Posts Tagged ‘olejki do włosów’

SPOSTRZEZENIA Wrazenia zmyslowe czy wyobrazenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SPOSTRZEŻENIA Wrażenia zmysłowe czy wyobrażenia, chociaż w opisie wydają się czymś statycz- nym, jakby nieruchomymi obrazami, są w istocie zawsze integralnymi składnikami pewnych procesów dynamicznych rozgrywających się w czasie. Izolowane wyobra- żenia spostrzegawcze, proste czy zło- żone, nigdy w rzeczywistości nie wy- stępują. Towarzyszy im z zasady sąd, mylny lub trafny, czyli przekonanie o istnieniu lub nieistnieniu przedmiotu w otaczającym nas rzeczywistym świe- cie. Dlatego Witwicki nazywa przeko- nanie to sądem realizującym. Obok niego pojawia się w naszym umyśle jeszcze inny sąd, towarzyszący wyobra- żeniom spostrzegawczym; mianowicie. przekonanie, że dany przedmiot należy do pewnej klasy przedmiotów. Po pew- nych cechach tego przedmiotu pozna- jemy, że należy on do zakresu obszer- niejszego, do grupy innych przedmio- tów. Całość złożoną z: a) wyobrażenia spostrzegawczego, b) sądu realizującego i c) sądu klasyfikującego nazywamy spostrzeżeniem. Zagadnieniami prawdziwego bytu poznawanych przedmiotów i ich cech oraz sposobami przeistaczania się tych przedmiotów w podmiotowe odzwier- ciedlenia zajmuje się teoria poznania, czyli epistemologia. Przebieg psychologiczny procesu poznawczego przedstawia się następu- jąco. Na nasze narządy zmysłowe dzia- ła mnóstwo podniet, których znaczna część leży powyżej progu wrażliwości. Do świadomości naszej docierają wra- żenia, które stanowią odbicie cech poznawanych przedmiotów. Do tego, aby nie tylko cechy dotarły do świadomości, ale by powstał w na- szym umyśle przedmiot te cechy posia- dający, trzeba aby wrażenia przeisto- czyły się w spostrzeżenia. W prawidło- wych warunkach widzimy nie barwy, światło i cienie, lecz określone przed- mioty, rzeczy, zjawiska. Słyszymy nie dźwięki rozmaitej jakości i nasilenia, lecz głos ludzki, szum wiatru, grzmot, tętent, stukot maszyny do pisania. Spo- strzeżenie nie jest sumą wrażeń. Z ma- sy doznawanych wrażeń wyosobniamy pewne układy spoiste, które opatrujemy sądami realizującymi i klasyfikującymi, dzięki czemu następuje zrozumienie, ujęcie sensowne, a co za tym idzie roz- poznanie przedmiotu lub zjawiska. Roz- poznanie polega na dołączeniu się “przekonania umiejscawiającego w poprzednim czasie”, a więc zrobieniu użytku poprzednich doświadczeń, co jest równoznaczne z klasyfikowaniem przedmiotu do klasy przedmiotów już znanych. [przypisy: , olejek kokosowy, rehabiliacja, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

SPOSTRZEZENIA Wrazenia zmyslowe czy wyobrazenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W lecznictwie psychiatrycznym otwartym wciąż jeszcze nie docenia się w pewnych środowiskach znaczenia metod psychiatrii klinicznej w badaniu tzw. trudności wychowawczych u dzieci. Wciąż jeszcze górują tu i ówdzie me- tody psychologiczno-pedologiczne, które usiłują wyjaśnić nieprawidłowości cha- rakterologiczne u dzieci wyłącznie szkodliwymi wpływami wychowawczo-śro- dowiskowymi, podczas gdy u ich podłoża mogą leżeć organiczne zmiany mózgu jak w przytoczonych powyżej przykładach. W dotychczasowym piśmiennictwie światowym nie rozgranicza się należycie ani terminologicznie, ani pojęciowo psychopatii “nieorganicznej” od charakte- ropatii. Autorzy anglosascy mówią o behaviour disorders lub character disorders na oznaczenie obydwu kategorii zjawisk klinicznych. To samo dotyczy fran- cuskich określeń troubles du comportement et du caractere. Zresztą terminu “psychopatia” francuscy autorzy prawie nigdy nie używają albo też stosują je w innym od naszego znaczeniu, mianowicie jako nazwę chorób psychicznych w ogóle. Wielu autorów francuskich mówi np. o “psychopatiach przewlekłych” na oznaczenie takich chorób, jak schizofrenia, parafrenia, otępienie starcze itd. Tramer znowu w swoim podręczniku psychiatrii dziecięcej używa miana “cha- rakteropatia” jako synonimu psychopatii. To zamieszanie w mianownictwie doprowadziło do zupełnego zamętu pojęciowego. Dlatego poniżej rozgraniczamy ostro charakteropatie jako uwarunkowane organicznie zaburzenia charakteru od psychopatii, w których nie da się stwierdzić zmian organicznych mózgu. Od- rzucamy więc konsekwentnie jako niejasne lub sprzeczne w sobie określenia takie, jak “psychopatia organiczna” (Gurewicz), “psychopatia wtórna” (Tra- mer), “stany psychopatopodobńe”, “pseudopsychopatte”, “psychopatyzacja oso- bowości” itd. [hasła pokrewne: , infekcje intymne, przydomowe oczyszczalnie, olejki do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries