Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Próbowano znalezc psychologiczny wyraz faktu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Próbowano znaleźć psychologiczny wyraz faktu ewolucyjnego, że komórka zwo- jowa neuronu ośrodkowego i obwodowego bywa rozmaicie . umieszczona w stosunku. do narządu zmysłowego z jednej strony a układu nerwowego ośrodkowego z drugiej strony. Tak np. przy zmyśle dotyku neuron ośrodkowy znajduje się w rogach tylnych rdzenia, a obwodowy w zwoju międzykręgowym. Podobnie rzecz się ma w zmyśle- smaku, z tą różnicą, że miejsce zwojów międzykręgowych zajmują jądra podkorowe. W narządzie słuchu zwój obwodowy mieści się przy samym narządzie, a mianowicie- w trzonie ślimaka. W narządzie węchu zwój obwodowy niemal bezpośrednio przyj- muje podniety, a neuron ośrodkowy opuścił korę i umieści się w opuszce węchowej. W narządzie wzroku neurony ośrodkowe weszły do samego narządu zmysłowego, tworząc warstwę komórek zwojowych w siatkówce, a neuron obwodowy uległ w oku znacznemu skróceniu. Siatkówka jest więc jak gdyby kawałkiem kory mózgowej. W wymienionej kolejności neurony ośrodkowe i obwodowe przesuwają się więc bliżej powierzchni ciała. Ta wędrówka ewolucyjna ku obwodowi nie odbija się- jednak w uchwytny sposób w psychologii wrażeń zmysłowych. raczej chodzi tu więc o fizjologiczną technikę odbioru i przewodzenia podniet. Wrażenia, które przeżywamy pod wpływem właściwych podniet, można przeżyć i bez nich, byleby odpowiednie elementy nerwowe uległy pobudzeniu. Rozmaite stany wewnętrzne organizmu mogą wywołać rozmaite wrażenia, ciepła, zimna, dźwię- kowe, świetlne itd. Szum w uszach, plamy przed oczyma, mrowienie, dreszcze, gorąco, palenie twarzy – wszystko to często przeżywamy z wewnętrznych przyczyn. Dalej zwrócić trzeba uwagę na to, że jedna i ta sama przyczyna może wywoływać różne wrażenia, jeżeli będzie działała na różne narządy, np. prąd elektryczny w oku wy- wola światło, na skórze – ukłucie, w uchu – trzask, na języku – smak kwaśny itd. Wrażenia właściwe pewnemu narządowi zmysłowemu mogą więc być wywołane przez rozmaite bodźce, Na przykład wrażenia świetlne mogą być wywołane nie tylko przez bodźce właściwe, ale i uderzeniem lub prądem elektrycznym albo czyn- nikami chemicznymi, np. ksantopia przy zatruciu santoniną. [patrz też: , oczyszczalnie przydomowe, powiększanie piersi, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Próbowano znalezc psychologiczny wyraz faktu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

KOJARZENIE WYOBRAŻEN Duże znaczenie, zwłaszcza w psychologii klinicznej, posiada zjawisko kojarzenia wyobrażeń. Jedno wyobrażenie posiada mianowicie właściwość pocią- gania za sobą drugiego. Zjawisko to od dawna zajmowało. psychologów; starali się orii wykryć prawa, na mocy których odbywa się kojarzenie wyobrażeń. Wyodręb- niono cztery takie prawa: 1. Prawo współczesności polega na kojarzeniu i wzajemnym wywoły- waniu wyobrażeń, które kiedyś współcześnie uległy percepcji. Nazwisko Bleuler kojarzy mi się z kliniką Burgholzli w Zurychu, z podręcznikiem psychiatrii tego autora i ze stworzonym przez niego pojęciem schizofrenii. Na zasadzie tego prawa unikamy miejsc czy przedmiotów, którym towarzyszyły kiedyś przykre przeżycia. Kojarzenie oparte jest na procesach pamięciowych. Uczenie się słówek obcego języka polega właśnie na zastosowaniu prawa współczesności. 2. Prawo następstwa, czyli kolejności, mówi o łatwości kojarzenia się wyobrażeń odtwórczych, które stanowią odbicie zapamiętany;ch kiedyś wydarzeń lub rzeczy występujących po sobie. Rozpoznanie gruźlicy opon mózgowych kojarzyło się do niedawna z przekonaniem o grożącej choremu śmierci. Wyobrażenia odtwór- cze kojarzą się w tym samym porządku, w jakim występowały wyobrażenia spostrze- gawcze. Na przykład łatwe jest wyliczenie miesięcy wprost, znacznie trudniejsze wstecz. Na tym przykładzie widać najlepiej, że kojarzenie odbywa się dzięki me- chanizmom automatycznym pod progiem świadomości. Wysiłek uwagi jest tu nie- potrzebny, a nawet czasem przeszkadza przypomnieniu sobie następnych ogniw łań- cucha skojarzonych wyobrażeń. 3. Prawdopodobieństwa leży u podstaw kojarzenia -się wyobrażeń wyka- zujących pewną analogię, podobieństwo powierzchowne lub głębsze. Podobieństwami chętnie operują poeci, niekiedy aż do przesady. Skojarzenia oparte na prawie podo- , bieństwa odgrywały w dziejach odkryć naukowych doniosłą rolę, np. Newton dopa- trzył się podobieństwa między spadaniem jabłka a ruchem księżyca, a Goethe w bu- dowie czaszki dojrzał analogię z budową kręgów. [patrz też: , dentysta Kraków, olejek kokosowy, powiększanie piersi ]

Comments Off

« Previous Entries