Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Stany charakteropatyczne w wieku dojrzalym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stany charakteropatyczne w wieku dojrzałym są ogólnie znane. Temperament wytrzebionych zwierząt i ludzi jest wyraźnie obni- żony. Popęd płciowy u rzezańców bywa czasem dość dobrze utrzymany, co trzeba przypisać wyrobionym odruchom warunkowym. Niemniej obniżenie zdolności spół- kowania lub całkowita impotentia coeundi, a zarazem świadomość zamknięcia na zawsze drogi do szczęścia rodzinnego stanowią tak potężny i trwały uraz psychiczny, że cały rozwój osobowości ulega skrzywieniu. Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze nie są więc jedyną przyczyną stwierdzanych u kastratów zaburzeń neurasteniczno-we- getatywnych. Zresztą inteligencja i uczuciowość wyższa nie wykazują pierwotnych oznak upośledzenia. Wytrzebienie dokonane przed pokwitaniem, podobnie jak samo- rzutnie powstały dysgenitalizm (eunuchoidia) również nie prowadzą do niedorozwoju umysłowego, jednakże rozwój osobowości idzie w spaczonym kierunku. Poza wy- raźnym infantylizmem stwi rdza się tu zniwelowanie cech płciowych właściwych. Uczuciowość wyższa może być na dobrym poziomie, widuje się też u eunuchów nierzadko silne napięcie dążeń życiowych. Wśród eunuchoidów można spotkać typy infantylnie lękliwe, rzadziej afektywnie tępe. I tutaj trudno rozgraniczyć rolę czyn- nika endokrynologicznego i reaktywnego, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi inteligent- nych, zdolnych uświadomić sobie w całej pełni następstwa życiowe swojej niepel- nowartościowości. Dawniej wiązano przedwczesne pokwitanie (pubertas praecox) z we- wnątrzwydzielniczymi zaburzeniami szyszynki. Obecnie przeważa opinia, że chodzi tu raczej o coś w rodzaju syndroma adrenogenitale, Widuje się też te zjawiska przy żaburzeniach rozwojowych podwzgórza, także przy niektórych potworniakach. Wsku- tek wzmożonego wydzielania hormonów adrenogennych pojawia się u chłopców ma- crogenitosomia praecox, u dziewczynek maskulinizacja narządów płciowych ze- wnętrznych, jednakże bez skłonności homoseksualnych. Dzieci te są należycie roz- winięte pod względem umysłowym, z charakteru bywają dobroduszne, wrażliwe, nieśmiałe. Rozbudzenie życia płciowego wcale nie idzie równolegle z wybujałym rozwojem narządów płciowych. Dzieci te później mają raczej słaby popęd płciowy. Wybitnie rozwinięte zaburzenia wewnątrzwydzielnicze można rozpoznać bez większego trudu. Najwięcej trudności nastręczają jednak przypadki zaburzeń charakterologicznych lekkich, gdzie rozpoznanie tła endokrynologicznego bywa kwestią długotrwałego błądzenia. Osobniki te czasem w ciągu wielu lat żyją pod mianem psychopatów, leczeni niewłaściwie lub niewłaściwie traktowani. Innym źródłem trudności rozpoznawczych jest fakt, że zaburzenia wewnątrz- wydzielnicze rzadko występują w postaci schorzeń jednogruczołowych. Endo- krynologia jest dziedziną bardzo zawiłą, jeszcze mnóstwo niewiadomych kryje się przed badaczem i klinicystą. Zapoczątkow.jana przez M. Bleulera psychiatria endokrynologiczna może przyczyni się ze swej strony do rozwiązania niejednej zagadki żywego ustroju. [podobne: , implanty zębów, rehabilitacja, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Stany charakteropatyczne w wieku dojrzalym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pawłow, gdy za podstawę swojej typologii przyjął cztery temperamenty Hipokra- tesa, ani nie zmienił nazwy, ani nie zaparł się swojego pierwowzoru, chociaż poję- ciom i mianom hipokratesowskim nadał nową, mianowicie neurofizjologiczną treść. Terminy nie potrzebują się zmieniać w rozwoju nauki. Starym terminom można nadawać nową treść, można tę treść oczyszczać z błędów, uzupełniać ją nabytkami wiedzy, nawet całkowicie treść tę przeistaczać. Używamy codziennie mnóstwa takich mian, które w najistotniejszych punktach zmieniły swoją treść. Wystarczy przyto- czyć tu termin “psyche”, który wszedł do nowoczesnego mianownictwa, chociaż pier- wotnie, za czasów Arystotelesa, oznaczał duszę w metafizycznym, platońskim, idealf- stycznym znaczeniu. Ten sam termin używany jest dzisiaj przez materialistów i nikt- nie odczuwa potrzeby zmiany nazwy pojęcia, które uległo diametralnemu przeisto- czeniu. Wreszcie dalszy zarzut: nie trudno stwierdzić, że typy Gannuszkina-Gurewi- cza, chociaż niewątpliwie bardziej .zwarte i porozgraniczane niż typy E. i M. Bleu- lera, jednak zachodzą wzajemnie na siebie. Tak np. podejrzliwi li. astenicy, porniesz- czeni w odrębnych grupach, dadzą się utożsamić. -Podobriie też nasuwa się pytanie. czy psychopatów z odchyleniami w dziedzinie popędów nie można by, przynajmniej częściowo, zlać w jedno z psychopatami porywczymi, gdyż istotą ich anomalii jest impulsywność. W ogóle- wyróżnianie osobnej grupy psychopatów afektywnych nie wydaje się uzasadnione, gdyż brzmi to tak, jak gdyby afekt nie odgrywał rozstrzyga- , jącej roli w wielu innych psychopatiach. Na wyosobnieniu odrębnej grupy psychopa- tów afektywnych niekorzystnie zaważył psychologizm Kraepelina, gdyż branie pod uwagę samego tylko afektu jako sprawdzianu pomija całość struktury osobowości, która jest zmieniona w psychopatii. [więcej w: , Stomatolog Kraków, Prywatne przedszkole Kraków, proktolog ]

Comments Off