Posts Tagged ‘rozstanie’

Sposród mnóstwa mozliwych przykladów warto

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spośród mnóstwa możliwych przykładów warto zwrócić uwagę na tzw. zespół Klinefeltera, będący jedyną postacią międzypłciowego hipogonadyzrnu, w któ- rym zachodzi rozbrat nie między gonadami i genitaliami, lecz między płcią chro- mosomową i gonadową. Innymi słowy, jeżeli narządy płciowe – zarówno gonady, jak i genitalia – są męskie, to chromosomy komórek ciała są żeńskie. Roskamp 11959) opisał taki przypadek; pod względem psychopatologicznym osobnik ten wy- kazywał ambitendencję płciową i wybitne skłonności sadystyczno-masochistyczne, przy czym i życie popędowe i napęd wykazywały rytmikę periodyczną, która zdra- dzała zależność wewnątrzwydzielniczą od międzymózgowia. Osobnik ten zdradzał ciężkie cechy charakteropatyczne, które zresztą w dużej mierze uwarunkowane były urazami środowiskowymi. CHARAKTEROPATIA STARCZA I MIAŻDŻYCOWA Już w warunkach fizjologicznych dochodzi w okresie starczym do zmian osobowości uwarunkowanych organicznie. Sylwetkę charakterologiczną starca podaliśmy przy omawianiu zaburzeń tego wieku. W przypadkach tych nie mamy prawa mówić o psychopatii, gdyż chodzi tu o cechy nabyte. O charakteropatii mówimy tam, gdzie w obrazie klinicznym zespołu psychoorganicznego cechy -otępieniowe są zaznaczone w nieznacznym stopniu lub praktycznie nieuchwytne. Jednakże i w ciężkim otępieniu starczym mamy prawo mówić o cechach cha- rakteropatycznych, jeżeli podkreślone są wyraźnie takie cechy, jak obniżenie uczuciowości wyższej, nietrzymanie afektów i związane z tym objawem cechy .drażliwości, wybuchowości oraz skłonność do działań impulsywnych. Bezkryty- cyzm i euforia sprzyjają wyładowaniu wszelkich dążeń popędowych. W orzecz- nictwie sądowo-psychiatrycznyrri szczególną rolę odgrywają te przypadki, w któ- rych cechy charakteropatyczne są wybitnie nasilone przy braku odpowiednich :znamion otępienia. Można wówczas powiedzieć, że osobnik taki wprawdzie “ro- zumiał znaczenie czynu”, lecz “nie mógł pokierować swoim postępowaniem”, lub też że “zdolność kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ogra- niczona”. [patrz też: , rozstanie, pieczenie w miejscach intymnych, olej do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

Sposród mnóstwa mozliwych przykladów warto

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanie fizycznym stwierdzono ogólne wyniszczenie, brak uzębienia, zmiany starcze w układzie kostno-stawowym, granice serca nieco poszerzone, tony głuche, płuca rozedmowe, w naczyniach zmiany miażdżycowe niewielkiego stopnia. W ukła- dzie nerwowym nieznaczne wzmożenie odruchów i wyraźne drżenie grubofaliste głowy. Stan psychiczny: chory spokojny, posłuszny, łączność uczuciowa z otocze- niem dobra. Wyraźne obniżenie uczuciowości wyższej: chory bez skrępowania opo- wiada o swoich czynach, opisuje bezwstydnie ich szczegóły, próbuje nawet żarto- wać na tematy płciowe, zauważono też, że spoziera zaczepnym wzrokiem na osoby z personelu kobiecego. Rozumie jednak pojęcia moralne i popada latwo we wzru- szenie, gdy się mu przemówi do sumienia. Występuje przy tym wybitna chwiejność afektywna, euforia i bezkrytycyzm. Badanie pamięci wykazało stosunkowo nieznaczne osłabienie zdolności zapamiętywania. Wybitniejszego obniżenia poziomu inteligencji w znaczeniu otępienia nie stwierdzono. Pneumoencefalografia: wyciągnięcie i za- okrąglenie górno-tylnej ściany komory bocznej lewej, obie komory nieco poszerzone, dość rozlegle zaniki korowe, szczególnie półkuli lewej, także zaniki kory płatów czo- lowych. Rozpoznanie nie nastręcza tutaj żadnych trudności: chodzi o organiczne za: burzenia charakteru, które rozwinęły się w związku ze starczymi zmianami wstecz-: nymi mózgu, Z uwagi na stosunkowo dobrą sprawność intelektualną biegli psychiat- rzy orzekli, że oskarżony mial w chwili dokonywania czynów w znacznym stopniu ograniczoną zdolność kierowania postępowaniem po myśli art. 18 k k. [podobne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, rozstanie, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

« Previous Entries