Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Pojecia epileptoidii staramy sie obecnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcia epileptoidii staramy się obecnie w klinice unikać, nawet jeżeli wszystkie badania kliniczne wypadną ujemnie. Wybuchowość występuje często niezależnie od padaczki, np. na tle po razowym. W piśmiennictwie połączono tę cechę z innymi, polegającymi na znacznej porywczości i wybuchowości, niekiedy aż do wybuchów wściekłości ze zwężeniem pola świadomości. Afekt ma u nich silną skłonność do zalegania. W szczególności noszą niesłychanie długo w sercu niechęć lub nienawiść do tych, którzy im się narazili. Zresztą afekty dodatnie odznaczają się również dlu- getrwałością. Lepkość uczuciowa czasem wprost rzuca się w oczy, stąd pewne na- rzucanie się swoją osobą, słodycz i ostentacyjność w przejawianiu uczuć, czasem uniżoność przy gruboskórności i niezdolności wyczucia sytuacji. Ich zachowawczy stosunek do rzeczywistości, do tradycji, do religii osiąga czasem duże rozmiary. Wy- razem tego konserwatyzmu bywa skłonność do przesadnej religijności, do bigoterii. Dewocja tych ludzi niekoniecznie musi iść, w parze z uczynkami. Ludzie ci lubują się w atmosferze podniosłości, mistycyzmu, namaszczenia i ceremonialności. Zacho- wanie ich może też być uroczyste, a działalność fanatyczna. Umysłowo często by- wają ciaśni. Tok ich myślenia bywa wolny, lecz dokładny. Cechuje ich pedantyzm. Ich wypowiedzi słowne i pisemne znamionuje zamiłowanie do analizy, gubienie się w mniej istotnych szczegółach, nieumiejętność streszczania się, I utrzymywania ja- snego wątku, odrzucania tego co nieistotne, a podkreślanta osnowy tematu. Brak zdolności syntetycznych i uwypuklenia myśli przewodniej nadrabiają pilnością i pe- dantyzmem. Są wytrwali zarówno w wierności, jak i w nienawiści, zarówno w dob- rym, jak i w złym. Na zmianę poglądów lub kierunku życiowego nie stać ich. Z uporem i fanatyzmem zwykli dążyć do urzeczywistnienia wytkniętych celów. Przestępstwa popełniane przez epileptoidów najczęściej wynikają z ich porywczości, gdyż w uniesieniu tylko z największym trudem zdolni są pohamować się. [podobne: , olejek makadamia, protetyka, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Pojecia epileptoidii staramy sie obecnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZAGADNIENIE ZBOCZEŃ PŁCIOWYCH Tradycyjnie zwykło się zaliczać zaburzenia te po prostu do psychopatii. Bliż- sza analiza kliniczna tych przypadków wykazuje, że chodzić tu może o sprawy różnego pochodzenia: a. Zboczenia płciowe mogą być zjawiskiem zastepczym, gdy zachodzą przeszkody w prawidłowym zaspokojeniu popędu płciowego. Na przykład znane jest zjawisko homoseksualnych wybryków u osobników nie mających dostępu do płci przeciwnej. Charakter nadużyć zastępczych mają również przypadki samogwałtu, sodomii, pedofilii, gerontofilii itd., jeżeli dany osobnik nie ma możliwości z powodu brzydoty, ułomności lub z powodu technicznych przeszkód zaspokoić swego popędu w sposób prawidłowy. Nie ma powodu ludzi tych na- zywać psychopatami. b. Zboczone wybryki płciowe mogą być ekstrawagancjami u ludzi szukających szczególnie silnych, wyrafinowanych sposobów podniecenia płcio- wego. Wyuzdane sposoby zaspokajania popędu płciowego mogą wynikać z na- śladowania zepsutego otoczenia. Euforyzacja napojami wyskokowymi lub nar- kotykami może stwarzać nastrój sprzyjający uleganiu takim podszeptom. I ta grupa przypadków nie ma nic wspólnego z pojęciem psychopatii, chociaż prawdą jest, że psychopaci wykazują szczególną skłonność do poszukiwania mocnych wrażeń za pomocą wybryków in Venere. c. Powtarzające się w ciągu dłuższego czasu wybryki, opisane w poprzed- nich dwóch grupach, mogą prowadzić do nawyku. Pod działaniem wielo- krotnie powtarzanych zboczonych podniet dochodzi do wytworzenia się sdru- chów warunkowych spaczonych, przy czym podniety warunkowe prawidłowe I odpowiednie reakcje albo ulegają wygaszeniu, albo w ogóle nie zdążyły wy- tworzyć odpowiednich związków czasowych. Utrwalenie się takich spaczonych odruchów warunkowych prowadzi do stanu, który klinicysta po wielu latach zmuszony jest określić jako zboczenie płciowe (aoerratio sexualis). W praktyce trudno jest częstokroć dociec konkretnie genezy takiego zboczenia płciowego. Może tu np. chodzić o uwiedzenie we wczesnych latach dziecięcych przez inne osobniki zboczone, po czym okres ten może ulec zapomnieniu. Widać skutki, lecz nie widać przyczyny. Ponieważ chodzi tu o sprawę nabytą pod wpływem oddziaływań środowiskowych w znaczeniu spaczonych odruchów warunkowych, więc znowu brak tu jest podstaw do zaliczenia danego pr.zypadku do psycho- patii, tym bardziej że osobnik taki, poza zboczeniem popędu płciowego, z za- sady nie wykazuje charakterologicznych odchyleń od stanu prawidłowego. [więcej w: , olejek makadamia, depilacja laserowa Łódź, rehabiliacja ]

Comments Off

« Previous Entries