Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Czulosc ma zastosowanie w podstawowym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czułość ma zastosowanie w podstawowym prawie psychofizycznym (Webera-Fechnera), jako zdolność odczuwania najsłabszych różnic między pod- nietami. Minimalną różnicę między podnietami, która daje ledwie dostrzegalną róż- nicę wrazen, nazywamy progiem roznicy. Próg rozmcy ma stalą wielkość względną, która się wyraża, jak to widzieliśmy powyżej, ułamkiem wskazującym, jaką część pierwotnej siły podniety trzeba dodać dla uzyskania ledwie dostrzegalnego przy- rostu wrażenia. Czułość określa się więc wielkością odwrotnie proporcjonalną do progu różnicy. Tak wrażliwość, jak i czułość nie są wielkościami stałymi. Zmieniają się one w zależności od rozmaitych warunków. Najważniejsze dla zmian wrażliwości są następujące: 1. Adaptacja. Jest to zmiana wrażliwości pod wpływem podniet działających na narządy zmysłowe. Jeżeli mianowicie działają na nie w ciągu pewnego czasu dostatecznie silne podniety, to wrażliwość na te podniety stopniowo słabnie. Nato- miast wrażliwość wzrasta, jeżeli podniety są bardzo słabe lub W ogóle ich nie ma. Niektóre rodzaje wrażeń podlegają bardzo łatwo adaptacji, inne tylko nieznacznie. Wyraźną adaptację stwierdza się w dziedzinie czucia dotyku, temperatury, wzroku i węchu, a słabą we wrażeniach słuchowych i bólowych. Na przykład adaptację (przystosowanie) do temperatury możemy wykazać następującym doświadczeniem: w ciągu 1-2 min. trzymamy jedną rękę w temp. 40°, a drugą w zimnej, nie ponad 20°. Jeżeli potem obie ręce włożymy do wody o temperaturze średniej (30°), to woda będzie się wydawała równocześnie dla jednej ręki zimna, a dla drugiej gorąca. Szybką adaptacją odznacza się powonienie. Wchodząc do źle przewietrzonego pokoju odczuwamy przykry zapach, który po kilku minutach przestajemy czuć. Stwierdzono doświadczalnię, “że zupełna adaptacja do zapachu jodu następuje po 50-60 sek., do zapachu kamfory po 1,5 min. Zupełny powrót wrażliwości węchowej następuje po odpoczynku 1-3 min. Znane powszechnie są zjawiska adaptacji do światła i ciem- ności. W ciemności zwiększa się wrażliwość wzroku Vi nieprawdopodobnym stopniu. Dokładne pomiary wykazały, że po godzitrie przebywania w ciemności wrażliwość może wzrosnąć 200 000 razy. [więcej w: , tusz do rzęs, kosmetyki naturalne, opieka medyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Czulosc ma zastosowanie w podstawowym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanie fizycznym stwierdzono ogólne wyniszczenie, brak uzębienia, zmiany starcze w układzie kostno-stawowym, granice serca nieco poszerzone, tony głuche, płuca rozedmowe, w naczyniach zmiany miażdżycowe niewielkiego stopnia. W ukła- dzie nerwowym nieznaczne wzmożenie odruchów i wyraźne drżenie grubofaliste głowy. Stan psychiczny: chory spokojny, posłuszny, łączność uczuciowa z otocze- niem dobra. Wyraźne obniżenie uczuciowości wyższej: chory bez skrępowania opo- wiada o swoich czynach, opisuje bezwstydnie ich szczegóły, próbuje nawet żarto- wać na tematy płciowe, zauważono też, że spoziera zaczepnym wzrokiem na osoby z personelu kobiecego. Rozumie jednak pojęcia moralne i popada latwo we wzru- szenie, gdy się mu przemówi do sumienia. Występuje przy tym wybitna chwiejność afektywna, euforia i bezkrytycyzm. Badanie pamięci wykazało stosunkowo nieznaczne osłabienie zdolności zapamiętywania. Wybitniejszego obniżenia poziomu inteligencji w znaczeniu otępienia nie stwierdzono. Pneumoencefalografia: wyciągnięcie i za- okrąglenie górno-tylnej ściany komory bocznej lewej, obie komory nieco poszerzone, dość rozlegle zaniki korowe, szczególnie półkuli lewej, także zaniki kory płatów czo- lowych. Rozpoznanie nie nastręcza tutaj żadnych trudności: chodzi o organiczne za: burzenia charakteru, które rozwinęły się w związku ze starczymi zmianami wstecz-: nymi mózgu, Z uwagi na stosunkowo dobrą sprawność intelektualną biegli psychiat- rzy orzekli, że oskarżony mial w chwili dokonywania czynów w znacznym stopniu ograniczoną zdolność kierowania postępowaniem po myśli art. 18 k k. [podobne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, rozstanie, kosmetyki naturalne ]

Comments Off