Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Za pomoca doswiadczenia kojarzeniowego udaje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za pomocą doświadczenia kojarzeniowego udaje się niekiedy wykryć tzw. kompleksy. Są to wyparte pod próg świadomości przeżycia, mocno naładowane afektywni e, których dana osoba nie chce ujawnić nawet przed sobą. Jeżeli hasło godzi przypadkiem w taki kompleks, to kojarzenie ulega zahamowaniu, tym samym czas odczynu przedłuża się nadmiernie. Można potem ustalić z większym lub mniej- szym prawdopodobieństwem treść przeżyć, które spowodowały kompleks. Kompleksy takie bynajmniej nie muszą być, jak twierdził Freud, z żasady treści seksualnej. Badania te odgrywają pewną rolę w psychopatologii, pozwalając czasem ustalić pewne cechy charakterologiczne lub patologiczne treści wyobrażeń lub sądów. Krae- pelin dzielił kojarzenia na trzy grupy, na kojarzenie wg pokrewieństwa pojęć, wg podobieństwa wyobrażeń i wg podobieństwa dźwiękowego. Do tych grup Jung dodał jeszcze kilka innych, z których większe znaczenie posiadają odczyny egocentryczne i perseweracje. Odczyny egocentryczne polegają na odpowiedziach, dotyczących głównie osoby samego badanego i jego spraw osobistych. Przez perseweracje rozu- miemy odpowiedzi powtarzające się wielokrotnie przy rozmaitych hasłach. Dla psy- chologii klinicznej ma to pewne znaczenie. Gdy hasło dotknie kompleksu, osoba badana oddziaływa nie tylko opóźnieniem kojarzenia, lecz zwykle również niejednakową odpowiedzią przy pierwszym i po- nownym czytaniu. Odpowiedzi w tych przypadkach wydają się niezrozumiałe, czasem osoba badana jakby umyślnie podstawiała inny wyraz w miejsce stłumionego. W okresie gdy psychoanaliza była w modzie, wiązano z eksperymentem kojarze- niowym przesadne nadzieje. Wydawało się niektórym, że posiadamy dość pewny sposób wydobywania z ludzi tajemnic, nawet ne polu kryminologii. Freud zmodyfi- kował powyższy eksperyment, wprowadzając tzw. wolne kojarzenia. Nie ma tu haseł, osoba badana ma mówić samorzutnie wszystko, co jej przychodzi na myśl. W razie przerwy w wypowiedziach osoba badana winna dokladnie wyjaśnić, co jej w danej chwili przyszło na myśl i co przemilczała. Sposób ten stał się podstawą techniczną metody rozpoznawczo-leczniczej, której Freud dał nazwę psychoanalizy. [przypisy: , magnez i witamina b6, odżywki do rzęs, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Za pomoca doswiadczenia kojarzeniowego udaje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie przedmiotu miewa rozmaite stopnie. Jeżeli z tłumu przechodniów ktoś mi się ukl:oni, a ja nie poznam, że to był znajomy, to nie wynika z tego żeby nie było żadnego rozpoznania. Było to rozpoznanie nieswoiste, gdyż poznałem: że to był mężczyzna, że to zapewne ktoś, kto mnie zna. Na to, aby nastąpiło rozpoznanie sWoiste, muszę poznać indywidualne cechy znajomego. W rozpoznaniu nieswoistym zahczamy poznawany przedmiot do zbyt obszernej, nie skonkretyzowanej klasy przedmiotów. W rozpoznaniu swoistym zacieśniamy zakres tej klasy, konkretyzujemy go, aż do utożsamienia obrazu z indywidualnym przedmiotem, który był kiedyś przedmiotem wyobrażenia spostrzegawczego. Z mnogości różnorodnych wrażeń wychwytujemy poznawczo pewne układy spoiste -dzięki temu, że wybijają się one ponad tło: a) jakością elementów strukturalnych, b) szczególniejszą silą, c) niezmiennością lub pow- tarzaniem się, gdy tło jest zmienne, albo d) zmien- nością czy ruchliwością na niezmiennym lub nieru- chornym tle. Spostrzeżenia można podżielić w związku z tkwią- cymi w nich sądami na przwdziwe i mylne (fałszywe). Jeżeli który z sądów klasyfikujących w spostrzeżeniu jest mylny, wówczas spostrzeżenie takie nazywamy złudzeniem (iluzją). Rzecz to jest ważna w psychologii prawidłowej, ale jeszcze ważniejsza w psychopatologii. Jeżeli mylny jest sąd realizujący, chociaż chory ma wyobrażenie spostrze- gawcze i wierzy w realne istnienie przedmiotu, wówczas spostrzeżenie takie nazywamy omamem (halucynacją). O ile omamy na jawie występują prawdopodob- nie zawsze w warunkach patologicznych, o tyle złu- dzenia powstają z łatwością u ludzi zdrowych psy- chicznie. Wystarczy zwrócić tutaj uwagę chociażby na znane ogólnie złudzenia optyczne lub na zja- wiska perspektywy plastycznej, gdzie -obraz dwu- wymiarowy daje złudzenie trójwymiarowego. Na tych zasadach zbudowany jest kinematograć. Złu- dzenie w psychologii prawidłowej odznacza się tym. że za pomocą nowych spostrzeżeń zdolni jesteśmy skorygować swój mylny sąd klasyfikacyjny lub w ogóle od początku nie mamy wątpltwośct co do prawdziwej natury spostrzeganego przedmiotu. Złu- dzenia (illusionesY w psychopatologii albo wcale nie podlegają perswazji i korekcie, albo tylko częś- ciowo, niekonsekwentnie, nietrwale, bezkrytycznie. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, fizjoterapia, magnez i witamina b6 ]

Comments Off