Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Liefmann, opierajac sie na naj

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Liefmann, opierając się na naj nowszym piśmiennictwie i własnych badaniach, potwierdził istnienie tych zjawisk. Właściwości te bardzo rzadko wpływają korzyst- nie na postępy szkolne uczniów, chyba że się ich specjalnie w tym szkoli. Zdolności ejdetyczne z biegiem lat zanikają, tak że po dojrzewaniu można je spotkać tylko- wyjątkowo. Obrazy ejdetyczne u jednych bywają nieruchome, u drugich natomiast bywają chwiejne, zdolne do ruchu, nawet czasem zależne od woli dziecka. Jednakże z licznych innych badań, które przeprowadzono masowo w rozmaitych krajach, również w Polsce, zdaje się wynikać, że przy tych zjawiskach chodzi raczej o nieporozumienie lub może o nieszczere opisy przeżywanych przez dzieci wyobra- żeń pochodnych. Pomijając już sam absurd zawarty w przypuszczeniu, że co trzecie dziecko miałoby halucynować, podnieść trzeba zasadniczą różnicę między obrazami ejdetycznymi a omamami wzrokowymi. Obrazy ejdetyczne mianowicie mają się po- ruszać wraz z gałkami ocznymi. Gdyby nie ta cecha, ejdetycy łatwo mogliby podobno- paść ofiarą pomyłki i widziane obrazy wziąć za rzeczywistość. Zjawiska ejdetyzmu niektórzy stwierdzali zresztą również w zakresie słuchu. Dla poparcia tezy, że ejdetyzm istnieje, powoływano się na twierdzenie, iż małe dzieci nie doznają w zakresie wrażeń wzrokowych obrazów, czyli kontrastów następ- czych (tzw. powidoków) podobno właśnie dlatego, że w to miejsce przeżywać mają obrazy ejdetyczne. Zachodzi tu obawa, że badane dzieci poddawano sugestiom tak, że zeznawały to, co badacze pragnęli od nich usłyszeć. Jednym z argumentów rzekorno- przemawiającym za istnieniem ejdetyzmu ma być nawet częstość pseudologii fan- tastycznej u dzieci, opierającej się jakoby na nieodróżnianiu wyobrażeń spostrzegaw- czych od pochodnych. Psychiatrzy amerykańscy zwracają uwagę na trudności, na jakie natrafia się przy badaniu Murzynów, których wyobrażenia odznaczają się po- dobno wybitną plaśtycznością; łatwo wówczas o pomyłkę. gdyż takie plastyczne wyobrażenia można wziąć mylnie za omamy. V6lkel (1963), opierając się na nowszym piśmiennictwie psychologiczno-psychiatrycznym, uważa, że zjawisk ejdetycznych w dawnym rozumieniu w ogóle nie ma i że należałoby miano to skreślić ze słow- nika psychiatrycznego. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, implanty Warszawa, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Liefmann, opierajac sie na naj

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do najbardziej typowych, wprost specyficznie organicznych objawów chara- kteropatii należą: drażliwość, .wybuchowość, skłonność do czynów impulsyw- nych i wyładowań afektywnych w postaci wybuchów wściekłości, przebiegają- cych nierzadko ze zwężeniem pola świadomości. Inne cechy charakteropatyczne naśladują do zrudzenia tzw. psychopatie, może więc chodzić o skłonność do kra- dzieży, kłamstwa, ucieczek z domu, włóczęgostwa, lenistwa, brak poczucia dy- stansu wobec starszych, nieposłuszeństwo, brak karności, nieumiejętność zgod- nego współżycia z otoczeniem, okrucieństwo, skłonność do nałogów, niechluj- stwo, lekceważący stosunek do zadań życiowych i społecznych, skłonność do wybryków płciowych, zaburzenia napędu psychoruchowego, polegające albo na jego wzmożeniu (eretyzm), albo na obniżeniu (torpiditas). Wszystkie te cechy mogą się ujawniać już w latach dziecięcych. Dzieci te sprawiają od początku ogromne trudności wychowawcze. Ani prośbą, ani groźbą nie można sobie z nimi dać rady. W lżejszych przypadkach, pod wpływem umiejętnego oddziaływania wychowawczego możliwe jest częściowe lub nawet niemal całkowite wyrów- nanie złych właściwości charakteru. Natomiast w niepomyślnych warunkach środowiskowych utajone cechy charakteropatyczne mogą się wyzwolić i wtórnie rozbudować. Czas bywa tutaj dobrym lekarzem. Pod wpływem przykrych do- świadczeń życiowych cechy charakteropatyczne mogą doznać złagodzenia, zwła-. szcza u osobników inteligentnych. Poprawę organicznych ubytków charakteru widuje się często w okresie pokwitania, czasem jednak odwrotnie, właśnie w tym okresie cechy charakteropatyczne ulegają rozbujaniu, zazwyczaj pod wpływem rozwijającego się popędu płciowego. Fakt, że z biegiem czasu, zwła- szcza w korzystnych warunkach środowiskowych, np. dzięki wdrożeniu się w zajmującą i pasjonującą pracę, ubytki charakteropatyczne ulegają wyrówna- niu, skłonił niektórych autorów do przypuszczenia, że w przypadkach psycho- patii (włącznie z charakteropatią) chodzić może o proces chorobowy, mający swój początek i koniec. Stany te byłyby czymś w rodzaju nerwicy, która utrzy- muje się przez pewien okres życia, po czym “większość psychopatów przestaje nimi być” (Kerbikow, 1952). W ożywionych dyskusjach pogląd ten obalono, gdyż zanikanie cech psychopatycznych (a to samo dotyczy charakteropatów) nie jest dowodem wyleczenia, lecz wyrazem kompensacji. [patrz też: , foteliki dla dzieci, odwrócona osmoza, powiększanie piersi ]

Comments Off

« Previous Entries