Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

U bardzo starych ludzi, np.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U bardzo starych ludzi, np. w otępieniu starczym, takie dawne wspom- nienia, które prawidłowo mają charakter wyobrażeń odtwórczych, nabierają niekiedy takiej wyrazistości, że stają się wyobrażeniami spostrzegawczymi o typie zbliżonym do omamów. Jak z tego widać, wyobrażenia spostrzegawcze mogą powstawać także wówczas, gdy aktualnie żadna podnieta zewnętrzna nie działa na narządy zmysłowe. W takich samych warunkach powstają wyobrażenia odtwórcze, możliwe są one jednak tylko wówczas, gdy podniety fizyczne uprzednio na zmysły działały. To samo dotyczy wyobrażeń wytwórczych, tu jednak chodzi nie o odtwarzanie dawnych wyobraźni spostrzegawczych, lecz o sklecenie z nich nowych, nigdy w tej postaci nie doświad- czonych tworów. Obecność lub nieobecność podniety zewnętrznej nie Jest cechą zna- mienną wyobrażeń spostrzegawczych. “Dzwoni mi w uchu”, “pociemnialo mi w oczach”, “widzę po zamknięciu oczu obraz następczy okna” – to są też wyobra- żenia spostrzegawcze. Czymże więc różnią się właściwe wyobrażenia spostrzegawcze od pochodnych? Cechy znamienne wyobrażeń pochodnych przedstawiają się, jak następuje: 1. Wyobrażenie odtwórcze przedmiotu choćby bardzo żywe i wyraźne, wykazuje luki, miejsca w obrazie puste. Można się o tym przekonać, gdy pró- bujemy odtworzony w wyobraźni przedmiot narysować. Rozmaite szczegóły tego obrazu pozostaną niewidoczne. W wyobrażeniu spostrzegawczym również może się to zdarzyć, np. przy mroczkach, jednakże przez poruszenia gałkarni ocznymi można lukę taką nadrobić. W wyobrażeniu. odtwórczym, nawet przy najlepszej pamięci, luki takiej nie da się zapełnić tak, aby calość była wiernym odzwierciedleniem przed- miotu rzeczywistego. 2. Wyobrażenie odtwórcze nie trwa tak nieruchomo i nie posiada tej stałości co spostrzegawcze. Zjawia się ono dość wyraziście, potem znika, potem znowu może się pojawić. Nie da się go utrzymać dłuższy czas bez zmiany. Przeciwnie, wy- obrażenie spostrzegawcze trwa, jak długo czynny jest narząd zmysłowy. W wyobra- żeniu odtwórczym nie ma też zjawisk adaptacji, ani nie ma mowy o obrazach na- stępczych. [patrz też: , pieczenie w miejscach intymnych, implanty zębów, logopeda warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

U bardzo starych ludzi, np.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHARAKTEROPATIA PO PRZEBYTEJ GRUŹLICY MOZGU Jest to zagadnienie o tyle nowe, że przed wprowadzeniem leczenia streptomy- cynowego wszystkie dzieci z gruźliczym zapaleniem mózgu i opon mózgowych umierały. Obecnie mamy coraz więcej chorych, którzy przebyli w latach dzie- cięcych gruźlicę ośrodkowego układu nerwowego. Tylko tam, gdzie rozpoznano sprawę wcześnie i gdzie niezwłocznie przeprowadzono leczenie, dzieci wychodzą bez ubytków umysłowych i charakterologicznych. Niestety, w naszych warun- kach postulat ten rzadko się spełnia. Przeważnie leczenie zaczyna się zbyt późno. Następstwem tego są organiczne ubytki różnych rozmiarów. Mogą one dotyczyć tylko sprawności intelektualnej, przy czym osobnik pod względem charaktero- logicznym może nie wykazywać większych odchyleń od stanu prawidłowego. Często stwierdza się zarówno obniżenie sprawności umysłowej, jak i cechy charakteropatyczne. Czasem jednak sprawność umysłowa pozostaje na prawi- dłowym poziomie, natomiast na pierwszy plan wysuwają się mniej lub bardziej ciężkie zaburzenia charakteru: obniżenie uczuciowości wyższej, incontiTlentici affectiva, drażliwość, wybuchowość, dementia affectiva, euforia albo dysforia itd. Zaburzenia te nie zawsze idą równolegle z ubytkami dającymi się stwier- dzić za pomocą pneumoencefalografii. Czasem nieznacznym stosunkowo ubyt- kom tkanki mózgowej towarzyszą ciężkie zmiany charakteropatyczne. Na ogól jednak w ,przypadkach ciężkiej charakteropatii stwierdza się rozległe spusto- szenia w mózgu. [hasła pokrewne: , logopeda warszawa, gabinet kosmetyczny, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

« Previous Entries