Posts Tagged ‘protetyka’

Spostrzegawczosc wychodzi na jaw nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spostrzegawczość wychodzi na jaw nie tylko w obserwacji, lecz i w naj- rozmaitszych sytuacjach życiowych; dzięki niej ważne fakty mogą być odkryte “na gorąco”. Pawłow kazał wyryć na gmachu jednej ze swych pracowni napis: “Spo- strzegawczość i spostrzegawczość”. ZABURZENIA SPOSTRZEGANIA Zaburzenia czynności spostrzegania bywają różnorakie. Za najważniejsze praktycznie uchodzą przypadki, w których stwierdza się wzmożenie natężenia tych czynności. Zarówno doznawane wra- żenia, jak i spostrzeżenia stają się w pewnych stanach intensywniejsze, żywiej odczuwane, przesadne. Barwy stają się bardziej wysycone i jaskrawsze, najlżej- sze szmery doznawane są jako przykre hałasy. Nadwrażliwość spostrzegania doprowadza do niemożności uśnięcia lub do wzmożonej czujności snu, z którego chorzy budzą się z lada powodu. Nadwraż- liwość tego typu występuje szczególnie w neurastenii i w niektórych innych stanach nerwicowych. W niektórych psychozach wzmożona bystrość spostrze- gania dotyczy tych wszystkich okoliczności, które w oczach chorego stanowią potwierdzenie ich urojeń lub na które ich uwaga jest wyostrzona z chorobli- wych powodów. Na przykład chorzy z tzw. urojeniami ksobnymi zwracają uwagę i spostrzegają niewidoczne dla drugich dr.obiazgi, które dla nich samych mają znaczenie przytyków do ich życia osobistego. Tak samo bacznie obser- wuje i zauważa drobne okoliczności chory z urojeniami prześladowczymi. Widzi on w takich nic nie znaczących drobiazgach dowody knowań skierowanych przeciwko jego osobie. Spostrzegawczość tych chorych bywa zadziwiająco zao- strzona. Obniżenie natężenia jest odwrotnością opisanych powyżej stanów; Szczególnie chorzy przygnębieni (depresja, czyli melancholia) podają z zasady; że spostrzeżenia ich stały się jakby matowe; barwy tracą na natężeniu, wszy- stko staje się jakby szare, słońce traci swój blask, rozmowy jakby ich docho- dziły z oddali, były zamazane. Wiąże się to w tych stanach z obniżeniem napię- cia uczuciowości. W pewnych cierpieniach może wystąpić stępienie odczuwania bólu, oczywiście niezależne od jakichkolwiek zaburzeń neurologicznych, -wywo- łane tylko zaburzeniami psychicznymi. Zaburzenia czucia tego typu mogą wy- stąpić w histerii, jako miejsca znieczulenia paradoksalna pod względem neuro- logicznym. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, protetyka, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Spostrzegawczosc wychodzi na jaw nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcia epileptoidii staramy się obecnie w klinice unikać, nawet jeżeli wszystkie badania kliniczne wypadną ujemnie. Wybuchowość występuje często niezależnie od padaczki, np. na tle po razowym. W piśmiennictwie połączono tę cechę z innymi, polegającymi na znacznej porywczości i wybuchowości, niekiedy aż do wybuchów wściekłości ze zwężeniem pola świadomości. Afekt ma u nich silną skłonność do zalegania. W szczególności noszą niesłychanie długo w sercu niechęć lub nienawiść do tych, którzy im się narazili. Zresztą afekty dodatnie odznaczają się również dlu- getrwałością. Lepkość uczuciowa czasem wprost rzuca się w oczy, stąd pewne na- rzucanie się swoją osobą, słodycz i ostentacyjność w przejawianiu uczuć, czasem uniżoność przy gruboskórności i niezdolności wyczucia sytuacji. Ich zachowawczy stosunek do rzeczywistości, do tradycji, do religii osiąga czasem duże rozmiary. Wy- razem tego konserwatyzmu bywa skłonność do przesadnej religijności, do bigoterii. Dewocja tych ludzi niekoniecznie musi iść, w parze z uczynkami. Ludzie ci lubują się w atmosferze podniosłości, mistycyzmu, namaszczenia i ceremonialności. Zacho- wanie ich może też być uroczyste, a działalność fanatyczna. Umysłowo często by- wają ciaśni. Tok ich myślenia bywa wolny, lecz dokładny. Cechuje ich pedantyzm. Ich wypowiedzi słowne i pisemne znamionuje zamiłowanie do analizy, gubienie się w mniej istotnych szczegółach, nieumiejętność streszczania się, I utrzymywania ja- snego wątku, odrzucania tego co nieistotne, a podkreślanta osnowy tematu. Brak zdolności syntetycznych i uwypuklenia myśli przewodniej nadrabiają pilnością i pe- dantyzmem. Są wytrwali zarówno w wierności, jak i w nienawiści, zarówno w dob- rym, jak i w złym. Na zmianę poglądów lub kierunku życiowego nie stać ich. Z uporem i fanatyzmem zwykli dążyć do urzeczywistnienia wytkniętych celów. Przestępstwa popełniane przez epileptoidów najczęściej wynikają z ich porywczości, gdyż w uniesieniu tylko z największym trudem zdolni są pohamować się. [podobne: , olejek makadamia, protetyka, Bielizna nocna damska ]

Comments Off