Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Nasze narzady zmyslowe sa dostosowane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nasze narządy zmysłowe są dostosowane swą budową do odbierania określonego rodzaju podniet. Są to dla danego narządu zmysłowego podniety właściwe (stimul.us adaequatus). Wszystkie inne nazywamy podnietami niewłasciwymi (stimuLus inadae- quatus). Fale świetlne są więc podnietą właściwą dla oka, a fale akustyczne dla ucha. Jakość wrażenia zależy przeto i od jakości podniety, i od natury narządu zmysłowego. Istoty, które reagują wrażeniami zmysłowymi na promienie pozafioł- kowe, na fale elektromagnetyczne i na ultradźwięki, -doznają niewątpliwie przeżyć nam ludziom nieznanych. Dla niewidomych świat jest ciemny, a dla: głuchych cichy. Fale świetlne nie są jasne jako takie, stają się jasnością dopiero w naszym oku. Świat rzeczywisty stwarza przedmiotowe warunki doznawania barw, tonów, za- pachów, bólu i poczucia ruchu. Nazywamy realistą naiwnym tego, kto przypuszcza, że świat w sobie jest jasny i barwny, hałaśliwy, wonny, gładki lub szorstki. W r. 1828 Johannes Miiller wypowiedział następujące prawo swoistych energii zmysłowych: różnice modalności między czuciami zależą nie tylko• od rodzaju podniety, ale również od swoistej właściwości każdego z narządów zmysło- wych (i odpowiednich ośrodków mózgowych) wywoływania takich, a nie innych czuć, nawet pod wpływem podniet niewłaściwych. Prawo to jest słuszne tylko w pew- nym przybliżeniu, gdyż bezwzględnie pierwszeństwo posiadają podniety dla danego- zmysłu właściwe. Nie rozstrzygnięto też kwestii, czy ta swoista energia zmysłowa jest właściwością wrodzoną, czy też powstaje w przebiegu ontogenezy (sama filo- geneza tego stanu rzeczy nie podlega kwestii) dzięki temu, że ośrodki nerwowe otrzymują ustawicznie jeden i ten sam rodzaj podniet, które się stają dla danego zmysłu właściwe. W r. 1860 Fechner wydał “Elemente der Psychophysik”, pracę, która rozbudziła nadzieje, że uda się psychologię uczynić nauką ścisłą. Za naukowo ścisłe uważano do XVII wieku to, co da się wyrazić wagą, miarą i liczbą (Pondere, men sura et nu- mero Deus omnia fecit). Te nadzieje psychologii eksperymentalnej nie spełniły się wprawdzie, niemniej w zakresie badań nad psychofizjologią zmysłów dokonano zaj- mujących odkryć. [podobne: , oczyszczanie organizmu, tusz do rzęs, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Nasze narzady zmyslowe sa dostosowane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zmiana wrażliwości pod wpływem innych jednoczesnych wrażeń Mianowicie podniety słabe zwiększają wrażliwość na inne jednocześnie działające podniety, podczas gdy silne podniety tę wrażliwość zmniejszają, np. w ciemności łatwiej widzimy słabo świecący punkt, jeżeli w polu widzenia znajdą się “inne słabo świecące punkty. W dzień nie widzimy gwiazd, ale ujrzymy je z głębi studni. Tutaj należy też kontrast wrażeń. Po słodkim ciastku jabłko wydaje się nam kwaśniejsze, niż gdyby bylo zjedzone przed ciastkiem. Na skutek kontrastu wraże- nie zmienia się w kierunku przeciwnym do sąsiadujących lub poprzednich wrażeń. Na ciemnym tle barwy jaśnieją, na jasnym ciemnieją. Dzięki kontrastowi zwiększa się różnica między sąsiadującymi lub następującymi po sobie wrażeniami. lIlIa to znaczenie dla procesu spostrzegania. 3. Zmiany wrażliwości pod wpływem konieczności życiowych działalności. W języku ojczystym wrażliwi jesteśmy na subtelności dźwiękowe, które są niedostrzegalne dla cudzoziemców. U muzyków wyrabia się słuch muzyczny. Doświadczeni lotnicy słyszą w pracy silnika subtelne odcienie dźwię- kowe, niesłyszalne dla osób postronnych. Ślepi posiadają niezwykłą wrażliwość słu- chową, dotykową i węchową. Doświadczeni interniści mają niekiedy podziwu godną wrażliwość słuchową i dotykową przy osłuchiwaniu i obmacywaniu narządów wewnętrznych. Znawcy herbaty odróżniają odcienie zapachów niedostrzegalne dla profanów. Niektórzy robotnicy przemysłu tkackiego rozróżniają ok 40 odcieni czar- nego koloru, podczas gdy większość ludzi widzi ich najwyżej 3. Wrażliwość czuć podlega więc rozwojowi w miarę specjalnych ćwiczeń. Prawo psychofizyczne Webera-Fechnera poddawano niejednokrotnie surowej krytyce. Okazało się przede wszystkim, że ma ono zastosowanie tylko przy umiarko- wanym natężeniu bodźca. Tak np. próg różnicy dla oceny ciężarów pomiędzy 75 a 100 g określany bywa w wysokości 1/18-1/17. Wskaźnik ten wyraźnie się zmienia przy ciężarach poniżej 200 i powyżej 1000 g. Dla ciężarów np. poniżej 50 g wynosi on juŻ 11110. Dla bardzo silnych podniet traci on całkowicie wartość, gdyż narząd staje się fizjologicznie niezdatny, silny blask nas oślepia, zbyt silny hałas ogłusza, a zbyt wielki ucisk staje się bolesny. Nie rozstrzygnięto też sporu, czy istotnie chodzi tu c prawo psychofizyczne, czy też może jakieś inne tłumaczenie, np. czysto fizyczne lub chemiczne, mogłoby lepiej tłumaczyć spostrzeżone zjawiska. [hasła pokrewne: , infekcje intymne, olejek arganowy, rehabiliacja ]

Comments Off

« Previous Entries