Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Za pomoca doswiadczenia kojarzeniowego udaje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za pomocą doświadczenia kojarzeniowego udaje się niekiedy wykryć tzw. kompleksy. Są to wyparte pod próg świadomości przeżycia, mocno naładowane afektywni e, których dana osoba nie chce ujawnić nawet przed sobą. Jeżeli hasło godzi przypadkiem w taki kompleks, to kojarzenie ulega zahamowaniu, tym samym czas odczynu przedłuża się nadmiernie. Można potem ustalić z większym lub mniej- szym prawdopodobieństwem treść przeżyć, które spowodowały kompleks. Kompleksy takie bynajmniej nie muszą być, jak twierdził Freud, z żasady treści seksualnej. Badania te odgrywają pewną rolę w psychopatologii, pozwalając czasem ustalić pewne cechy charakterologiczne lub patologiczne treści wyobrażeń lub sądów. Krae- pelin dzielił kojarzenia na trzy grupy, na kojarzenie wg pokrewieństwa pojęć, wg podobieństwa wyobrażeń i wg podobieństwa dźwiękowego. Do tych grup Jung dodał jeszcze kilka innych, z których większe znaczenie posiadają odczyny egocentryczne i perseweracje. Odczyny egocentryczne polegają na odpowiedziach, dotyczących głównie osoby samego badanego i jego spraw osobistych. Przez perseweracje rozu- miemy odpowiedzi powtarzające się wielokrotnie przy rozmaitych hasłach. Dla psy- chologii klinicznej ma to pewne znaczenie. Gdy hasło dotknie kompleksu, osoba badana oddziaływa nie tylko opóźnieniem kojarzenia, lecz zwykle również niejednakową odpowiedzią przy pierwszym i po- nownym czytaniu. Odpowiedzi w tych przypadkach wydają się niezrozumiałe, czasem osoba badana jakby umyślnie podstawiała inny wyraz w miejsce stłumionego. W okresie gdy psychoanaliza była w modzie, wiązano z eksperymentem kojarze- niowym przesadne nadzieje. Wydawało się niektórym, że posiadamy dość pewny sposób wydobywania z ludzi tajemnic, nawet ne polu kryminologii. Freud zmodyfi- kował powyższy eksperyment, wprowadzając tzw. wolne kojarzenia. Nie ma tu haseł, osoba badana ma mówić samorzutnie wszystko, co jej przychodzi na myśl. W razie przerwy w wypowiedziach osoba badana winna dokladnie wyjaśnić, co jej w danej chwili przyszło na myśl i co przemilczała. Sposób ten stał się podstawą techniczną metody rozpoznawczo-leczniczej, której Freud dał nazwę psychoanalizy. [przypisy: , magnez i witamina b6, odżywki do rzęs, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Za pomoca doswiadczenia kojarzeniowego udaje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dla przykładu poddamy ocenie niektóre pojęcia typologiczne, powracające w róż- nych układach klasyfikacyjnych pod różnymi nazwami. Dystymicy mają to być psychopaci o nastroju obniżonym, widzący głównie ciemne strony życia, niezadowo- leni z siebie, wyolbrzymiający swoje braki, niepewni siebie, nie wierzący w życzli- wość otoczenia; często skarżą się na złe samopoczucie, zmęczenie, uczucie rozbicia, bezsenność i inne dolegliwości. Miewają przesadne poczucie winy, gdy zbłądzą. Łatwo się załamują w zetknięciu z przeciwnościami. Powody swojego pesymizmu potrafią jednak w sposób zrozumiały wyjaśnić. Ze względu na podobieństwo do depresji en- dogennej próbuje się utożsamić te typy z psychopatią cykloidną, mimo braku okre- sowości. Do tego samego kręgu zwykło się zaliczać hipertymików, przypomi- nających stany hipomaniakalne. Są to optymiści o usposobieniu pogodnym, ruchliwi, przedsiębiorczy, tryskający energią, pewni siebie, despotyczni; katastrofy nie zała- mują ich. Bywają niezdyscyplinowani, ich namiętna natura naraża ich nierzadko na zatargi z otoczeniem. Na drogę przestępstwa prowadzi ich zazwyczaj porywczość, skłonność do nadużyć in Baccho et in Venere, a także skłonność do ryzykownych przedsięwzięć i wykroczeń. Zarówno dystymicy, jak i hipertymicy współczują żywo z otoczeniem; syntonia ta u hipertymików bywa jednak powierzchowna. Czy nazwa psychopatów dla tych ludzi jest uzasadniona? Jeżeli jest tutaj ptithos, to czy nie lepiej mówić o poronnych, nietypowych postaciach cyklofrenii? Jeżeli natomiast są- to typy prawidłowe, z odchyleniami od przeciętności, to czy miano psychopaty coś w ogóle wyjaśnia? Popełnia się tu podobny błąd, jak gdyby siłacza-zapaśnika lub człowieka wątłej budowy ciała, ponieważ odchylają się od przeciętności, nazwano, “somatopatą”. III. Typ epileptoidalny Jeszcze trudniej rozeznać się w opisywanych w piśmiennictwie pod różnymi naz- wami psychopatach porywczych, drażliwych, wybuchowych afektywnie chwiejnych ze względu na podobne cechy charakterologiczne epi- leptyków utożsamia się ich częstokroć z tzw. Psychopatią epileptoidną. Tutaj już przeważnie nie ma wątpliwości, że chodzi o ludzi chorych, u których wprawdzie nie ma jawnych napadów padaczkowych, jednakże podkli- niczne wyładowania są zjawiskiem uderzająco częstym w eeg, na co wielokrotnie zwracano uwagę (Wissfeld, 1954). Zagadnienie jest zresztą bardzo zawiłe, ponieważ duży odsetek jawnych epileptyków miewa prawidłowy zapis eeg. W każdym razie opieranie się wy, ącznie na podobieństwie fenomenologicznym nie ma uzasadnie- nia; typy podobne bywają uwarunkowane rozmaitymi czynnikami etiologicznymi. [patrz też: , olejowanie włosów, odżywki do rzęs, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off