Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Przypadek nr 27. Characteropathia ac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 27. Characteropathia ac dementia post meningoencephalitidem tbc. P. E., ur. 22. V. 1944 r. Obciążenia dziedzicznego nie stwierdzono, matka leczy się z powodu psychonerwicy. Dziecko rozwijało się aż do zachorowania, tj. do 9 r. ż., prawidłowo, miało charakter dobry, było spokojne, posłuszne, może zbytnio roz- pieszczone. Dziewczynka w 7 r. Ż. rozpoczęła naukę, uczyła się dobrze, była pilna i pracowita, uchodziła za zdolną. Przechodziła bez dalszych powikłań odrę oraz 4-krotnie zapalenie płuc. Będąc w II klasie, zachorowała na zapalenie OPUOn. Zaczęła gorączkować w lutym 1953 r., w ciągu miesiąca gorączka wahała się między 37,0 a 40°: Przez kilka dni “majaczyła”, krzyczała. Po miesiącu zaczęła wymiotować, prze- stała jeść, popadła w bezruch. W tym czasie miewała już tylko stany podgorączkowe. Skarżyła się na bóle głowy i była bardzo osłabiona. Od dnia 12. III. do 3. VIII. 1953 r. przebywała w Oddziale Dziecięęyrn Gruźliczym Szpitala Miejskiego im, Kopernika w Gdańsku, gdzie rozpoznano meningitis tbc. tudzież bronchadenitis et hilitis tbc. dextra. Zastosowano leczenie streptomycyną dokanałowo l domięśniowo oraz P AS, Przebieg choroby był średnio ciężki. W trzecim miesiącu leczenia nastąpiła trwała poprawa, pleocytoza cofała się, ciepłota opadła do granic normy. Już wówczas lekarz zauważył: robi wrażenie cofniętej w rozwoju. Po 5 mies. leczenia przekazano chorą do Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego Dziecięcego w Oliwie w stanie ogól- nym dobrym. Stwierdzono tutaj stan cielesny i neurologiczny zadowalający, płyn mózgowo-rdzeniowy: Pandy +, pleocytoza 8, białko 0,33%, segrn. 3%, limf 97%. Dziecko przebywało tu do 14. III. 1954 r. Apetyt miało dobry, nie gorączkowało, przy- bywało na wadze. Uderzał tylko stan psychiczny dziecka: dziewczynka trudna do prowadzenia, uparta, nieposłuszna, kłamała, kradła różne przedmioty zakładowe, wy- kradała dzieciom jedzenie z paczek. Złapana na kradzieży nie okazywała najmniej- szego zmieszania. Na pytanie dlaczego tak robi, czy było jej to potrzebne, odpowiada “nie wiem”. Zapytana czy się poprawi, odpowiada twierdząco ze śmiechem. W ogóle kontakt z dzieckiem trudny. Enuresis nocturna. Chora w dalszym ciągu otrzymywała streptomycynę, PAS oraz hydrazyd. Wobec utrzymujących się zaburzeń charaktero- logicznych polecono matce udanie się z dzieckiem po zwolnieniu do Woj. Przychodni Zdrowia Psychicznego. W domu matka stwierdziła, że dziewczynka jest inna niż dawniej: bardzo draż- liwa, gwałtowna, złości się o byle co, kradnie pieniądze, sprzedaje przedmioty, kła- mie. W złości krzyczy, tupie nogami, rzuca się na ziemię, rzuca przedmiotami, lecz szybko się uspokaja, Rozdaje z domu różne przedmioty. Jest psotna, złośliwa, używa brzydkich wyrazów, klnie, nie wstydzi się, gdy się jej robi wymówki, śmieje się z tego, Jest niezgodna. kłóci się z dziećmi, płaczliwa, przy tym bardzo nieporadna, gdy ktoś ją uderzy, nie umie się bronić, “potrafi ją nabić nawet 3-letnie dziecko”. Od czasu choroby nie chodzi do szkoły, ani nie próbuje się uczyć, Kiedyś była czysta i dbała o swój wygląd, obecnie ą,tała się brudna i niedbała. Przebywała w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej AMG od dnia 18. V. do 2. VI. 1954 r. Zachowy- wała się podobnie jak w domu. Oprócz znacznego upośledzenia uczuciowości wyż- szej stwierdzono znaczne obniżenie, zdolności zapamiętywania i przypominania i utrudniony kontakt intelektualny przy zachowanym kontakcie uczuciowym. Ony- chophagia. Pneumoencefalografia wykazała wyraźne poszerzenie układu komorowego- z pewną przewagą strony prawej (ryc. 79 a, b). Wskaźnik Evansa 0,34. Dziecko zwolniono do domu z zaleceniem szkoły specjalnej. Rozpoznanie mogłoby nastręczać trudności, gdybyśmy nie posiadali wy- wiadu. Obraz kliniczny niewiele się bowiem różni od psychopatii. Dokładne bada- nie psychiatryczne ujawnia jednak objawy otępienne, typowe dla spraw organicz- nych zaburzenia pamięci, chwiejność afektywną itd. Związek przyczynowy z prze- bytym gruźliczym zapaleniem mózgu występuje tu przekonywająco. [hasła pokrewne: , olejowanie włosów, przedłużanie rzęs, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Przypadek nr 27. Characteropathia ac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Choroby przysadki prowadzą do typowych sylwetek charakterologicznych. Karłowatość pochodzenia przysadkowego przebiega przeważnie bez obniżenia inte- ligencji, jednakże psychikę tych osobników cechuje zawsze pewien stopień infan- tylizmu, przy całym ich dążeniu do dorównania ludziom prawidłowego wzrostu. Właściwości charakteru nie musiałyby zresztą koniecznie być związane pierwotnie z podłożem organicznym, równie dobrze mogłoby tu chodzić o następstwa wycho- wawcze ich wyjątkowego położenia środowiskowego. Uczuciowość wyższa bywa za- zwyczaj na dobrym poziomie. Także akromegalicy bywają należycie inteligentni, odznaczają się natomiast charakterem apatycznym, mało ruchliwym, obojętnym, bywają też skryci, nieufni, czasem bardzo drażliwi. Charłactwo przysadkowe Gliń- skiego-Simmondsa przebiega z otępieniem intelektualnym i uczuciowym, ocięża- łością i zanikiem życia popędowego, przeważnie również z mniej lub bardziej za- znaczonym obniżeniem uczuciowości wyższej. Choroba Cushinga prowadzi do nastroju przygnębienia z drażliwością albo do apatii, która czasem przybiera rozmiary abulii osłupieniowej. U niektórych chorych Widuje się zmienność nastroju lub euforię, tak że nawet młode kobiety nie przejmują się zeszpeceniem ich ciała. Wśród wahań napędu psychoruchowego Widuje się częściej wzmożoną ruchliwość. Zaburzenia życia popędowego (żarłocz- ność, zanik popędu płciowego) mogą ulec poprawie po usunięciu przyczyny nad- miernego wydzielania hormonu kory nadnerczy, natomiast cechy charakteropatyczne ustępują znacznie wolniej, a nawet można powiedzieć, że chory nigdy nie odzyskuje dawnej sprawności psychicznej. Choroba Addisona przebiega z objawami obniżenia energii życiowej przy nastroju przygnębienia, dysforii i przeczulonej drażliwości. Podnieść tu jednak trzeba, że stan osłabienia fizycznego i świadomość ciężkiej choroby stanowią czynnik reak- tywny, który tłumaczy całkowicie przygnębienie chorego. Mimo to uczuciowość wyż- sza zdaje się być niewspółmiernie obniżona. [przypisy: , odzież bhp, olejowanie włosów, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

« Previous Entries