Posts Tagged ‘proktolog’

W stanach zwezenia pola swiadomosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach zwężenia pola świadomości z zasady brzeżne percepcje nie docierają do świadomości, a więc nie ulegają spostrzeganiu. Pokrewnym stanem jest poczucie obcości świata spostrze- żeń. I osoby i przedmioty otaczające wydają się jakieś zmienione, inne jakby obce, czasem jakby przesunięte w dal lub obojętne, niezrozumiałe. W po- dobny sposób mogą być zmienione spostrzeżenia dotyczące własnej osobowości, która jakby się zatracała. Te trudne do opisania przeżycia noszą w psychopa- tologii nazwę depersonalizacji. Przeżycia takie zachodzą w histerii, ale zdarzają się i w stanach ekstatycznych, spowinowaconych z zamroczeniami epi- leptycznymi. Zmiany wielkości spostrzeżeń. Może tu chodzić o neurologiczne zjawiska makropsji i mikropsji. W psychopatologii zajmują nas jed- nak raczej zmiany spostrzeżeń tego typu zachodzące w stanach psychopatycz- nych. Z wypowiedzi chorych wnioskujemy, że wszystko wydaje im się niena- turalnie wielkie lub małe. Zarówno przedmioty i przestrzenie otaczające, jak i własne części ciała ulegają w ich poczuciu powiększeniu lub zmniejszeniu. Także uderzenia własnego serca wydają im się wzmocnione lub własny głos dziwnie doniosły, czy też cichy.
ZABURZENIA SCHEMATU CIAŁA (SCHEMA CORPORALE) U zwierząt niższych odcięty członek odrasta, u człowieka nigdy. Przyrodnicze te spostrzeżenia nasunęły Arystotelesowi koncepcję duszy jako formy ciała, kształtującej członki według jednolitego schematu. Im wyżej wspinamy się po szczeblach ewolucji, tym bardziej zatraca się zdolność regeneracji odciętych członków ciała, tak jak gdyby ulegało ono odduchowieniu; coraz bardziej utrwala się jednak centralny schemat wyobrażeniowy całości ustroju, Nie jest on zdolny dokonać regeneracji utraconej części ciała inaczej jak tylko wyobra- żeniowo. W ok. 95% przypadków nagłej amputacji – gdyż stopniowa nie pro- wadzi do tego zjawiska – pozostaje w poczuciu introspektywnym kaleki nie. istniejący członek jako fantom. [podobne: , ból pleców, rehabilitacja, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘proktolog’

W stanach zwezenia pola swiadomosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pawłow, gdy za podstawę swojej typologii przyjął cztery temperamenty Hipokra- tesa, ani nie zmienił nazwy, ani nie zaparł się swojego pierwowzoru, chociaż poję- ciom i mianom hipokratesowskim nadał nową, mianowicie neurofizjologiczną treść. Terminy nie potrzebują się zmieniać w rozwoju nauki. Starym terminom można nadawać nową treść, można tę treść oczyszczać z błędów, uzupełniać ją nabytkami wiedzy, nawet całkowicie treść tę przeistaczać. Używamy codziennie mnóstwa takich mian, które w najistotniejszych punktach zmieniły swoją treść. Wystarczy przyto- czyć tu termin “psyche”, który wszedł do nowoczesnego mianownictwa, chociaż pier- wotnie, za czasów Arystotelesa, oznaczał duszę w metafizycznym, platońskim, idealf- stycznym znaczeniu. Ten sam termin używany jest dzisiaj przez materialistów i nikt- nie odczuwa potrzeby zmiany nazwy pojęcia, które uległo diametralnemu przeisto- czeniu. Wreszcie dalszy zarzut: nie trudno stwierdzić, że typy Gannuszkina-Gurewi- cza, chociaż niewątpliwie bardziej .zwarte i porozgraniczane niż typy E. i M. Bleu- lera, jednak zachodzą wzajemnie na siebie. Tak np. podejrzliwi li. astenicy, porniesz- czeni w odrębnych grupach, dadzą się utożsamić. -Podobriie też nasuwa się pytanie. czy psychopatów z odchyleniami w dziedzinie popędów nie można by, przynajmniej częściowo, zlać w jedno z psychopatami porywczymi, gdyż istotą ich anomalii jest impulsywność. W ogóle- wyróżnianie osobnej grupy psychopatów afektywnych nie wydaje się uzasadnione, gdyż brzmi to tak, jak gdyby afekt nie odgrywał rozstrzyga- , jącej roli w wielu innych psychopatiach. Na wyosobnieniu odrębnej grupy psychopa- tów afektywnych niekorzystnie zaważył psychologizm Kraepelina, gdyż branie pod uwagę samego tylko afektu jako sprawdzianu pomija całość struktury osobowości, która jest zmieniona w psychopatii. [więcej w: , Stomatolog Kraków, Prywatne przedszkole Kraków, proktolog ]

Comments Off