Posts Tagged ‘odzież bhp’

WRAZENIA, CZYLI CZUCIA Badania nad

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WRAŻENIA, CZYLI CZUCIA Badania nad rozwojem czynności poznawczych u małego dziecka nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że najpierw następuje poznanie pewnych całości struktural- nych i że. dopiero znacznie później ta struktura zapełniła się stopniowo elementami składowymi. Dawniej wyobrażano to sobie wprost odwrotnie, mianowicie, że naj- pierw poznajemy elementy, właśnie wrażenia, czyli czucia, a później dopiero nastę- puje ich synteza. Tak nie jest. Jeżeli mimo to zaczynamy opis czynności poznaw- czych do wrażeń zmysłowych to dlatego, że w analizie spostrzeżenia istotnie najele- mentarniejszym składnikiem jest wrażenie. Jest to mianowicie proste, już dalej prawdopodobnie nierozkładalne zjawisko psychiczne, powstające w prawidłowych warunkach w wyniku działania na narządy zmysłowe podniet ze strony świata ma- terialnego. Podniety te odbijają się w naszej świadomości jako cechy otaczających nas rzeczy, np. ich twardość lub miękkość, szorstkość lub gładkość, temperatura, zapach, smak, kolor, dźwięk lub. właściwość powodowania bólu. Do- tych rzeczy ota- czających nas należy i nasze ciało, które dostarcza nam wrażeń ruchu (kinestetycz- nych), położenia poszczególnych części ciała (czucie głębokie), wrażeń ustrojowych (cenestetycznych) itd. Proces, który powstaje w tkance nerwowej pod wpływem zadziałania podniety, nazywa się pobudzeniem lub podrażnieniem. W ten sposób podnieta jest pro- cęsem fizycznym, pobudzenie procesem fizjologicznym, a wrażenie procesem psy- chicznyrn. Pawłow nazwał cały ten układ analizatorem. Składa się on z na- rządów zmysłowych, dróg dośrodkowych i odpowiedniej okolicy mózgu. W skład analizatora wchodzą wobec tego i pola sensoryczne pierwszego stopnia w korze mózgowej. Uszkodzenie choćby jednego z trzech członów tego analizatora uniemo- żliwia powstanie odpowiedniego wrażenia. Na przykład wrażenia wzrokowe nikną i przy uszkodzeniu oczu, i przy przecięciu nerwów wzrokowych, i przy uszkodzeniu pól pierwszego stopnia w płatach potylicznych obu półkul. [przypisy: , odzież bhp, oczyszczalnie przydomowe, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

WRAZENIA, CZYLI CZUCIA Badania nad

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W życiu codziennym zwykle nie zastanawiamy się nad sposobem powstawania naszych sensownych spostrzeżeń. Nie zdajemy sobie np. sprawy z tego, że przy wprawnym czytaniu nie apercepujerny wszystkich liter poszczególnych wyrazów, tylko ich małą część. Resztę dorabiamy sobie w wyobraźni, zgadując sens wyrazów, czyli tworząc sobie sensowne spostrzeżenia z automatycznym wypełnianiem luk w spostrzeganiu. Zjawiska te- można badać eksperymentalnie tzw. tachistosko- pem. Jest to przyrząd z ekranem, wystawiającym na dowolnie krótki przeciąg czasu kartki z literami, słowami, rysunkami, obrazkami itd. Czas ekspozycji można rozpo- czynać od tysięcznych części sekundy. Stwierdzono, że nie możemy widzieć ostro jednocześnie więcej niż 6-7 liter zwykłego druku, gdyż pozostałe litery po prostu nie zmieszczą się na plamce żóltej. Mimo to czytamy z łatwością znane nam wyrazy, składające się z 10 do 12 liter, gdy zjawiają się w polu widzenia na przeciąg 1/10 sek. W tachistoskopie z reguły nie widzi się błędów korekty i innych braków. Aby być korektorem, trzeba specjalnie wprawiać się w dostrzeganiu błędów korekty, oczy- wiście kosztem sensu czytanego tekstu, który nie układa się wtedy w sensowne sze- regi spostrzeżeń. Szczególnym rodzajem spostrzeżenia jest obserwacja. Jest to planowy, syste- matyczny, zamierzony szereg spostrzeżeń, podjęty w jakimś określonym celu, np. dla dokonania naukowego opisu badanego zjawiska. Celem tym jest więc poznanie przedmiotu dokonywane w procesie spostrzegania. Dobra jakościowo obserwacja zależy od wielu warunków, które dobrze jest znać. Do tych warunków należą przede wszystkim: 1. Jasne postawienie zadania. Trzeba wiedzieć, co się ma obserwować i w jakim celu. Obserwator wie wówczas, na co ma kierować uwagę. Dobra obserwacja polega na podporządkowaniu spostrzeżeń postawionemu zadaniu. 2. Obserwacja powinna być o ile możności pełna i szczegółowa. Umiejętność ta polega na dostrzeganiu wszystkiego, co jest istotne dla• zadania obserwacji. 3. Powodzenie obserwacji .zależy w dużej mierze od uprzednich wiadomości ospostrzeganym przedmiocie. Dlatego najlepiej przygotowani do obserwacji są spe- cjaliści w danej dziedzinie. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, Kabiny Sanitarne, odzież bhp ]

Comments Off

« Previous Entries