Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Zastosowanie w Klinice Chorób Psychicznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zastosowanie w Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdań- sku pneumoencefalografii na olbrzymią skalę, w szczególności do badania osob- ników psychopatycznych (według dawnych sprawdzianów), zdeprecjonowało wartość ogromnego piśmiennictwa na ten temat, opartego wyłącznie na kryte- riach psychopatologicznych. W iluż to przypadkach wyłącznie tylko pneumo- encefalografia potrafiła wykryć w mózgu rzekomych psychopatów mniej lub bardziej wyraźne zmiany organiczne. W naj nowszym piśmiennictwie psychia- trycznym zachodnioeuropejskim tylko stopniowo i nieśmiało zaczyna się dok 0-. nywać tych samych odkryć (np. Rotach, 1961). Warto się w tym miejscu za-.• trzymać nad pojęciem Hirnlokaies Psychosyndrom.M. Bleulera, w którego za-. kres wchodzi w dużej mierze zespół charakteropatyczny. Przytoczone miano budzi pewne zastrzeżenia; spolszczyć by. je należało mniej więcej: zespół psy-. chiatryczny miejscowomózgowy. Jeżeli “miejscowy”, to należałoby go ściślej zlokalizować, czego nie dokonano. Ze swej strony moglibyśmy sugerować, że uszkodzenie płatów czołowych, zwłaszcza ich części nadoczodołowej, odgrywa najbardziej istotną rolę w ,powstawaniu organicznych zaburzeń charakteru. Rotach we wspomnianej wyżej pracy stara się powiązać różne zaburzenia psy-. chiczne, między innymi również odchylenia charakterologiczne, z wodogłowiem. wewnętrznym, tak jak gdyby kora mózgowa nie odgrywała większej roli. Wnio- ski Rotacha opierają się zresztą tylko na ośmiu własnych przypadkach, w któ- rych mógł stwierdzić “miejscowowodogłowiowe zaburzenia osobowości” (hirn- lokal-hydrocephale Personlichkeitsstorunge) w znaczeniu M. Bleulera. [hasła pokrewne: , balsam do włosów, olejek kokosowy, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off