Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Przypadek nr 27. Characteropathia ac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 27. Characteropathia ac dementia post meningoencephalitidem tbc. P. E., ur. 22. V. 1944 r. Obciążenia dziedzicznego nie stwierdzono, matka leczy się z powodu psychonerwicy. Dziecko rozwijało się aż do zachorowania, tj. do 9 r. ż., prawidłowo, miało charakter dobry, było spokojne, posłuszne, może zbytnio roz- pieszczone. Dziewczynka w 7 r. Ż. rozpoczęła naukę, uczyła się dobrze, była pilna i pracowita, uchodziła za zdolną. Przechodziła bez dalszych powikłań odrę oraz 4-krotnie zapalenie płuc. Będąc w II klasie, zachorowała na zapalenie OPUOn. Zaczęła gorączkować w lutym 1953 r., w ciągu miesiąca gorączka wahała się między 37,0 a 40°: Przez kilka dni “majaczyła”, krzyczała. Po miesiącu zaczęła wymiotować, prze- stała jeść, popadła w bezruch. W tym czasie miewała już tylko stany podgorączkowe. Skarżyła się na bóle głowy i była bardzo osłabiona. Od dnia 12. III. do 3. VIII. 1953 r. przebywała w Oddziale Dziecięęyrn Gruźliczym Szpitala Miejskiego im, Kopernika w Gdańsku, gdzie rozpoznano meningitis tbc. tudzież bronchadenitis et hilitis tbc. dextra. Zastosowano leczenie streptomycyną dokanałowo l domięśniowo oraz P AS, Przebieg choroby był średnio ciężki. W trzecim miesiącu leczenia nastąpiła trwała poprawa, pleocytoza cofała się, ciepłota opadła do granic normy. Już wówczas lekarz zauważył: robi wrażenie cofniętej w rozwoju. Po 5 mies. leczenia przekazano chorą do Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego Dziecięcego w Oliwie w stanie ogól- nym dobrym. Stwierdzono tutaj stan cielesny i neurologiczny zadowalający, płyn mózgowo-rdzeniowy: Pandy +, pleocytoza 8, białko 0,33%, segrn. 3%, limf 97%. Dziecko przebywało tu do 14. III. 1954 r. Apetyt miało dobry, nie gorączkowało, przy- bywało na wadze. Uderzał tylko stan psychiczny dziecka: dziewczynka trudna do prowadzenia, uparta, nieposłuszna, kłamała, kradła różne przedmioty zakładowe, wy- kradała dzieciom jedzenie z paczek. Złapana na kradzieży nie okazywała najmniej- szego zmieszania. Na pytanie dlaczego tak robi, czy było jej to potrzebne, odpowiada “nie wiem”. Zapytana czy się poprawi, odpowiada twierdząco ze śmiechem. W ogóle kontakt z dzieckiem trudny. Enuresis nocturna. Chora w dalszym ciągu otrzymywała streptomycynę, PAS oraz hydrazyd. Wobec utrzymujących się zaburzeń charaktero- logicznych polecono matce udanie się z dzieckiem po zwolnieniu do Woj. Przychodni Zdrowia Psychicznego. W domu matka stwierdziła, że dziewczynka jest inna niż dawniej: bardzo draż- liwa, gwałtowna, złości się o byle co, kradnie pieniądze, sprzedaje przedmioty, kła- mie. W złości krzyczy, tupie nogami, rzuca się na ziemię, rzuca przedmiotami, lecz szybko się uspokaja, Rozdaje z domu różne przedmioty. Jest psotna, złośliwa, używa brzydkich wyrazów, klnie, nie wstydzi się, gdy się jej robi wymówki, śmieje się z tego, Jest niezgodna. kłóci się z dziećmi, płaczliwa, przy tym bardzo nieporadna, gdy ktoś ją uderzy, nie umie się bronić, “potrafi ją nabić nawet 3-letnie dziecko”. Od czasu choroby nie chodzi do szkoły, ani nie próbuje się uczyć, Kiedyś była czysta i dbała o swój wygląd, obecnie ą,tała się brudna i niedbała. Przebywała w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej AMG od dnia 18. V. do 2. VI. 1954 r. Zachowy- wała się podobnie jak w domu. Oprócz znacznego upośledzenia uczuciowości wyż- szej stwierdzono znaczne obniżenie, zdolności zapamiętywania i przypominania i utrudniony kontakt intelektualny przy zachowanym kontakcie uczuciowym. Ony- chophagia. Pneumoencefalografia wykazała wyraźne poszerzenie układu komorowego- z pewną przewagą strony prawej (ryc. 79 a, b). Wskaźnik Evansa 0,34. Dziecko zwolniono do domu z zaleceniem szkoły specjalnej. Rozpoznanie mogłoby nastręczać trudności, gdybyśmy nie posiadali wy- wiadu. Obraz kliniczny niewiele się bowiem różni od psychopatii. Dokładne bada- nie psychiatryczne ujawnia jednak objawy otępienne, typowe dla spraw organicz- nych zaburzenia pamięci, chwiejność afektywną itd. Związek przyczynowy z prze- bytym gruźliczym zapaleniem mózgu występuje tu przekonywająco. [hasła pokrewne: , olejowanie włosów, przedłużanie rzęs, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Przypadek nr 27. Characteropathia ac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stwierdzono tu: niesymetrię czaszki, bliznę po -kraniotomii skroniowej prawej, od- głos opukowy pękniętego garnka, źrenice średnio szerokie odpowiadają na światlo dość leniwo, gałka oczna lewa w zezie zbieżnym i lekko wysadzona. Czucie po stronie lewej zaburzone. Nerw WI w całości nieco gorszy po stronie lewej. Nie- dowład połowiczy lewostronny z typowym ułożeniem Wernickego-Manna, wybitnie wzmożonym napięciem mięśniowym typu piramidowego, wygórowanymi odruchami i odruchami patologicznymi (Babiński, Rossolimo). Objaw Mayera P9 stronie lewej patologiczny. Rentgenogram czaszki: owalny ubytek 12 X 9 cm w okolicy ciemie- niowo-skroniowo-czołowej prawej, ostro konturowany, z dobrze uwapnionymi brze- gami, liczne klamerki pooperacyjne w okolicy ubytku. Stan psychiczny: w zacho- waniu i wypowiedziach zdradza brak dystansu, mówi powoli, zacinając się i skan- dując jakby z patosem, używa wyszukanych wyrażeń i posługuje się długimi, czasem trudno zrozumiałymi okresami. Mówi chętnie i dużo, w sposób niekiedy nie pozba- wiony dowcipu, ale temat sam wybiera, nie licząc się z treścią pytań. Nastrój cho- rego pogodny, beztroski, euforyczny, z typowymi cechami morii. Nie umie rozma- wiać poważnie, co chwila wtrąca śmieszne porównania, symboliczne określenia, na- wet nieparlamentarne wyrazy. Przyznaje, że zmienił się po operacji i stał się nad- miernie żartobliwy, ale cech swojego charakteru nie uważa za chorobliwe. Sądzi, że otoczenie nie rozumie go. Matce robił czasem psztyczka w nos, aby pokazać, “że nie jest niemowlęciem. Uczuciowość wyższa jest wyraźnie w zaniku i wszelkie apele do jego uczuć moralnych, poczucia taktu wobec matki i przyzwoitości padają wy- raźnie w próżnię. Często z nastroju rozbawienia wpadał w stan tępego zobojętnienia (dementia affectiva), w ogóle zainteresowania jego są raczej ograniczone. Nie stwier- dzono jednakże wyraźnego otępienia. Mimo nieco rozproszonej uwagi zdolność za- pamiętywania i przypominania zachowały swoją sprawność. Zasób wiadomości od- powiada wykształceniu. Ustalenie zdolności myślenia abstrakcyjnego było trudne, gdyż chory na wiele pytań nie odpowiada lub odpowiedzi jego są żartobliwe. Chory zajmował się w klinice lekką lekturą, pisaniem wierszy na ścianie i listów do zna- jomych. Styl listów i wierszy jest gładki, treść pełna dowcipów, nawet ,gdy chory mówi o rzeczach smutnych. Z wywiadów po zwolnieniu chorego wynika, że napady padaczkowe stały się jeszcze rzadsze. Chory ma świadomość swojego kalectwa, do- konaną operację mózgu uważa za krzywdę, przeklina lekarzy i wyraża pogląd, że raczej powinno się było skazać go na śmierć. Nie wierzy w sens swojego dalszego życia i nie robi na przyszłość żadnych planów. Równocześnie jednak bardzo dba o swoje zdrowie i przestrzega skrupulatnie zaleceń lekarskich. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, stomatolog Warszawa, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

« Previous Entries