Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Pomijajac dane z anatomii i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pomijając dane z anatomii i fizjologii, jako czytelnikom znane, przypomnę tylko, że oprócz grupy wrażeń “zewnętrznych” (tzn. wywoływanych przez podniety z zew- nątrz naszego ciała), jak wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe i rozmaite skórne, odróżniamy jeszcze dużą grupę wrażeń wewnętrznych, czyli ustrojowych. Niektórzy przez wrażenia ustrojowe (cenestezja) rozumieją tylko wrażenia dopływające z na- rządów wewnętrznych, a więc z przewodu pokarmowego, oddechowego, płuc itd. Niewątpliwie jednak i kinestezja, i wrażenia równowagi ze strony ucha wewnętrz- nego – wszystko to są czucia również wewnętrzne, głębokie czy ustrojowe. Elemen- tarność wrażeń zmysłowych jest rzeczą w praktyce właściwie rzadką, łatwiej o nie w eksperymencie. Aby np. wywołać punkty zimna, można zaostrzonym ołówkiem, dotykając lekko skóry powieki, wolno przesuwać; wówczas od czasu do czasu odczu- jemy chwilowe wrażenie zimna. Przeważnie jednak wrażenia rozmaitego rodzaju sprzęgają się we wrażenia złożone. Na przykład przy obmacywaniu przedmiotów •dochodzi do zespolenia wrażeń skórnych i ruchowych. Dotykamy mianowicie przed- miotów poruszającą się ręką. Nazywamy to dotykiem ruchowym. Najprecyzyjniej- szym takim narządem dotyku ruchowego jest ręka, dalej język. Odosobnione wra- żenie zmysłowe informuje nas bardzo niedostatecznie o naturze przedmiotów. Do- .piero synergia rozmaitych wrażeń umożliwia nam spostrzeżenie. “Wrażeńia mają pewne cechy wspólne. Są nimi: 1. Siła, czyli natężęnie (intensivitas). Glos może być lewo dostrzegalny .albo donośny. Podobnie światło lub barwa mogą być jaskrawe lub słabe. Nie da się zmierzyć i wyrazić porównawczo w liczbach tych różnic intensywności samego wrażenia, choć można to uczynić z fizycznymi podnietami wywołującymi dane wra- żenia. 2. Jakość i modalność (qualitas et modalitas). Różnica jakości zachodzi w obrębie jednego i tego samego zmysłu np. barwa czerwona różni się od zielonej, . głos męski od kobiecego, smak kwaśny od słodkiego: W obrębie jakości możliwe jest stopniowe przejście od jednego wrażenia do drugiego, np. czerwieni do barwy niebieskiej, od zimna do gorąca. [przypisy: , olejek makadamia, psycholog Kraków, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Pomijajac dane z anatomii i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obserwacja powinna być systematyczna i planowa. Doświadczeni fachowcy wypracowują sobie w ciągu wieloletniego doświadczenia system obserwacji, który naj pewniej prowadzi do celu. Istotne zadanie dydaktyki polega na przekazaniu naj- bardziej celowego systemu prowadzenia obserwacji. 5. Powodzenie jej zależy w ogóle od związku spostrzegania z aktywną pracą myślową. Obserwacja jest wówczas rozważna, rozumna. 6. Wielką rolę w obserwacji odgrywa porównywanie przedmiotów, dzięki któremu łatwiej możemy uchwycić ich istotę, ich swoistość i ich przynależność klasyfikacyjną. 7. Scisłośc obserwacji zwiększa się, gdy musimy porobione spostrzeżenia formu- łować słownie, a więc protokołować dla sporządzenia sprawozdania. Musimy wów- czas utrwalać spostrzeżenia dla wyrażenia ich treści w słowach, musimy opisać cechy wyróżniające przedmiotów i znaleźć dla nich dokładną nazwę. Zmusza nas te do skupienia uwagi na tym co istotne, do Jasności i dokładności spostrzegania i do rozsądnego wykończenia obserwacji. 8. Proces obserwacji zależy od różnic indywidualnych, od cech związanych z oso- bowością obserwatora i od nawyków, które wytworzył on sobie w ciągu życia. Jedni zwracają uwagę na same fakty, inni na wyjaśnienia dokonywanych spostrzeżeń. Jedni odznaczają się obiektywizmem spostrzegania. Na wyniki ich badań nieznaczny . wpływ mają ich własne uprzedzenia, nastroje i pragnienia. Typ subiektywny, prze- ciwnie, wnosi do spostrzeżeń własne domysły, przypuszczenia, wyobrażenia, nawet widzi rzeczy takimi, jakimi je pragnie widzieć. To ostatnie zjawisko nosi nazwę katatymii i odgrywa ważną rolę także w psychopatologii. Silne uczucia w ogóle mącą jasność spostrzegania. Typ obiektywny dodaje mało wyjaśnień, lecz są one oparte na dobrej podstawie faktycznej, podczas gdy typ subiektywny, obserwuje powierzchownie, lecz przedwcześnie i zbyt łatwo tworzy sobie wyjaśnienia. Zdol- ność dostrzegania w rzeczach i zjawiskach tego, co ważne i istotne, chociaż te cenne cechy mogą być ukryte dla uwagi większości ludzi, nosi nazwę spostrzegawczości. [patrz też: , odżywka do rzęs, psycholog Kraków, olejek makadamia ]

Comments Off