Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Wtloczenie wszystkich tych typów .do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wtłoczenie wszystkich tych typów .do kilku klas musi z konieczności odbywać się kosztem istotnych różnic osobni- czych i grupowych, które ulegają zatarciu i wygładzeniu. Zarzut ten jest po- ważny, gdyż jest równoznaczny z zarzutem schematyzowania różnorodnych przejawów życia. Układ klasyfikacyjny nie odbija wówczas wiernie rzeczy- wistości. Ponadto przyznać trzeba, że nie posiadamy pewności naukowo-kli- nicznej co do rzeczywistego istnienia odrębnych typów psychopatii schizoidnej, cykloidnej, epileptoidnej, a nawet histeroidnej. Rozpoznania nasze często bo- wiem opierają się na zupełnie zewnętrznej i powierzchownej ocenie podobień- stwa między danym typem psychopatii a odpowiednią jednostką nozologieżną. Wreszcie coraz częściej spotkać można pogląd, że schizoidia, cykloidia, epilep- toidia i histeroidia, jeżeli rozpoznanie nie opiera się tylko na dopatrywaniu się zewnętrznej analogii, mogą być poronnymi lub ubytkowymi postaciami schi- zofrenii, cyklofrenii, padaczki lub histerii. Z tych powodów coraz częściej można spostrzec w piśmiennictwie psychiatrycznym i w praktyce kliniczno-szpitalnej rezygnację z wszelkich prób klasyfikowania typów psychopatycznych. Rozpoz- naje się po prostu psychopatię, nadaje się jej nazwę opisową i nie usiłuje się przyporządkować danego typu za pomocą jakiegoś przymiotnika do takiej czy innej klasy. Zagadnienie słuszności czy niesłuszności takiego stanowiska jest w tej chwili jeszcze sprawą otwartą. W piśmiennictwie radzieckim podjęto na nowo dyskusję nad zagadnieniem, czy psychopaci mieszczą się w granicach normy (Kerbikow), czy też wkrączają już w dziedzinę patologii (Gejer, Portnow). Wbrew dotychczas panującym po- glądom ta druga teza zdaje się zwyciężać. Odżyło już nawet pojęcie psychopatii epileptoidnej i paranoidnej, a więc schizoidii. Polemika ta nie jest jeszcze za- kończona i trzeba czekać na jej wynik. Ze swej strony można tu dodać, że i jedna, i druga grupa dyskutantów może mieć słuszność. Być może, gdy udo- skonalą się nasze sposoby badania, wszystkie przypadki epileptoidii, schizoidii, cykloid ii i histeroidii będzie można zaliczyć do poronnych postaci odpowiednich kręgów nozologicznych, a więc do charakteropatii. Poza tymi typami pozostaną jednak zawsze odchylenia od przeciętnej struktury charakterologicznej, nie za- sługujące żadną miarą na zaliczenie ich do rzędu patologii. Tylko ci ostatni byliby więc psychopatami sensu stricto. Nie należałoby ich też klasyfikować według kryteriów klinicznych. Według współczesnego stanu nauki nie da się jeszcze rozstrzygnąć zagadnienia ostatecznie i nie da się też przewidzieć, jak ono będzie wyglądało w przyszłości. Praktyczna waga sprawy jest ogromna. Wystarczy wskazać na zagadnienie poczytalności psychopatów. [przypisy: , olejek do włosów, masło shea, kosmetyki organiczne ]

Comments Off