Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Pomijajac dane z anatomii i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pomijając dane z anatomii i fizjologii, jako czytelnikom znane, przypomnę tylko, że oprócz grupy wrażeń “zewnętrznych” (tzn. wywoływanych przez podniety z zew- nątrz naszego ciała), jak wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe i rozmaite skórne, odróżniamy jeszcze dużą grupę wrażeń wewnętrznych, czyli ustrojowych. Niektórzy przez wrażenia ustrojowe (cenestezja) rozumieją tylko wrażenia dopływające z na- rządów wewnętrznych, a więc z przewodu pokarmowego, oddechowego, płuc itd. Niewątpliwie jednak i kinestezja, i wrażenia równowagi ze strony ucha wewnętrz- nego – wszystko to są czucia również wewnętrzne, głębokie czy ustrojowe. Elemen- tarność wrażeń zmysłowych jest rzeczą w praktyce właściwie rzadką, łatwiej o nie w eksperymencie. Aby np. wywołać punkty zimna, można zaostrzonym ołówkiem, dotykając lekko skóry powieki, wolno przesuwać; wówczas od czasu do czasu odczu- jemy chwilowe wrażenie zimna. Przeważnie jednak wrażenia rozmaitego rodzaju sprzęgają się we wrażenia złożone. Na przykład przy obmacywaniu przedmiotów •dochodzi do zespolenia wrażeń skórnych i ruchowych. Dotykamy mianowicie przed- miotów poruszającą się ręką. Nazywamy to dotykiem ruchowym. Najprecyzyjniej- szym takim narządem dotyku ruchowego jest ręka, dalej język. Odosobnione wra- żenie zmysłowe informuje nas bardzo niedostatecznie o naturze przedmiotów. Do- .piero synergia rozmaitych wrażeń umożliwia nam spostrzeżenie. “Wrażeńia mają pewne cechy wspólne. Są nimi: 1. Siła, czyli natężęnie (intensivitas). Glos może być lewo dostrzegalny .albo donośny. Podobnie światło lub barwa mogą być jaskrawe lub słabe. Nie da się zmierzyć i wyrazić porównawczo w liczbach tych różnic intensywności samego wrażenia, choć można to uczynić z fizycznymi podnietami wywołującymi dane wra- żenia. 2. Jakość i modalność (qualitas et modalitas). Różnica jakości zachodzi w obrębie jednego i tego samego zmysłu np. barwa czerwona różni się od zielonej, . głos męski od kobiecego, smak kwaśny od słodkiego: W obrębie jakości możliwe jest stopniowe przejście od jednego wrażenia do drugiego, np. czerwieni do barwy niebieskiej, od zimna do gorąca. [przypisy: , olejek makadamia, psycholog Kraków, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Pomijajac dane z anatomii i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 28. Characteropathia posttraumatica (zespół czołowy). W. A., ur. 14. VII. 1912 r. Obciążenia dziedzicznego nie stwierdzono. Rozwój psychiczny w latach dziecięcych prawidłowy, nauka w szkole podstawowej szła• mu dobrze, pracował najpierw jako robotnik rolny, po wojnie jako robotnik stoczni, cieszył się zawsze dobrą opinią jako uczciwy pracownik. Jest drugi raz żonaty. Zawsze był dobrym ;mężem i ojcem. Dnia 11. V. 1951 r. w wypadku tramwajowym uderzył się o kant chodnika w głowę. Nieprzytomnego przywieziono do I Kliniki Chirurgicz- nej, gdzie stwierdzono rozległą (ok. 10 cm długą) ranę okolicy czołowej, na dnie której wśród wgniecionych odłamków kości czołowej widoczne były strzępy tkanki mózgowej. W zabiegu operacyjnym usunięto odłamki kości i luźne części tkanki mózgowej, zszyto oponę twardą i pozostawiono ubytek kostny wielkości 9 X 10 cm. ł Po zabiegu chory gorączkowal w ciągu 14 dni. W p erwszych dniach stan jego budził obawy co do życia. Potem chory leżał bez kontaktu z otoczeniem, nie inte- resował się niczym, wykazywał rozległą niepamięć wsteczną. W kilka miesięcy póź- niej wypełniono ubytek kostny protezą plastyczną. Od czasu wypadku, a w jeszcze wyższym stopniu od czasu operacji plastycznej, zmienił się charakter chorego. Zobo- jętniał on w stosunku do rodziny, dzieci które dawniej kochał, przestały go obcho- dzić, przepija zarobione pieniądze, ostatnio sprzedał za bezcen nabyte. przez żonę na zimę ziemniaki, gdy żona robi mu wymówki, rozdrażnia się i awanturuje. Pra- uje jako odźwierny, stał się jednak w pracy nieobowiązkowy, samowolnie opusz- cza swe obowiązki, nie może usiedzieć na jednym miejscu, stale wałęsa się po ulicy. Do żony i dzieci odnosi się ordynarnie, zatracił wszelki wstyd i ambicję, zbiera na ulicy niedopałki papierosów, nie dba o czystość zewnętrzną, stał się kłamliwy i za- tracił uczucia społeczne. Mimo różnych trudności życiowych był stale w nastroju beztroskiej pogody, a nawet wesołości. Nachodził znajomych, nieproszony siadał do stołu i zjadał cudze jedzenie. Znajomi zaczęli go unikać: Dawniej pomagał żonie w pracach domowych, teraz stał się leniwy i wpadał w gniew, gdy żona go o coś poprosiła. Żona musiała za niego płacić długi. Pod względem płciowym znacznie zobojętniał. Przebywał na obserwacji w Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku od dnia 28. XII. 1952 r. do 14. L 1953 r. Stwierdzono tu: wynik kosmetyczny operacji bardzo dobry, rentgenogram wykazuje rozległy ubytek kości czaszki. Na pneumoencefalogramie widać poszerzenie układu komorowego w całości, bardziej po stronie lewej, rogi przednie zepchnięte ku dołowi, powietrze w zbiornikach podstawy, ubytek w płatach czołowych, nieznaczne ilości powietrza podpajęczynówkowo. Pod względem neurologicznym nie ma odchyleń od stanu pra- widłowego. Stan psychiczny: sprawność intelektualna dość dobra, utrudnienie myś- lenia abstrakcyjnego i przyczynowo-logicznego, uwaga nuży się dość latwo, zdolność zapamiętywania nie wykazuje upośledzenia (zapamiętuje 5 – 6 cyfr dość trwale), zdolność przypominania dość dobra, rozległa luka z okresu wypadku z niepamięcią wsteczną sięgającą kilku dni. Nastrój euforyczny ze skłonnością do dowcipkowa- nia (moria), zaznaczona chwiejność uczuciowa (labi.litas). Nie martwi się zwolnie- niem go z pracy, opowiada ze śmiechem za co został zwolniony, mianowicie od- dalił się w czasie służby z kluczami, aby sobie kupić papierosów, przez ten czas samochody ciężarowe musiały kilka godzin czekać na otwarcie bramy. Przemawianie do po- czucia obowiązku trafia w próżnię. Uczuciowość wyższa zdaje się być zupełnie wy- gasła. Stwierdza się spłycenie osobowości, zanik samorzutnej aktywności i zdolności planowego działania. Po opuszczeniu kliniki zrobił awanturę pijacką, w czasie której pobił kelnera i czynił grubiańskie wypowiedzi treści przeciwpaństwowej. Na rozprawę karną dnia 13. V. 1953 r. nie stawił się, tak że zarządzono jego przymu- sowe doprowadzenie. [hasła pokrewne: , ubranka dla niemowląt, olejki do włosów, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries