Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Czulosc ma zastosowanie w podstawowym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czułość ma zastosowanie w podstawowym prawie psychofizycznym (Webera-Fechnera), jako zdolność odczuwania najsłabszych różnic między pod- nietami. Minimalną różnicę między podnietami, która daje ledwie dostrzegalną róż- nicę wrazen, nazywamy progiem roznicy. Próg rozmcy ma stalą wielkość względną, która się wyraża, jak to widzieliśmy powyżej, ułamkiem wskazującym, jaką część pierwotnej siły podniety trzeba dodać dla uzyskania ledwie dostrzegalnego przy- rostu wrażenia. Czułość określa się więc wielkością odwrotnie proporcjonalną do progu różnicy. Tak wrażliwość, jak i czułość nie są wielkościami stałymi. Zmieniają się one w zależności od rozmaitych warunków. Najważniejsze dla zmian wrażliwości są następujące: 1. Adaptacja. Jest to zmiana wrażliwości pod wpływem podniet działających na narządy zmysłowe. Jeżeli mianowicie działają na nie w ciągu pewnego czasu dostatecznie silne podniety, to wrażliwość na te podniety stopniowo słabnie. Nato- miast wrażliwość wzrasta, jeżeli podniety są bardzo słabe lub W ogóle ich nie ma. Niektóre rodzaje wrażeń podlegają bardzo łatwo adaptacji, inne tylko nieznacznie. Wyraźną adaptację stwierdza się w dziedzinie czucia dotyku, temperatury, wzroku i węchu, a słabą we wrażeniach słuchowych i bólowych. Na przykład adaptację (przystosowanie) do temperatury możemy wykazać następującym doświadczeniem: w ciągu 1-2 min. trzymamy jedną rękę w temp. 40°, a drugą w zimnej, nie ponad 20°. Jeżeli potem obie ręce włożymy do wody o temperaturze średniej (30°), to woda będzie się wydawała równocześnie dla jednej ręki zimna, a dla drugiej gorąca. Szybką adaptacją odznacza się powonienie. Wchodząc do źle przewietrzonego pokoju odczuwamy przykry zapach, który po kilku minutach przestajemy czuć. Stwierdzono doświadczalnię, “że zupełna adaptacja do zapachu jodu następuje po 50-60 sek., do zapachu kamfory po 1,5 min. Zupełny powrót wrażliwości węchowej następuje po odpoczynku 1-3 min. Znane powszechnie są zjawiska adaptacji do światła i ciem- ności. W ciemności zwiększa się wrażliwość wzroku Vi nieprawdopodobnym stopniu. Dokładne pomiary wykazały, że po godzitrie przebywania w ciemności wrażliwość może wzrosnąć 200 000 razy. [więcej w: , tusz do rzęs, kosmetyki naturalne, opieka medyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Czulosc ma zastosowanie w podstawowym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kojarzenie wyobrażeń odbywa się prawdopodobnie w ten sposób. że hasło wywołuje pewne wyobrażenie, które stanowi część składową większego układu spoistego. Ta część składowa poci aga za sobą inną część składową tego samego układu lub cały ten układ jako całość strukturalną. Prawa kojarzeń stanowiły jeden z naj- ważniejszych argumentów dla tego odłamu metafizyków, który stał na stanowisku determinizmu mechanistycznego. Stanowisko to dzisiaj zostalo już w nauce prze- zwyciężone. Do badania kojarzeń używa się zestawienia większej liczby haseł (najmniej 75-100) O treści bezładnej, na które osoba badana ma odpowiadać pierwszym słowem, jakie jej przyjdzie na myśl. Między wypowiedzeniem poszczególnego hasła odpowiedzią upływa pewien czas, który badający mierzy stoperem i notuje. Ten sam szereg słów powtarzamy, polecając osobie badanej, aby odpowiedzi były takie same jak poprzed- nio. Na ogół kojarzenia powtarzają się. Przy ponownym badaniu mierzymy czas w taki sam sposób. Obydwa wyniki porównujemy i wysnuwamy z nich wnioski. Po- niżej przytaczam zestaw haseł według Junga w modyfikacji Mikulskiego: Dziedziniec Ogród Zielony Czas Niedziela Woda Alpy Głowa Biskup Reguła Pływać Nadzieja Okręt Niebieski Ściana Orać Numer Głupi Wełna Chleb Grzech Wielkanoc Grozić Zeszyt Przyjazny Podróż Pogardzać Stół Lampa Język Nosić Zdarzenie Ubranie Skarb Bogaty Słuszny Uparty Drzewo Naród Tańczyć Spiewać Cuchnąć Korżeń Igła Książka Państwo Współczucie Niesprawiedliwość Morze Żółty Żaba Chory Góra Gruby Dumny Stosunek Rozłączać Przewodnik Teatr Głód Gotować Sól Biały Wino N awy Rosnąć Zły Zabawa Latać Ból Obyczaj Pierścień Uważać Walczyć Skrzynia Jodła Koza Jasny Mroczny Krótki Rodzina Śliwka Ziemniaki Prać Trafiać Malować Orzeł Prawo Miły Trudność Zręcznie Stary Wybryk Los Kwiat Przypuszczenie Szkło Bić Sen Stosuje się dużo odmian tego rodzaju zestawów. Niektóre z nich uwzględniają W• wyższej mierze hasła wzruszeniowe, zwłaszcza takie, które mogą dotknąć sferę seksualną. [przypisy: , olej do włosów, okulista, opieka medyczna ]

Comments Off