Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

U bardzo starych ludzi, np.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U bardzo starych ludzi, np. w otępieniu starczym, takie dawne wspom- nienia, które prawidłowo mają charakter wyobrażeń odtwórczych, nabierają niekiedy takiej wyrazistości, że stają się wyobrażeniami spostrzegawczymi o typie zbliżonym do omamów. Jak z tego widać, wyobrażenia spostrzegawcze mogą powstawać także wówczas, gdy aktualnie żadna podnieta zewnętrzna nie działa na narządy zmysłowe. W takich samych warunkach powstają wyobrażenia odtwórcze, możliwe są one jednak tylko wówczas, gdy podniety fizyczne uprzednio na zmysły działały. To samo dotyczy wyobrażeń wytwórczych, tu jednak chodzi nie o odtwarzanie dawnych wyobraźni spostrzegawczych, lecz o sklecenie z nich nowych, nigdy w tej postaci nie doświad- czonych tworów. Obecność lub nieobecność podniety zewnętrznej nie Jest cechą zna- mienną wyobrażeń spostrzegawczych. “Dzwoni mi w uchu”, “pociemnialo mi w oczach”, “widzę po zamknięciu oczu obraz następczy okna” – to są też wyobra- żenia spostrzegawcze. Czymże więc różnią się właściwe wyobrażenia spostrzegawcze od pochodnych? Cechy znamienne wyobrażeń pochodnych przedstawiają się, jak następuje: 1. Wyobrażenie odtwórcze przedmiotu choćby bardzo żywe i wyraźne, wykazuje luki, miejsca w obrazie puste. Można się o tym przekonać, gdy pró- bujemy odtworzony w wyobraźni przedmiot narysować. Rozmaite szczegóły tego obrazu pozostaną niewidoczne. W wyobrażeniu spostrzegawczym również może się to zdarzyć, np. przy mroczkach, jednakże przez poruszenia gałkarni ocznymi można lukę taką nadrobić. W wyobrażeniu. odtwórczym, nawet przy najlepszej pamięci, luki takiej nie da się zapełnić tak, aby calość była wiernym odzwierciedleniem przed- miotu rzeczywistego. 2. Wyobrażenie odtwórcze nie trwa tak nieruchomo i nie posiada tej stałości co spostrzegawcze. Zjawia się ono dość wyraziście, potem znika, potem znowu może się pojawić. Nie da się go utrzymać dłuższy czas bez zmiany. Przeciwnie, wy- obrażenie spostrzegawcze trwa, jak długo czynny jest narząd zmysłowy. W wyobra- żeniu odtwórczym nie ma też zjawisk adaptacji, ani nie ma mowy o obrazach na- stępczych. [patrz też: , pieczenie w miejscach intymnych, implanty zębów, logopeda warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

U bardzo starych ludzi, np.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spośród mnóstwa możliwych przykładów warto zwrócić uwagę na tzw. zespół Klinefeltera, będący jedyną postacią międzypłciowego hipogonadyzrnu, w któ- rym zachodzi rozbrat nie między gonadami i genitaliami, lecz między płcią chro- mosomową i gonadową. Innymi słowy, jeżeli narządy płciowe – zarówno gonady, jak i genitalia – są męskie, to chromosomy komórek ciała są żeńskie. Roskamp 11959) opisał taki przypadek; pod względem psychopatologicznym osobnik ten wy- kazywał ambitendencję płciową i wybitne skłonności sadystyczno-masochistyczne, przy czym i życie popędowe i napęd wykazywały rytmikę periodyczną, która zdra- dzała zależność wewnątrzwydzielniczą od międzymózgowia. Osobnik ten zdradzał ciężkie cechy charakteropatyczne, które zresztą w dużej mierze uwarunkowane były urazami środowiskowymi. CHARAKTEROPATIA STARCZA I MIAŻDŻYCOWA Już w warunkach fizjologicznych dochodzi w okresie starczym do zmian osobowości uwarunkowanych organicznie. Sylwetkę charakterologiczną starca podaliśmy przy omawianiu zaburzeń tego wieku. W przypadkach tych nie mamy prawa mówić o psychopatii, gdyż chodzi tu o cechy nabyte. O charakteropatii mówimy tam, gdzie w obrazie klinicznym zespołu psychoorganicznego cechy -otępieniowe są zaznaczone w nieznacznym stopniu lub praktycznie nieuchwytne. Jednakże i w ciężkim otępieniu starczym mamy prawo mówić o cechach cha- rakteropatycznych, jeżeli podkreślone są wyraźnie takie cechy, jak obniżenie uczuciowości wyższej, nietrzymanie afektów i związane z tym objawem cechy .drażliwości, wybuchowości oraz skłonność do działań impulsywnych. Bezkryty- cyzm i euforia sprzyjają wyładowaniu wszelkich dążeń popędowych. W orzecz- nictwie sądowo-psychiatrycznyrri szczególną rolę odgrywają te przypadki, w któ- rych cechy charakteropatyczne są wybitnie nasilone przy braku odpowiednich :znamion otępienia. Można wówczas powiedzieć, że osobnik taki wprawdzie “ro- zumiał znaczenie czynu”, lecz “nie mógł pokierować swoim postępowaniem”, lub też że “zdolność kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ogra- niczona”. [patrz też: , rozstanie, pieczenie w miejscach intymnych, olej do włosów ]

Comments Off