystąpiła dostrzegalna zmiana czucia. Jest tak jednak tylko wówczas, gdy chodzi o ciężarki dźwigane na talerzyku. Przy naciskach wywieranych na powierzchnię skóry następna podnieta musi być O 1/3 część cięższa od poprzedniej. Dla dźwięków wartość ta wynosi przeciętnie 1110, tzn. że np. do chóru złożonego ze 100 ludzi trzeba. dodać ok. 10 śpiewaków, ażeby uzyskać ledwie dostrzegalny przyrost wrażenia. Pierwszym, który zauważył tę zależność między silą podniety a siłą wrażenia, był Weber w pierwszej połowie XIX wieku. Fechner ujął te zjawiska we wzór ma- tematyczny. Stąd mówimy o prawie Webera i o wzorze psychofizycznym Fechnera. Wzór ten dla celów, które ma niniejszy podręcznik, nie posiada większego znaczenia. Analogiczne stosunki zachodzą na pewno także co do czucia smaku i węchu. Badania te są technicznie daleko trudniejsze, gdyż stosowane w po- dobnych eksperymentach rozczyny pierwotne czy to cukru, chininy lub kwasu, czy też określone stężenia gazów nie przestają działać z chwilą, gdy spotęgujemy o odpo- wiedni odsetek nasilenia daną podnietę. [przypisy: , gabinet ginekologiczny, Kabiny Sanitarne, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

W poszukiwaniu miary natezenia czuc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyobrażenie pochodne znika, gdy tylko odwróci się od niego u wag a. Na trwanie wyobrażenia spostrzegawczego odwrócenie uwagi może nie wywrzeć więk- szego wpływu. 4. Przedmiot w wyobrażeniu spostrzegawczym istnieje naprawdę według naszego przekonania, przynajmniej w większości prawidłowych przypadków. Natomiast przedmiot w wyobrażeniu pochodnym, według naszego przeświadczenia, jest tylko kopią przedmiotu rzeczywistego. Przedmiot nie jest więc “ten sam”. 5. Wyobrażenia pochodne są w pewnym znaczeniu “przeźroczyste i bezcielesne”, jak to mówi Witwicki, nie mają mianowicie tej solidności bytu co wyobrażenia spostrzegawcze, są wyrazme tylko przeżyciem, zbudowanym nie z własnej i właściwej materii jak przedmiot rzeczywisty, działający na nasze zmysły, lecz jak gdyby z jakiegoś innego, wewnętrznego, “mglistego” tworzywa. lMimo tego swojego odmiennego charakteru wyobrażenia pochodne nie kłócą się ze spostrze- gawczymi, tak jak dwa spostrzegawcze między sobą, nie zlewają się też z nimi, nie przeszkadzają im. Są bowiem jakby z innej substancji. Określenia te są wzięte z języka podmiotowego. Wyobraźmy sobie np. bliski grzmot i porównajmy go z praw- dziwym grzmotem, tzn. z wyobrażeniem spostrzegawczym. Wyobrażenie odtwórcze nie dorówna natężeniem obiektywnym nawet bzykaniu komara. “Żywo wyobrażone fortissimo nie jest wcale słyszanym pianissimo” (Witwicki), Z tego wynika, że wyo- brażenia pochodne nie są wyobrażeniami spostrzegawczymi o małej sile, lecz zu- pelnie innym rodzajem przeżyć. Mamy tu do czynienia z różnicą jakościową a nie różnicą stopnia. Mylna okazała się teoria Klilpego, który za pomocą licznych eksperymentów usiłował udowodnić, że między wyobrażeniami spostrzegawczymi a pochodnymi zachodzi tylko różnica ilościowa. W rozstrzygnięciu tego sporu dużo trudności bywa ze zjawiskiem tzw. obrazów ejdetycznych. Urbantschitsch, Jaensch i ich zwolennicy utrzymują na podstawie licznych badań, przeprowadzonych głównie na młodzieży szkolnej, że u – jednej trzeciej części młodzieży poniżej lat trzynastu, a nawet jeszcze częściej, obrazy odtwórcze mają rzekomo plastyczność wprost halucynacyjną. Obraz odtwór- czy miałby być przez te dzieci widziany tak żywo jaK przedmiot dany w wyobra- żeniu spostrzegawczym. Niektóre z badanych dzieci mogą podobno wprost cyrklem mierzyć i porównywać odległości składowych obrazu odtwórczego, a nawet niektóre osoby twierdzą, że obrazy te mają żywsze kolory i blaski niż rzeczywistość. Zja- wiska te nazwano ejdetyzmem, a osoby w ten sposób jakby halucynujące ejdetykami. [więcej w: , Depilacja laserowa, olejek cbd, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

« Previous Entries