Posts Tagged ‘masło shea’

Wtloczenie wszystkich tych typów .do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wtłoczenie wszystkich tych typów .do kilku klas musi z konieczności odbywać się kosztem istotnych różnic osobni- czych i grupowych, które ulegają zatarciu i wygładzeniu. Zarzut ten jest po- ważny, gdyż jest równoznaczny z zarzutem schematyzowania różnorodnych przejawów życia. Układ klasyfikacyjny nie odbija wówczas wiernie rzeczy- wistości. Ponadto przyznać trzeba, że nie posiadamy pewności naukowo-kli- nicznej co do rzeczywistego istnienia odrębnych typów psychopatii schizoidnej, cykloidnej, epileptoidnej, a nawet histeroidnej. Rozpoznania nasze często bo- wiem opierają się na zupełnie zewnętrznej i powierzchownej ocenie podobień- stwa między danym typem psychopatii a odpowiednią jednostką nozologieżną. Wreszcie coraz częściej spotkać można pogląd, że schizoidia, cykloidia, epilep- toidia i histeroidia, jeżeli rozpoznanie nie opiera się tylko na dopatrywaniu się zewnętrznej analogii, mogą być poronnymi lub ubytkowymi postaciami schi- zofrenii, cyklofrenii, padaczki lub histerii. Z tych powodów coraz częściej można spostrzec w piśmiennictwie psychiatrycznym i w praktyce kliniczno-szpitalnej rezygnację z wszelkich prób klasyfikowania typów psychopatycznych. Rozpoz- naje się po prostu psychopatię, nadaje się jej nazwę opisową i nie usiłuje się przyporządkować danego typu za pomocą jakiegoś przymiotnika do takiej czy innej klasy. Zagadnienie słuszności czy niesłuszności takiego stanowiska jest w tej chwili jeszcze sprawą otwartą. W piśmiennictwie radzieckim podjęto na nowo dyskusję nad zagadnieniem, czy psychopaci mieszczą się w granicach normy (Kerbikow), czy też wkrączają już w dziedzinę patologii (Gejer, Portnow). Wbrew dotychczas panującym po- glądom ta druga teza zdaje się zwyciężać. Odżyło już nawet pojęcie psychopatii epileptoidnej i paranoidnej, a więc schizoidii. Polemika ta nie jest jeszcze za- kończona i trzeba czekać na jej wynik. Ze swej strony można tu dodać, że i jedna, i druga grupa dyskutantów może mieć słuszność. Być może, gdy udo- skonalą się nasze sposoby badania, wszystkie przypadki epileptoidii, schizoidii, cykloid ii i histeroidii będzie można zaliczyć do poronnych postaci odpowiednich kręgów nozologicznych, a więc do charakteropatii. Poza tymi typami pozostaną jednak zawsze odchylenia od przeciętnej struktury charakterologicznej, nie za- sługujące żadną miarą na zaliczenie ich do rzędu patologii. Tylko ci ostatni byliby więc psychopatami sensu stricto. Nie należałoby ich też klasyfikować według kryteriów klinicznych. Według współczesnego stanu nauki nie da się jeszcze rozstrzygnąć zagadnienia ostatecznie i nie da się też przewidzieć, jak ono będzie wyglądało w przyszłości. Praktyczna waga sprawy jest ogromna. Wystarczy wskazać na zagadnienie poczytalności psychopatów. [przypisy: , olejek do włosów, masło shea, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘masło shea’

Wtloczenie wszystkich tych typów .do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na drodze odruchowo-warunkowej można więc wy- pacżyć pierwotnie prawidłowy charakter i przeistoczyć głęboko jego cechy. Na takiej samej czynnościowej drodze może dojść do przeistoczenia chara- kteru w dodatnim, społecznie pozytywnym, jednakże w porównaniu z przecięt- nością przesadnym kierunku. Mówi się wówczas o psychopatii hipernorrnalnej. Zachodzi różnica między nabytymi w ten sposób anomaliami charakteru a uwa- runkowanymi konstytucyjnie i dziedzicznie cechami psychopatycznymi. Za- równo skrzywienia charakterologiczne wywołane demoralizacją środowiskową, jak i homilopatie są nabyte. Różnica polega na tym, że sucjopaci postępują nie- społecznie dlatego, że otoczenie wpoiło im niewłaściwe normy etyczne, według których postępują wierząc w ich słuszność, podczas gdy homilopaci wyrobili w sobie wskutek nienormalnych warunków, w których rozwijała się ich osobo- wość, nieprawidłową reaktywność, spaczoną odruchowość warunkową, odbiega- jący od przeciętności stereotyp dynamiczny i odmienny pogląd na hierarchię – uczuć wyższych. Człowiek od lat dziecięcych ułomny nie kultywuje pewnych wartości życiowych i nie stawia na nie, natomiast może rozwijać w znaczeniu hiperkompensacji takie zdolności i cechy charakteru, których zdrowy człowiek nie docenia. W wyniku tych warunków rozwojowych może powstać sylwetka charakterologiczna ponadprzeciętna, hipernormalna, zresztą – gdybyśmy mieli prawo wartościować – społecznie dodatnia lub ujemnaj Działające na rozwój homilopatii czynniki mogą być patologiczne, np. głuchoniemota, kalectwo itd., jednakże powstała w ten sposób sylwetka charakterologiczna sama w sobie nie musi być odmianą patologiczną, Obecny stan nauki nie pozwala jeszcze na dy- skutowanie pytania, czy na opisanej drodze odruchowo-warunkowej może dojść do trwałej zmiany struktury tkanki mózgowej, od której zależy prawidłowy, przeciętny lub odbiegający od przeciętności, albo odbiegający od normy cha- rakter. Hipotetycznie tylko zakładamy, że możliwość taka zachodzi. Jeżeli dziecko w wieku szkolnym nosi stale teczkę w ręku, a nie na plecach, to na tej drodze czynnościowej może dojść do skrzywienia kręgosłupa. Tak samo wyo- brażać sobietrzeba genezę homilopatii. [więcej w: , odzież bhp, foteliki dla dzieci, masło shea ]

Comments Off

« Previous Entries