Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

SPOSTRZEZENIA Wrazenia zmyslowe czy wyobrazenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SPOSTRZEŻENIA Wrażenia zmysłowe czy wyobrażenia, chociaż w opisie wydają się czymś statycz- nym, jakby nieruchomymi obrazami, są w istocie zawsze integralnymi składnikami pewnych procesów dynamicznych rozgrywających się w czasie. Izolowane wyobra- żenia spostrzegawcze, proste czy zło- żone, nigdy w rzeczywistości nie wy- stępują. Towarzyszy im z zasady sąd, mylny lub trafny, czyli przekonanie o istnieniu lub nieistnieniu przedmiotu w otaczającym nas rzeczywistym świe- cie. Dlatego Witwicki nazywa przeko- nanie to sądem realizującym. Obok niego pojawia się w naszym umyśle jeszcze inny sąd, towarzyszący wyobra- żeniom spostrzegawczym; mianowicie. przekonanie, że dany przedmiot należy do pewnej klasy przedmiotów. Po pew- nych cechach tego przedmiotu pozna- jemy, że należy on do zakresu obszer- niejszego, do grupy innych przedmio- tów. Całość złożoną z: a) wyobrażenia spostrzegawczego, b) sądu realizującego i c) sądu klasyfikującego nazywamy spostrzeżeniem. Zagadnieniami prawdziwego bytu poznawanych przedmiotów i ich cech oraz sposobami przeistaczania się tych przedmiotów w podmiotowe odzwier- ciedlenia zajmuje się teoria poznania, czyli epistemologia. Przebieg psychologiczny procesu poznawczego przedstawia się następu- jąco. Na nasze narządy zmysłowe dzia- ła mnóstwo podniet, których znaczna część leży powyżej progu wrażliwości. Do świadomości naszej docierają wra- żenia, które stanowią odbicie cech poznawanych przedmiotów. Do tego, aby nie tylko cechy dotarły do świadomości, ale by powstał w na- szym umyśle przedmiot te cechy posia- dający, trzeba aby wrażenia przeisto- czyły się w spostrzeżenia. W prawidło- wych warunkach widzimy nie barwy, światło i cienie, lecz określone przed- mioty, rzeczy, zjawiska. Słyszymy nie dźwięki rozmaitej jakości i nasilenia, lecz głos ludzki, szum wiatru, grzmot, tętent, stukot maszyny do pisania. Spo- strzeżenie nie jest sumą wrażeń. Z ma- sy doznawanych wrażeń wyosobniamy pewne układy spoiste, które opatrujemy sądami realizującymi i klasyfikującymi, dzięki czemu następuje zrozumienie, ujęcie sensowne, a co za tym idzie roz- poznanie przedmiotu lub zjawiska. Roz- poznanie polega na dołączeniu się “przekonania umiejscawiającego w poprzednim czasie”, a więc zrobieniu użytku poprzednich doświadczeń, co jest równoznaczne z klasyfikowaniem przedmiotu do klasy przedmiotów już znanych. [przypisy: , olejek kokosowy, rehabiliacja, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

SPOSTRZEZENIA Wrazenia zmyslowe czy wyobrazenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zjawisko to opisał.po raz pierwszy Ambroise Parć w XVI wieku. W sto lat później Descartes próbował je wyjaśnić pobu- dzeniem nerwów dośrodkowych w miejscu ich odcięcia, wskutek czego podniety dochodzą do centrali, tak jak gdyby pochodziły od rzeczywiście istniejącej koń- czyny. Proste to wyjaśnienie miewa do dzisiaj zwolenników: chociaż nie wy- jaśnia ono, dlaczego nie ma przeżyć fantomowych w przypadkach powolnej utraty członka lub w przypadkach przecięcia plexus nervosus (Mikorey 1959). Dlatego teorię obwodową porzucono na rzecz ośrodkowej, w myśl której sche- mat ciała tworzy się i utrwala stopniowo przed amputacją i zdolny jest prze- trwać po okaleczeniu; trwa on również w marzeniu sennym Jako tworzywo dawnych przeżyć. Przeżycie fantomowe nie powstaje w przypadku przecięcia splotów, ponieważ nawet w stanach zupełnego znieczulenia pewne percepcje: istniejącej kończyny docierają do świadomości, np. ze strony nerwów około- tętniczych. Zdaniem Mikoreya fantom zdaje się być “antycypacją metaneurologiczną”; przemawiają za tym przypadki istnienia fantomu u ludzi, którzy urodzili się bez jednej kończyny; widocznie schemat ciała tworzy się już w życiu płodo- wym. Powraca się więc do koncepcji entelechialnej genezy schematu ciała w znaczeniu Arystotelesa. Rzecz ciekawa również, że utrata palca lub ucha nie prowadzi tak często do powstania fantomu tych małych części ciała, Nasuwa się analogia ze światem roślinnym: przedziurawienie liścia nie prowadzi do regeneracji; daleko łatwiej o regenerację całego liścia lub całej gałęzi. Schemat ciała również nie obejmuje małych części, jakby w myśl starorzymskiej zasady minima non curat praetor. Z upływem lat fantom więdnie zbliżając się coraz bardziej do kształtu i rozmiarów kikuta. Niewytwarzanie się fantomu w przy- padkach powolnej utraty członka tłumaczy się dążnością do samorzutnej ampu- tacji, zjawiska często spotykanego w świecie zwierząt niższych. Dążność ta jest zaś przeciwstawna regeneracji, której wyrazem jest entelechialny schemat ciała i wynikająca z niego dążność do tworzenia “regeneratu wyimaginowanego”. Jest więc antagonizm między autotomią i regeneracją. Istnieje poza tym auto- tomia imaginaria hysterica: porażona kończyna znika z pola świadomości, ana- logicznie do znieczulenia histerycznego. [przypisy: , olejek kokosowy, olejek arganowy do włosów, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

« Previous Entries