Posts Tagged ‘olej do włosów’

Kojarzenie wyobrazen odbywa sie prawdopodobnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kojarzenie wyobrażeń odbywa się prawdopodobnie w ten sposób. że hasło wywołuje pewne wyobrażenie, które stanowi część składową większego układu spoistego. Ta część składowa poci aga za sobą inną część składową tego samego układu lub cały ten układ jako całość strukturalną. Prawa kojarzeń stanowiły jeden z naj- ważniejszych argumentów dla tego odłamu metafizyków, który stał na stanowisku determinizmu mechanistycznego. Stanowisko to dzisiaj zostalo już w nauce prze- zwyciężone. Do badania kojarzeń używa się zestawienia większej liczby haseł (najmniej 75-100) O treści bezładnej, na które osoba badana ma odpowiadać pierwszym słowem, jakie jej przyjdzie na myśl. Między wypowiedzeniem poszczególnego hasła odpowiedzią upływa pewien czas, który badający mierzy stoperem i notuje. Ten sam szereg słów powtarzamy, polecając osobie badanej, aby odpowiedzi były takie same jak poprzed- nio. Na ogół kojarzenia powtarzają się. Przy ponownym badaniu mierzymy czas w taki sam sposób. Obydwa wyniki porównujemy i wysnuwamy z nich wnioski. Po- niżej przytaczam zestaw haseł według Junga w modyfikacji Mikulskiego: Dziedziniec Ogród Zielony Czas Niedziela Woda Alpy Głowa Biskup Reguła Pływać Nadzieja Okręt Niebieski Ściana Orać Numer Głupi Wełna Chleb Grzech Wielkanoc Grozić Zeszyt Przyjazny Podróż Pogardzać Stół Lampa Język Nosić Zdarzenie Ubranie Skarb Bogaty Słuszny Uparty Drzewo Naród Tańczyć Spiewać Cuchnąć Korżeń Igła Książka Państwo Współczucie Niesprawiedliwość Morze Żółty Żaba Chory Góra Gruby Dumny Stosunek Rozłączać Przewodnik Teatr Głód Gotować Sól Biały Wino N awy Rosnąć Zły Zabawa Latać Ból Obyczaj Pierścień Uważać Walczyć Skrzynia Jodła Koza Jasny Mroczny Krótki Rodzina Śliwka Ziemniaki Prać Trafiać Malować Orzeł Prawo Miły Trudność Zręcznie Stary Wybryk Los Kwiat Przypuszczenie Szkło Bić Sen Stosuje się dużo odmian tego rodzaju zestawów. Niektóre z nich uwzględniają W• wyższej mierze hasła wzruszeniowe, zwłaszcza takie, które mogą dotknąć sferę seksualną. [przypisy: , olej do włosów, okulista, opieka medyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej do włosów’

Kojarzenie wyobrazen odbywa sie prawdopodobnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spośród mnóstwa możliwych przykładów warto zwrócić uwagę na tzw. zespół Klinefeltera, będący jedyną postacią międzypłciowego hipogonadyzrnu, w któ- rym zachodzi rozbrat nie między gonadami i genitaliami, lecz między płcią chro- mosomową i gonadową. Innymi słowy, jeżeli narządy płciowe – zarówno gonady, jak i genitalia – są męskie, to chromosomy komórek ciała są żeńskie. Roskamp 11959) opisał taki przypadek; pod względem psychopatologicznym osobnik ten wy- kazywał ambitendencję płciową i wybitne skłonności sadystyczno-masochistyczne, przy czym i życie popędowe i napęd wykazywały rytmikę periodyczną, która zdra- dzała zależność wewnątrzwydzielniczą od międzymózgowia. Osobnik ten zdradzał ciężkie cechy charakteropatyczne, które zresztą w dużej mierze uwarunkowane były urazami środowiskowymi. CHARAKTEROPATIA STARCZA I MIAŻDŻYCOWA Już w warunkach fizjologicznych dochodzi w okresie starczym do zmian osobowości uwarunkowanych organicznie. Sylwetkę charakterologiczną starca podaliśmy przy omawianiu zaburzeń tego wieku. W przypadkach tych nie mamy prawa mówić o psychopatii, gdyż chodzi tu o cechy nabyte. O charakteropatii mówimy tam, gdzie w obrazie klinicznym zespołu psychoorganicznego cechy -otępieniowe są zaznaczone w nieznacznym stopniu lub praktycznie nieuchwytne. Jednakże i w ciężkim otępieniu starczym mamy prawo mówić o cechach cha- rakteropatycznych, jeżeli podkreślone są wyraźnie takie cechy, jak obniżenie uczuciowości wyższej, nietrzymanie afektów i związane z tym objawem cechy .drażliwości, wybuchowości oraz skłonność do działań impulsywnych. Bezkryty- cyzm i euforia sprzyjają wyładowaniu wszelkich dążeń popędowych. W orzecz- nictwie sądowo-psychiatrycznyrri szczególną rolę odgrywają te przypadki, w któ- rych cechy charakteropatyczne są wybitnie nasilone przy braku odpowiednich :znamion otępienia. Można wówczas powiedzieć, że osobnik taki wprawdzie “ro- zumiał znaczenie czynu”, lecz “nie mógł pokierować swoim postępowaniem”, lub też że “zdolność kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ogra- niczona”. [patrz też: , rozstanie, pieczenie w miejscach intymnych, olej do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries