Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Nasze narzady zmyslowe sa dostosowane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nasze narządy zmysłowe są dostosowane swą budową do odbierania określonego rodzaju podniet. Są to dla danego narządu zmysłowego podniety właściwe (stimul.us adaequatus). Wszystkie inne nazywamy podnietami niewłasciwymi (stimuLus inadae- quatus). Fale świetlne są więc podnietą właściwą dla oka, a fale akustyczne dla ucha. Jakość wrażenia zależy przeto i od jakości podniety, i od natury narządu zmysłowego. Istoty, które reagują wrażeniami zmysłowymi na promienie pozafioł- kowe, na fale elektromagnetyczne i na ultradźwięki, -doznają niewątpliwie przeżyć nam ludziom nieznanych. Dla niewidomych świat jest ciemny, a dla: głuchych cichy. Fale świetlne nie są jasne jako takie, stają się jasnością dopiero w naszym oku. Świat rzeczywisty stwarza przedmiotowe warunki doznawania barw, tonów, za- pachów, bólu i poczucia ruchu. Nazywamy realistą naiwnym tego, kto przypuszcza, że świat w sobie jest jasny i barwny, hałaśliwy, wonny, gładki lub szorstki. W r. 1828 Johannes Miiller wypowiedział następujące prawo swoistych energii zmysłowych: różnice modalności między czuciami zależą nie tylko• od rodzaju podniety, ale również od swoistej właściwości każdego z narządów zmysło- wych (i odpowiednich ośrodków mózgowych) wywoływania takich, a nie innych czuć, nawet pod wpływem podniet niewłaściwych. Prawo to jest słuszne tylko w pew- nym przybliżeniu, gdyż bezwzględnie pierwszeństwo posiadają podniety dla danego- zmysłu właściwe. Nie rozstrzygnięto też kwestii, czy ta swoista energia zmysłowa jest właściwością wrodzoną, czy też powstaje w przebiegu ontogenezy (sama filo- geneza tego stanu rzeczy nie podlega kwestii) dzięki temu, że ośrodki nerwowe otrzymują ustawicznie jeden i ten sam rodzaj podniet, które się stają dla danego zmysłu właściwe. W r. 1860 Fechner wydał “Elemente der Psychophysik”, pracę, która rozbudziła nadzieje, że uda się psychologię uczynić nauką ścisłą. Za naukowo ścisłe uważano do XVII wieku to, co da się wyrazić wagą, miarą i liczbą (Pondere, men sura et nu- mero Deus omnia fecit). Te nadzieje psychologii eksperymentalnej nie spełniły się wprawdzie, niemniej w zakresie badań nad psychofizjologią zmysłów dokonano zaj- mujących odkryć. [podobne: , oczyszczanie organizmu, tusz do rzęs, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Nasze narzady zmyslowe sa dostosowane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W życiu codziennym zwykle nie zastanawiamy się nad sposobem powstawania naszych sensownych spostrzeżeń. Nie zdajemy sobie np. sprawy z tego, że przy wprawnym czytaniu nie apercepujerny wszystkich liter poszczególnych wyrazów, tylko ich małą część. Resztę dorabiamy sobie w wyobraźni, zgadując sens wyrazów, czyli tworząc sobie sensowne spostrzeżenia z automatycznym wypełnianiem luk w spostrzeganiu. Zjawiska te- można badać eksperymentalnie tzw. tachistosko- pem. Jest to przyrząd z ekranem, wystawiającym na dowolnie krótki przeciąg czasu kartki z literami, słowami, rysunkami, obrazkami itd. Czas ekspozycji można rozpo- czynać od tysięcznych części sekundy. Stwierdzono, że nie możemy widzieć ostro jednocześnie więcej niż 6-7 liter zwykłego druku, gdyż pozostałe litery po prostu nie zmieszczą się na plamce żóltej. Mimo to czytamy z łatwością znane nam wyrazy, składające się z 10 do 12 liter, gdy zjawiają się w polu widzenia na przeciąg 1/10 sek. W tachistoskopie z reguły nie widzi się błędów korekty i innych braków. Aby być korektorem, trzeba specjalnie wprawiać się w dostrzeganiu błędów korekty, oczy- wiście kosztem sensu czytanego tekstu, który nie układa się wtedy w sensowne sze- regi spostrzeżeń. Szczególnym rodzajem spostrzeżenia jest obserwacja. Jest to planowy, syste- matyczny, zamierzony szereg spostrzeżeń, podjęty w jakimś określonym celu, np. dla dokonania naukowego opisu badanego zjawiska. Celem tym jest więc poznanie przedmiotu dokonywane w procesie spostrzegania. Dobra jakościowo obserwacja zależy od wielu warunków, które dobrze jest znać. Do tych warunków należą przede wszystkim: 1. Jasne postawienie zadania. Trzeba wiedzieć, co się ma obserwować i w jakim celu. Obserwator wie wówczas, na co ma kierować uwagę. Dobra obserwacja polega na podporządkowaniu spostrzeżeń postawionemu zadaniu. 2. Obserwacja powinna być o ile możności pełna i szczegółowa. Umiejętność ta polega na dostrzeganiu wszystkiego, co jest istotne dla• zadania obserwacji. 3. Powodzenie obserwacji .zależy w dużej mierze od uprzednich wiadomości ospostrzeganym przedmiocie. Dlatego najlepiej przygotowani do obserwacji są spe- cjaliści w danej dziedzinie. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, Kabiny Sanitarne, odzież bhp ]

Comments Off